Akadálymentesített oldalAkadálymentesített oldal A közterület használat rendjéről | Fábiánsebestyén

A közterület használat rendjéről

Írta: 12 június 2008 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.(VI.18.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja.

 

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja településképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági

valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése;

b) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusító hely;

c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak;

d) vásár: országos vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be;

e) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés.

f) közvetlen veszély: élet és vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető helyzet, illetve állapot.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Község Önkormányzat közigazgatási területén

a) a közterületre;

b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra.

 

A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata

3. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

4. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) – ide nem értve az 5. § (1) bekezdésben írt esetet – a tulajdonos engedélye, (a továbbiakban közterület-használati engedély) szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt a Képviselő-testület adja ki a (3) bekezdésben meghatározott esetben e hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester jogosult a közterület bontási engedély kiadására e rendelet 12. § – 18. § szabályai szerint.

5. § (1) Nem kell közterület használati engedély:

a) az út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

b) ingatlan használójának az ingatan előtti közút szilárd burkolatának széléig terjedő közterületen való parkoláshoz, ide nem értve az üzemképtelen jármű tárolását, mezőgazdasági munkagépek tárolását

c) legfeljebb egy óra időtartamú rendezvényhez, amennyiben a közlekedést nem akadályozza,

d) tüzelőanyag, építési munka végzéséhez szükséges építési anyag legfeljebb 72 óra időtartamú tárolásához,

e) közművek elhelyezéséhez, ha az elhelyezés nem jár közterület szilárd burkolatának felbontásával.

f) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltók, továbbá a vízügyi szolgálat műtárgyainak, mobíliáinak alaptevékenységük céljára és idejére történő elhelyezése után,

g) önkormányzati intézmény a közterülethasználó,

h) a külön rendelet szerint megkötött szerződés alapján a szilárd hulladékgyűjtő edényzet közterületi elhelyezésekor.

 

A közterület használati engedély iránti kérelem

6. § (1) A közterület használati engedély iránti kérelem iránti kérelemnek tartalmazni kell:

a) a kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát,

c) a mezőgazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelő igazolvány másolatát, vállalkozó esetén a vállalkozási engedély, cégbírósági végzés másolatát (a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát),

d) a közterület nagyságát, helyének és a használat módjának, a napi árusítás időtartamának pontos meghatározását,

e) a szakhatósági hozzájárulás(ok) kivételével a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket,

f) szükség esetén út, járda, esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés egy példányának becsatolását vagy a kérelmező azon nyilatkozatát és igazolását, hogy a helyreállítást önerőből és kellő szakértelemmel el tudja látni,

g) amennyiben a közterület igénybevétel a közúti járműforgalmat befolyásolja, M=1:500 méretarányú, szaktervező által készített forgalomtechnikai tervet 2 példányban,

h) rendezvény, vásár esetén a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot,

i) azon berendezési tárgyak felállítása és üzemeltetése esetén, melyeknek időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati szakvéleményt.

(2) Az engedélyező közterület használati engedély iránti kérelem iránti kérelem esetén 6. § (1) bekezdés f), g), i), pontja szerint becsatolandó mellékletektől eltekinthet.

7. § Közterület használati engedélyt kell kérni különösen:

a) közterületen történő munkavégzéshez,

b) rendezvény megtartásához,

c) mozgóárusításhoz,

d) mozgóboltból történő árusításhoz,

 

Közterület használati engedély

8. § (1) Közterület használati engedély kérelemre, meghatározott tevékenységre, meghatározott időtartamra – amely nem lehet hosszabb egy évnél – adható ki ha a kérelmező rendelkezik:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal,

b) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel,

c) közút, járda területét érintő közterület használat esetén a kezelő hozzájáruló nyilatkozatával,

(2) Közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek árusíthatók.

 

A közterület használatának módja

9. § (1) Vissza kell vonni a közterület használati engedélyt, ha a közterület használati engedély jogosultja a közterületet nem az engedélyben meghatározott célra, módon és feltételekkel használja

(2) A közterület használójának a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát. Közterület olyan mértékű használatához, amely a szomszédos ingatlanok használatát két óránál tovább akadályozza, közterület használati engedély nem adható.

(3) A közterület használója köteles a közterületen elhelyezett tárgyakat a használati  időn túl a közterületről eltávolítani, valamint az általa használt közterületet rendben és tisztán tartani.

10. § (1) A közterület használati engedélyhez kötött, de közterület használati engedély nélküli közterület-igénybevétel esetén a használó az Önkormányzat felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ennek elmulasztása esetén az Önkormányzat a használó költségére a közterületet helyreállítja.

(2) Abban az esetben, ha a közterület igénybevétel során közvetlen veszély, a közlekedés zavarása áll fenn, az Önkormányzat a közterület igénybevételét azonnali hatállyal, kártalanítás nélkül – megszünteti.

(3) A közterületen közterület használati engedély nélkül elhelyezett tárgyakat, az Önkormányzat elszállítja és 3 hónapos tárolás után értékesíti, ha az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének a kötelezett nem tesz eleget, vagy 8 nap alatt a tulajdonos kiléte nem állapítható meg.

(4) Amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a közterület igénybevétele közterület használati engedély nélkül történik, úgy amennyiben e rendeletben foglaltakkal nem ellentétes, a közterület használatára közterület használati engedély adható.

11. § (1) A közterület használatáért a díjat nem kell fizetni.

 

A közterületek felbontásának és helyreállításának szabályai

12. § (1) Közterületen bontási munkát a polgármester engedélyével lehet végezni a külön jogszabályban foglaltak szerint.

(2) Közterület felbontásához engedélyt új közmű létesítése, közmű rekonstrukciója esetén a beruházó kérelmére lehet kiadni.

(3) Közműjavítás esetén a bontási engedélyt a közmű kezelője is kérelmezheti.

 

A közterület bontásához szükséges engedély iránti kérelem

13. § (1) Közterület bontási engedély kiadására kérelem alapján kerül sor.

(2) A közterület bontásához szükséges engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a külön jogszabályban foglaltakon túlmenően

a) a felbontást kérő nevét és címét,

b) az igénybevétel céljának és módjának leírását,

c) az igénybevett közterület jellegét (közút, járda, padka, zöldsáv, parkoló stb.),

d) az elfoglalni kívánt terület pontos nagyságát m2-ben és fontos paramétereit (hosszúság, szélesség, mélység stb.),

e) az igénybevételért és szakszerű helyreállításért felelős személy nevét és címét,

f) az igénybevétel időtartamát.

(3) Amennyiben technológiai okokból a munkavégzés szünetel, úgy a kérelemben ennek okát és időtartamát külön meg kell határozni.

14. § (1) Amennyiben a kérelmező olyan mértékű közterületbontáshoz kér engedélyt, amelynek mértéke vagy egyéb ok miatt szakaszolás indokolt, a polgármester a engedélyt – helyszíni bejárás alapján – szakaszolt közterületbontáshoz adja meg.

(2) Ha a körülmények indokolják, a polgármester az engedélyben a helyreállításra két határidőt állapíthat meg:

a) az ideiglenes helyreállítás határidejét,

b) a végleges helyreállítás határidejét.

(3) A kezelői engedélyben forgalombiztonsági okok miatt előírható a közterület azonnali helyreállítása.

(4) Amennyiben az engedélyben foglaltaktól eltérő nyomvonal igénybevételére vagy határidő módosításra van szükség, úgy a polgármestertől azonnal engedélyt kell kérni.

 

A közterület bontásához történő engedély

15. § (1) A közterület felbontási engedélynek tartalmaznia kell:

a) a közterület helyreállítására vonatkozó minőségi követelményeket,

b) a helyreállítás határidejét,

c) a helyreállításért felelős személy nevét, címét,

d) szükség szerint az 50 méterenkénti tömörségi vizsgálat (minimális tömörség T_=95%) igazolásának szükségességét a vonatkozó előírás szerint,

e) a garanciális, szavatossági elemeket,

f) a késedelmes helyreállítás esetén felszámolásra kerülő késedelmi díj mértékét,

g) nem teljesítés esetén az önkormányzat általi közterület-helyreállítás jogát és a helyreállítás költségének azonnali beszedési megbízással, vagy más ezzel egyenértékű pénzügyi garanciával történő érvényesítési lehetőségét.

16. § A közműtulajdonos, illetőleg kezelő vagy üzemeltető által el nem végzett helyreállítási munkákat az Önkormányzat által az engedélyt kérő helyett elvégzett elvégezheti, vagy elvégeztetheti, melynek költségeit a közműtulajdonos, illetőleg kezelő vagy üzemeltető költségére.

 

A közterület helyreállítása

17. § (1) A felbontott közterületek helyreállításának folyamatos ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) Amennyiben a burkolatbontással járó munkavégzés bármely ok miatt szünetel, úgy a kérelmező köteles azt a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni. Ez esetben a polgármester előírhatja a közterület azonnali helyreállítását.

(3) Ha a munkavégzés technológiai okok miatt határidőre nem fejeződött be, vagy egyéb okból egy hónapnál tovább szünetel, a Polgármesteri Hivatal jogosult a felbontott közterületet a kérelmező költségére helyreállítani.

18. § A helyreállított közterületet külön műszaki átadás-átvételi eljárás során kell átadni a közterület kezelőjének.

 

A közterületen történő munkavégzés

19. § (1) A közterületet igénybevevő köteles:

a) a közterület szakszerű helyreállítását elvégezni/elvégeztetni,

b) a közterület bontásával kapcsolatos kezelői engedélyt munkavégzéskor a munka helyszínén tartani,

c) a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően 3 munkanappal a Polgármesteri Hivatalt értesíteni,

d) gondoskodni a folyamatos munkavégzésről,

e) a munkahelyet és felvonulási területet tisztán tartani, a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan saját költségén elszállítani,

f) a munka során e növényzet védelméről a kiadott közterület bontási engedélyben meghatározott egyedi előírás szerint gondoskodni,

g) a munkaterületen lévő csapadékvíz elvezetéséről és az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni,

h) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a bekövetkező süllyedéseket azonnal kijavítani,

i) a munka befejezése után azonnal gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról,

(2) Amennyiben a helyreállított szilárd burkolat a garanciális idő alatt megsüllyed, a kérelmező köteles a burkolatot a megsüllyedt szakaszon teljes szélességben helyreállítani. Ha ezt nem teszi meg, a munkát a Polgármesteri Hivatal jogosult a kérelmező terhére elvégezni, és a helyreállítási költséget kérelmező bankszámlájáról azonnali beszedési megbízással leemelni.

 

Átmeneti és záró rendelkezések

20. § Aki a közterületet az e rendeletben előírt engedély nélkül vagy attól eltérően módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, a rendeletben megfogalmazott kötelezettségeket megszegi, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

21. § (1) E rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának 7/2006. (II.21.) rendelete hatályát veszti.

Fábiánsebestyén, 2008. június 12.

 

A rendelet kihirdetve: 2008. június 18.

DKMO 1

Pályázataink

Leader

Fábiáni Objektív Megtekintése

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár