Warning: Declaration of ThemeSwitcherWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/plugins/theme-switcher/theme-switcher.php on line 0 Akadálymentesített oldalAkadálymentesített oldal február | 2014 | Fábiánsebestyén Warning: Use of undefined constant ex_feat - assumed 'ex_feat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/header.php on line 78 Warning: Use of undefined constant ex_vid - assumed 'ex_vid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/header.php on line 81

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 19 Archive | február, 2014

Helyi választásiiroda határozata

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 14 február 2014 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Választási Határozat (PDF) letöltése

2/2014. (I.30.)Ö. rendelet a helyi adókról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 10 február 2014 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I.30.)Ö. rendelete a helyi adókról
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, 6.§-ában és 43.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
E rendelet célja, hogy a benne foglaltak alkalmazásának eredményeképpen a Fábiánsebestyén
Községi Önkormányzat költségvetésébe befolyó kommunális adóbevételek felhasználásával
javuljon a település infrastruktúrája, valamint a helyi iparűzési adó bevételek fedezetet
nyújtsanak a helyi közszolgáltatások biztosításához, az önálló gazdálkodás feltételeinek
megteremtéséhez.
1. Magánszemélyek kommunális adója
Adókötelezettség
1.§ (1) Az adókötelezettség kiterjed Fábiánsebestyén Község Önkormányzat illetékességi
területén található:
a) beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek),
b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlet.
(2) A kommunális adó alkalmazásában az építményhez tartozik a kiegészítő helyiség és az
építménnyel azonos helyrajzi számon lévő földrészlet, függetlenül annak mértékéről.
Adóalanyok
2. § (1) Az adózástatással érintett magánszemélyek közös megegyezéssel megállapodhatnak
az adóalany személyéről. Ezzel kapcsolatos megállapodásukat a Polgármesteri Hivatalnál –
írásban, vagy szóban – be kell jelenteniük. A szóban történő bejelentésről jegyzőkönyvet kell
készíteni. A bejelentés elmulasztásának következményeit a megállapodó felek viselik.
Az adó mértéke
3. § Az adó éves mértéke adótárgyanként 3.000,- Ft.
Adómentesség, adókedvezmény.
4. § Tárgyi adómentességet élvez: az illetékes hatóság által elrendelt építési tilalom alá eső
telkek.
5. § (1) Az az adóalany, aki Fábiánsebestyén Község Önkormányzat illetékességi területén
kommunális beruházást – közmű (a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó
és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók
vízellátási – ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási-, villamos
energia, hő-, gázenergia és távbeszélési igényeit elégítik ki), valamint az út és járda építést –
2
hajt végre a beruházási költségek számlával igazolt ellenértékét tárgyévben az adó mértékéből
levonhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezményre való jogosultságot a Polgármesteri Hivatalhoz
be kell jelenteni és megfelelő módon igazolni kell.
2. Helyi iparűzési adó
Az adó mértéke
6. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
2%-a
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári
naponként 1500.-forint
b) a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári
naponként 5.000.-Ft
3. Záró rendelkezések
7. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2013. (XI.27.) rendelete hatályát veszti.

Fábiánsebestyén, 2014. január 27.

A rendelet kihirdetve:
Fábiánsebestyén, 2014. január 30.

 

Rendelet teljes szövege letölthető PDF formában innen

3/2014.(I.30.) rendelet az egyes szociális ellátásokról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 10 február 2014 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(I.30.) önkormányzati rendelete
az egyes anyagi és természetbeni ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról és azok igénybevételéről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 43/B. § (1)
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 162. § (5)
bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
2. A hatáskör gyakorlásának szabályai
3. Általános eljárási rendelkezések
4. Aktív korúak ellátása
5. Önkormányzati segély
6. Gyermekszületési támogatás
7. Közgyógyellátás
8. Természetben nyújtott önkormányzati segély
9. Étkeztetés
10. Házi segítségnyújtás
11. Családsegítés
12. Idősek Otthona
13. Támogató Szolgáltatás
14. Tanyagondnoki Szolgáltatás
15. Térítési díjak
16. Szociálpolitikai Kerekasztal
17. Közfoglalkoztatási terv

12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

A rendelet kihirdetve:
Fábiánsebestyén, 2014. január 30.

A teljes rendelet és mellékelte PDF-ben letölthető innen

4/2014. (I.30.) Ö. rendelet az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjakról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 10 február 2014 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (I.30.) Ö. rendelete
az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja az élelmezési
nyersanyagköltségről és az intézményi étkezési térítési díjának megállapításáról szóló
rendeletét.
1. § (1) A Képviselő-testület az általa fenntartott, gyermekek napközben ellátását nyújtó
intézményei nettó (ÁFA nélkül számított) élelmezési nyersanyagköltségét (térítési díját) az
alábbiak szerint állapítja meg:
a) a bölcsődében a napi (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 360.- Ft, azaz
háromszázhatvan forint, reggeli nyersanyagköltsége 84.- Ft, azaz nyolcvannégy forint, tízórai
nyersanyagköltsége 64.- Ft, azaz hatvannégy forint, az ebéd nyersanyagköltsége 128.- Ft, azaz
egyszáz-huszonnyolc forint, uzsonna nyersanyagköltsége 84.- Ft, azaz nyolcvannégy forint.
b) a napközi-otthonos óvodában a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 398- Ft,
azaz háromszáz-kilencvennyolc forint, tízórai nyersanyagköltsége 88.- Ft, azaz nyolcvannyolc
forint, az ebéd nyersanyagköltsége 222.- Ft, azaz kettőszáz-huszonkettő forint, uzsonna
nyersanyagköltsége 88.- Ft, azaz nyolcvannyolc forint;
c) az általános iskolai napköziben a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 398-
Ft, azaz háromszáz-kilencvennyolc forint, tízórai nyersanyagköltsége 88.- Ft, azaz
nyolcvannyolc forint, az ebéd nyersanyagköltsége 222.- Ft, azaz kettőszáz-huszonkettő forint,
uzsonna nyersanyagköltsége 88.- Ft, azaz nyolcvannyolc forint;
(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összeg és az
igénybe vett étkezések számának, valamint az igénybe vett normatív kedvezményeknek a
figyelembevételével állapítja meg.
(3) A nettó térítési díjak összege növelendő a mindenkor érvényes ÁFA mértékével.
2. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások nettó (ÁFA nélküli) élelmezési térítései:
a) Fábiánsebestyén Gondozási Központ Erzsébet Otthona részére a reggeli, ebéd, vacsora
együttes élelmezési térítése: 615,- Ft azaz hatszáztizenöt forint, amelyből a reggeli
élelmezési térítése 175.- Ft azaz egyszáz-hetvenöt forint, az ebéd élelmezési térítése
265.- Ft azaz kettőszáz-hatvanöt forint, a vacsora élelmezési térítése 175.- Ft azaz
egyszáz-hetvenöt forint.
b) Szociális étkeztetés keretében étkezők részére az ebéd nettó élelmezési térítése: 384,-
Ft azaz háromszáznyolcvannégy forint; 80 %-os élelmezési térítése: 308,- Ft azaz
háromszáznyolc forint;
(2) A nettó térítési díjak összege növelendő a mindenkor érvényes ÁFA mértékével.
(3) Az ebéd nyersanyagköltsége nettó 222.-Ft azaz kettőszáz-huszonkettő forint. A tízórai
nyersanyag költsége nettó 140.-Ft azaz egyszáz-negyven forint, az uzsonna nyersanyag
költsége 140.-Ft azaz egyszáz-negyven forint.
2
3. § (1) Elhordásra a lakosság és más szervek, intézmények és az önkormányzati dolgozók
(munkavállalók) részére az ebéd nettó, (ÁFA nélküli) ára nagyadag esetén: 669,- Ft azaz
hatszázhatvankilenc forint; kisadag esetén: 417,- Ft azaz négyszáz-tizenhét forint. Kisadag
esetén az ebéd nyersanyagköltsége nettó 222.-Ft azaz kettőszáz-huszonkettő forint.
(2) Azon önkormányzati munkavállalók, közalkalmazottak részére, akik kötelező munkahelyi
étkezésben vesznek részt (Babavár Bölcsőde, Fábiánsebestyéni Erzsébet Otthon,
Fábiánsebestyén Községi Étkezde, Fábiánsebestyén Napköziotthonos Óvoda dolgozói) nettó
222.- Ft azaz kettőszáz-huszonkettő forint az ebéd ára.
(3)A nettó térítési díjak összege növelendő a mindenkor érvényes ÁFA mértékével.
4. § (1) E rendelet kihirdetése után, 2014. március 1-én lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fábiánsebestyén Község
Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 10/2013.(X.11.) rendelete.

Fábiánsebestyén, 2014. január 28.

A rendelet kihirdetve:
Fábiánsebestyén, 2014. január 30.

Rendelet letöltése PDF formában

2014 évi költségvetési rendelet 1/2014. (I.30Ö

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 10 február 2014 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

A Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 évi költségvetési rendelete letölthető innen.

DKMO 1

Pályázataink

Leader

Fábiáni Objektív Megtekintése

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár