Rendeletek

5/2018.(XI.26.)Ö. rendelete a helyi adókról

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(XI.26.9Ö. rendelete a helyi adókról

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (XI.26.) Ö. rendelete

a helyi adókról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

E rendelet célja, hogy a benne foglaltak alkalmazásának eredményeképpen a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetésébe befolyó kommunális adóbevételek felhasználásával javuljon a település infrastruktúrája, valamint a helyi iparűzési adó bevételek fedezetet nyújtsanak a helyi közszolgáltatások biztosításához, az önálló gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez.

  1. Magánszemélyek kommunális adója

Adókötelezettség

1.§ (1) Az adókötelezettség kiterjed Fábiánsebestyén Község Önkormányzat illetékességi területén található:

a) beépítetlen földrészletre (a továbbiakban: telekre),

b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérletre,

c) építményre.

(2) A kommunális adó alkalmazásában az építményhez tartozik a kiegészítő helyiség és az építménnyel azonos helyrajzi számon lévő földrészlet, függetlenül annak mértékéről.

Adóalanyok

2. § (1) Az adózástatással érintett magánszemélyek – amennyiben az adótárgynak több tulajdonosa van, illetőleg a lakásbérleti jogviszonyban bérlőtársak vesznek részt – közös megegyezéssel megállapodhatnak az adóalany személyéről. Ezzel kapcsolatos megállapodásukat a Közös Önkormányzati Hivatalnál – írásban, vagy szóban – be kell jelenteniük. A szóban történő bejelentésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A bejelentés elmulasztásának következményeit a megállapodó felek viselik.

Az adó mértéke

3. § Az adó éves mértéke adótárgyanként 3.000,- Ft.

Adómentesség, adókedvezmény.

4. § Tárgyi adómentességet élvez: az illetékes hatóság által elrendelt építési tilalom alá eső telkek.

5. § (1) Az az adóalany, aki Fábiánsebestyén Község Önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást – közmű (a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási – ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási-, villamos energia, hő-, gázenergia és távbeszélési igényeit elégítik ki), valamint az út és járda építést – hajt végre a beruházási költségek számlával igazolt ellenértékét tárgyévben az adó mértékéből levonhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezményre való jogosultságot a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalhoz be kell jelenteni és megfelelő módon igazolni kell.

  1. Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

6. §  (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap

2%-a

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

a)   a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 6.000.-forint

b)   a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 2.000.-Ft

  1. Idegenforgalmi adó

7.§  (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely szolgáltató – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (8) bekezdésében előírt – nyilvántartásként meghatározott adattartalmú és formátumú „Idegenforgalmi adó nyilvántartó könyvet” (a továbbiakban: Vendégkönyv) vezet.

(4) A Vendégkönyv szigorú számadású nyomtatvány, melyet a szálláshely szolgáltató a D. VV. 1250 számú nyomtatvány beszerzésével biztosít. A nyomtatvány „Külföldi (hontalan) vendég születési helye, ideje” oszlopában szerepeltetni kell minden vendég adatát, állampolgárságra való tekintet nélkül.

(5) A Vendégkönyvet a szálláshely szolgáltatási tevékenység engedélyének kiadásával egyidejűleg kell beszerezni és hitelesíttetni az önkormányzati adóhatósággal. A már kiadott engedélyekkel rendelkezőknek 2019. január 01-től kell beszerezni és hitelesíttetni.

(6) Az önkormányzati adóhatóság a hitelesítés során a Vendégkönyv borítójára rögzíti a hitelesítés időpontját, és aláírással, bélyegzőlenyomattal látja el.

(7) Amennyiben a Vendégkönyv betelik, annak bemutatása mellett új Vendégkönyvet kell beszerezni és hitelesíttetni.

(8) Amennyiben a szálláshely szolgáltató tevékenységét megszünteti, aktuálisan vezetett Vendégkönyvét az önkormányzati adóhatóságnak be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság a Vendégkönyvet a lezárás időpontjának rögzítésével, valamint a hatóság aláírásának és bélyegzőlenyomatának elhelyezésével lezárja.

(9) A Vendégkönyv sorai számozottak. Minden vendég adatait külön sorban kell feltüntetni. A Vendégkönyvben az adatokat folyamatosan, sorkihagyás nélkül kell vezetni

(10) A Vendégkönyvbe a vendég érkezésének napján kell bejegyezni a vendég személyes adatait és az érkezés időpontját, a távozás napján pedig a távozás dátumát. A rögzített adatok valósággal történő egyezőségét a vendég aláírásával igazolja a Vendégkönyvben.

8.§ (1) A szálláshely szolgáltató az idegenforgalmi adófizetési kötelezettségről a vendéget köteles felvilágosítani.

(2) Az adó beszedésre kötelezett szállásadónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szedni, illetve meg kell fizetnie. Az életkor miatti mentesség (Htv. 31. § a) pontja) igénybevétele esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a Vendégkönyv az életkor adatát egyértelműen tartalmazza és az a vendég által aláírt.

3. Záró rendelkezések

9. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. § (1) E rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) Ö. rendelete.

 

Fábiánsebestyén, 2018. november 22.

Dr. Kós György                                                               Gyurisné Székely Erika

Polgármester                                                                              jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2018. november 26.                                  Gyurisné Székely Erika

jegyző

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(XI.26.9Ö. rendelete a helyi adók 687.03 KB
Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár