Akadálymentesített oldalAkadálymentesített oldal Fábiánsebestyén | Category Archive | Rendeletek

Archívum | Rendeletek

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(I.23.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1)2019.(I.23.)Ö. rendelete a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Írta 25 január 2019 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1)2019. (I.23.) Ö. rendelete a köztisztviselők 2019. évi  illetményalapjáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

A rendelet hatálya a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2.§

A Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 53.700.- Ft.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől 2019. december 31. napjáig kell alkalmazni.

Fábiánsebestyén, 2019. január 21.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2019. január 23.                                                      Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                            jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1)2019.(I.23.)Ö. rendelete a köztisztvis
150.02 KB

5/2018.(XI.26.)Ö. rendelete a helyi adókról

Írta 27 november 2018 by admin

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(XI.26.9Ö. rendelete a helyi adókról

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (XI.26.) Ö. rendelete

a helyi adókról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

E rendelet célja, hogy a benne foglaltak alkalmazásának eredményeképpen a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetésébe befolyó kommunális adóbevételek felhasználásával javuljon a település infrastruktúrája, valamint a helyi iparűzési adó bevételek fedezetet nyújtsanak a helyi közszolgáltatások biztosításához, az önálló gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez.

 1. Magánszemélyek kommunális adója

Adókötelezettség

1.§ (1) Az adókötelezettség kiterjed Fábiánsebestyén Község Önkormányzat illetékességi területén található:

a) beépítetlen földrészletre (a továbbiakban: telekre),

b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérletre,

c) építményre.

(2) A kommunális adó alkalmazásában az építményhez tartozik a kiegészítő helyiség és az építménnyel azonos helyrajzi számon lévő földrészlet, függetlenül annak mértékéről.

Adóalanyok

2. § (1) Az adózástatással érintett magánszemélyek – amennyiben az adótárgynak több tulajdonosa van, illetőleg a lakásbérleti jogviszonyban bérlőtársak vesznek részt – közös megegyezéssel megállapodhatnak az adóalany személyéről. Ezzel kapcsolatos megállapodásukat a Közös Önkormányzati Hivatalnál – írásban, vagy szóban – be kell jelenteniük. A szóban történő bejelentésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A bejelentés elmulasztásának következményeit a megállapodó felek viselik.

Az adó mértéke

3. § Az adó éves mértéke adótárgyanként 3.000,- Ft.

Adómentesség, adókedvezmény.

4. § Tárgyi adómentességet élvez: az illetékes hatóság által elrendelt építési tilalom alá eső telkek.

5. § (1) Az az adóalany, aki Fábiánsebestyén Község Önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást – közmű (a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási – ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási-, villamos energia, hő-, gázenergia és távbeszélési igényeit elégítik ki), valamint az út és járda építést – hajt végre a beruházási költségek számlával igazolt ellenértékét tárgyévben az adó mértékéből levonhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezményre való jogosultságot a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalhoz be kell jelenteni és megfelelő módon igazolni kell.

 1. Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

6. §  (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap

2%-a

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

a)   a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 6.000.-forint

b)   a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 2.000.-Ft

 1. Idegenforgalmi adó

7.§  (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely szolgáltató – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (8) bekezdésében előírt – nyilvántartásként meghatározott adattartalmú és formátumú “Idegenforgalmi adó nyilvántartó könyvet” (a továbbiakban: Vendégkönyv) vezet.

(4) A Vendégkönyv szigorú számadású nyomtatvány, melyet a szálláshely szolgáltató a D. VV. 1250 számú nyomtatvány beszerzésével biztosít. A nyomtatvány „Külföldi (hontalan) vendég születési helye, ideje” oszlopában szerepeltetni kell minden vendég adatát, állampolgárságra való tekintet nélkül.

(5) A Vendégkönyvet a szálláshely szolgáltatási tevékenység engedélyének kiadásával egyidejűleg kell beszerezni és hitelesíttetni az önkormányzati adóhatósággal. A már kiadott engedélyekkel rendelkezőknek 2019. január 01-től kell beszerezni és hitelesíttetni.

(6) Az önkormányzati adóhatóság a hitelesítés során a Vendégkönyv borítójára rögzíti a hitelesítés időpontját, és aláírással, bélyegzőlenyomattal látja el.

(7) Amennyiben a Vendégkönyv betelik, annak bemutatása mellett új Vendégkönyvet kell beszerezni és hitelesíttetni.

(8) Amennyiben a szálláshely szolgáltató tevékenységét megszünteti, aktuálisan vezetett Vendégkönyvét az önkormányzati adóhatóságnak be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság a Vendégkönyvet a lezárás időpontjának rögzítésével, valamint a hatóság aláírásának és bélyegzőlenyomatának elhelyezésével lezárja.

(9) A Vendégkönyv sorai számozottak. Minden vendég adatait külön sorban kell feltüntetni. A Vendégkönyvben az adatokat folyamatosan, sorkihagyás nélkül kell vezetni

(10) A Vendégkönyvbe a vendég érkezésének napján kell bejegyezni a vendég személyes adatait és az érkezés időpontját, a távozás napján pedig a távozás dátumát. A rögzített adatok valósággal történő egyezőségét a vendég aláírásával igazolja a Vendégkönyvben.

8.§ (1) A szálláshely szolgáltató az idegenforgalmi adófizetési kötelezettségről a vendéget köteles felvilágosítani.

(2) Az adó beszedésre kötelezett szállásadónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szedni, illetve meg kell fizetnie. Az életkor miatti mentesség (Htv. 31. § a) pontja) igénybevétele esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a Vendégkönyv az életkor adatát egyértelműen tartalmazza és az a vendég által aláírt.

3. Záró rendelkezések

9. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. § (1) E rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) Ö. rendelete.

 

Fábiánsebestyén, 2018. november 22.

Dr. Kós György                                                               Gyurisné Székely Erika

Polgármester                                                                              jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2018. november 26.                                  Gyurisné Székely Erika

jegyző

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(XI.26.9Ö. rendelete a helyi adók 687.03 KB

4)2018.(XI.26.)Ö. költségvetési rendelet az 1)2018.(II.13.) rendelet módosításáról.pdf

Írta 27 november 2018 by admin

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(XI.26.)Ö. számú rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.13.) rendeletének módosításáról

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4)2018.( XI.26.) Ö. számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (II.13.) rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b ) pontjában, az Alaptörvény 32 cikk (1)a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján  – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény rendelkezéseit, Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

 •      önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-21 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-4-ig alcím; Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6. cím, 1-6-ig alcím;

2. §

 A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §  A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                                      876.312 ezer forintban

b) bevételi főösszegét                                    876.312 ezer forintban állapítja meg.

 

3. §

A Rendelet 6.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezés e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:

Ebből:

554.712

személyi jellegű kiadások:

280.610

szociális hozzájárulási adó:

61.309

dologi jellegű kiadások:

212.793

  Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:

Ebből:

220.917

 Intézményi támogatás:

213.169

                    Egyéb szervek támogatása:

800

                    Nonprofit Kft támogatása

500

Önkormányzat által folyósított ellátások:

4.000

ellátottak pénzbeli juttatásai:

225

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:

2.000

Finanszírozási kiadás

122.336

4. §

A Rendelet 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 191.516 ezer forint.

Megnevezés

e Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

Ebből:

191.516

Intézményi beruházások:

1.966

Tárgyi eszköz vásárlás

0

Felújítási kiadások

189.550

5. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2018. november 18.

Dr. Kós György                                                                     Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2018. november 26.

Gyurisné Székely Erika

jegyző

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(XI.26.)Ö. számú rendelete az Önk 3.83 MB

3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet a 2017. évi zárszámadásról

Írta 30 május 2018 by admin

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete
3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 2017. évi zárszámadásról.

 

3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet a 2017. évi zárszámadásról

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
3/2018(I.24.) sz. önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról 19.19 KB
3/2018(I.24.) sz. önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról 17.79 MB

2/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet

Írta 30 május 2018 by admin

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete
2/2018 (V.24.) ö. rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.09.) rendeletének módosításáról

Csatolmányok

Megnevezés méret
2/2018 (V.24.) sz. önk. rendelet 19.12 KB
2/2018(V.24.) sz. önk. rendelet pdf 4.4 MB

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.13.)Ö. rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Írta 20 február 2018 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. ( II.13.)Ö.rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (2) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, – a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Első rész

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

 • önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-21 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyén és Eperjes Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-6-ig alcím

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklettartalmazza.

Második rész

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 686.501 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 686.501 ezer forintban állapítja meg.

 A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2018. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezés e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:

Ebből:

485.876

személyi jellegű kiadások:

261.116

szociális hozzájárulási adó:

  50.046

dologi jellegű kiadások:

174.714

  Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:

Ebből:

198.085

 Intézményi támogatás:

199.874

                    Egyéb szervek támogatása:

       800

                    Nonprofit Kft támogatása

500

Önkormányzat által folyósított ellátások:

4.000

ellátottak pénzbeli juttatásai:

       225

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:

2.000

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 165.100 ezer forint.

                          Megnevezés e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:

Ebből:

165.100

Intézményi beruházások:

            0

          Felújítási kiadások

165.100

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. számú melléklet rögzíti.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

 • 129 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
 • 129 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Harmadik rész

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 10.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2018. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018.01.01-től 38.650.- Ft-ban fogadja el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. rendelkezését átvéve.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményekre vonatkozó szabályok

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

Negyedik rész

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fábiánsebestyén, 2018. február 12.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2018. február 13.                                                    Gyurisné Székely Erika

jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről,

2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeiről forrásonként,

3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §-ához az önkormányzat költségvetési szervei – címenkénti – 2018. évi tervezett bevételeiről forrásonként,

4. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, 8 §-ához, 9 §-ához, az önkormányzat költségvetési szervei – címenkénti – 2018. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, bevételeiről

6. számú melléklet a költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdéséhez, a 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről,

7. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához az önkormányzat 2018. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban,

8. számú melléklet a költségvetési rendelet 21. §-ához, az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási terve,

9. számú melléklet az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek alakulását bemutató külön mérleg (gördülő költségvetés )

10. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait  mutatja kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában

11. számú melléklet Középtávú terv

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.13.)Ö. rendelete az Önkormányz 6.95 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8)2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Írta 06 december 2017 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8)2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről a következő rendeletet alkotja
Tovább olvasom

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7)2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Írta 06 december 2017 by admin

Szervezeti és Működési Szabályzat

Elfogadva: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2017. (XII.01.rendeletével

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7)2017.(XII.01.)

önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Tovább olvasom

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6)2017.(XII.01.) rendelete az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

Írta 06 december 2017 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6)2017. (XII.01.) rendelete

az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja az élelmezési nyersanyagköltségről és az intézményi étkezési térítési díjának megállapításáról szóló rendeletét.

1. § (1) A Képviselő-testület az általa fenntartott, gyermekek napközben ellátását nyújtó intézményei Bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési nyersanyagköltségét (térítési díját) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) bölcsődében a napi (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 460.- Ft, azaz négyszázhatvan forint, reggeli nyersanyagköltsége 110.- Ft, azaz egyszáztíz forint, tízórai nyersanyagköltsége 50.- Ft, azaz ötven forint, az ebéd nyersanyagköltsége 150.- Ft, azaz egyszázötven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 110.- Ft, azaz egyszáztíz forint.

b) a napközi-otthonos óvodában a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 510- Ft, azaz ötszáz-tíz forint, tízórai nyersanyagköltsége 110.- Ft, azaz egyszáztíz forint, az ebéd nyersanyagköltsége 290.- Ft, azaz kettőszáz-kilencven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 110.- Ft, azaz egyszáztíz forint;

c) az általános iskolai napköziben a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 510- Ft, azaz ötszáz-tíz forint, tízórai nyersanyagköltsége 110.- Ft, azaz egyszáztíz forint, az ebéd nyersanyagköltsége 290.- Ft, azaz kettőszáz-kilencven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 110.- Ft, azaz egyszáztíz forint;

(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összeg és az igénybe vett étkezések számának, valamint az igénybe vett normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési térítései:

 • Fábiánsebestyén Gondozási Központ Erzsébet Otthona részére a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora együttes élelmezési térítése: 860
 • Szociális étkeztetés keretében étkezők részére az ebéd bruttó élelmezési térítése:

(2) A reggeli nyersanyag költsége nettó 110.-Ft azaz egyszáztíz forint. A tízórai nyersanyag költsége  nettó 60.-Ft azaz hatvan forint. Az ebéd nyersanyagköltsége nettó 285.-Ft, azaz kettőszáz-nyolcvanöt forint. Az uzsonna nyersanyag költsége 60.-Ft, azaz hatvan forint. A vacsora nyersanyag költsége 110.-Ft, azaz egyszáztíz forint.

3. § (1) Elhordásra a lakosság és más szervek, intézmények és az önkormányzati dolgozók (munkavállalók) részére az ebéd bruttó, (ÁFA-val számított) ára nagyadag esetén: 850,- Ft azaz nyolcszáz-ötven forint; kisadag esetén: 530.-Ft azaz ötszázharminc forint. A nagyadag ebéd esetén a nyersanyag költség bruttó 530.-Ft azaz ötszázharminc forint. Kisadag esetén az ebéd nyersanyagköltsége bruttó 285.-Ft azaz kettőszáz-nyolcvanöt forint.

(2) Azon önkormányzati munkavállalók, közalkalmazottak részére, akik kötelező munkahelyi étkezésben vesznek részt (Babavár Bölcsőde, Fábiánsebestyéni Erzsébet Otthon, Fábiánsebestyén Községi Étkezde, Fábiánsebestyén Napköziotthonos Óvoda dolgozói) bruttó 285.- Ft azaz kettőszáz-nyolcvanöt forint az ebéd ára.

4. § (1) E rendelet  2018. január 01-jén lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2015.(VIII.28.) Ö. rendelete.

Fábiánsebestyén, 2017. november 30.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 01.

Gyurisné Székely Erika

jegyző

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6)2017.(XII.01.) rendelete az élelmezési  462.31 KB

5/2017.(IX.20.)önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Írta 26 szeptember 2017 by admin

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5)2017.(IX.20.)Ö. rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(IX.20.)önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § Helyi népszavazást a fábiánsebestyéni választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet.
 1. §   Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 1. §   Hatályát veszti
 1. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 3/1992.(II.13.) önkormányzati rendelete.

Fábiánsebestyén, 2017. szeptember 15.

Dr. Kós György                                                         Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 20.

Gyurisné Székely Erika

jegyző

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5)2017.(IX.20.)Ö. rendelete a helyi néps 163.52 KB

Pályázataink

Leader

Fábiáni Objektív Megtekintése

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár