Rendeletek

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről szóló 2)2021. ( II.10.) Ö. rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről szóló 2)2021. ( II.10.) Ö. rendeletének módosításáról

 Hatályos: 2022. 05. 26

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra – a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. § A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület – beleértve költségvetési szerveit- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 947.645 ezer forintban bevételi főösszegét 947.645 ezer forintban állapítja meg.

2. § A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ (1) Az önkormányzat működési, -fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen 614.130 ezer forint ebből: személyi jellegű kiadások 312.358 ezer forint szociális hozzájárulási adó 45.950 ezer forint dologi jellegű kiadások 255.822 ezer forint Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 311.099 ezer forint ebből: intézményi támogatás 297.591 ezer forint egyéb szervek támogatása 349 ezer forint Nonprofit Kft támogatása 0 ezer forint önkormányzat által folyósított ellátások 2.438 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai 500 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 ezer forint normatíva visszafizetés 10.221 ezer forint. Finanszírozási kiadás 268.553 ezer forint.

3. § A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen 51.454 ezer forint ebből: intézményi beruházások 633 ezer forint felújítási kiadások 35.874 ezer forint tárgyi eszköz vásárlás 14.573 ezer forint, felhalmozási célú támogatás 374 ezer Ft.

4. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

5. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMKIEM. ELŐIR. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK2021. évi bevételi költségvetés2021. évi módosított bevételi költségvetés2021/2021 változás %-ban
I.I.K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési bevételek221 137261 387118,2
1.» Intézményi bevételek175 752179 858102,3
2.» Közhatalmi bevételek45 38581 529179,6
2.1.» helyi adók28 50064 279225,5
2.2.» egyéb közhatalmi bevétel16 88517 250102,2
II.Támogatások332 620393 215118,2
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása332 620393 215118,2
1.1.» feladatfinanszírozási támogatás275 753321 029116,4
1.2.» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről55 27438 05168,8
1.3.» fejlesztési célú támogatás1 59334 1352 142,8
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek3 8046 378167,7
1.» Tárgyi eszköz értékesítés06000,0
2.» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó2 8043 103110,7
3.» ingatlan értékesítés1 0002 675267,5
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök265 869298 985112,5
1.Működési célú pénzeszköz átvétel265 869298 141112,1
2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel08440,0
V.Támogatási kölcsön visszatérülés000,0
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek13 91516 595119,3
1.» előző évi működési pénzmaradvány00,0
2.» előző évi felhalmozási pénzmaradvány13 91516 595119,3
VII.Finanszírozási bevételek200 000268 676134,3
1.» működési célú hitelek200 000257 523128,8
2.» megelőlegezés011 1530,0
Önkormányzat összesen:1 037 3451 245 236120,0
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)-265 869-297 591111,9
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL771 476947 645122,8
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:771 476947 645122,8
CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMKIEM. ELŐIR. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK2021. évi kiadási költségvetés2021. évi módosított kiadási költségvetés2021/2021 változás %-ban
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési kiadások527 940614 130116,3
1.Személyi juttatások299 356312 358104,3
2.Szociális hozzájárulási adó44 75645 950102,7
3.Dologi kiadások183 828255 822139,2
II.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás279 869311 099111,2
1.Intézményi támogatás265 869297 591111,9
2.Egyéb szervek támogatása60034958,2
3.Nonprofit Kft támogatása000,0
4.Normatíva visszafizetés9 80010 221104,3
5.Önkormányzat által folyósított ellátások3 0002 43881,3
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)60050083,3
III.Felhalmozási kiadások29 53651 454174,2
1.» intézményi beruházások06330,0
2.» felújítási kiadások15 90635 874225,5
3.» tárgyi eszköz beszerzás13 63014 573106,9
4.» felhalmozási célú támogatások3740,0
IV.Tartalék000,0
Céltartalék000,0
Általános tartalék000,0
V.Finanszírozási kiadások200 000268 553134,3
1.Hitel törlesztés200 000257 523128,8
2.megelőlegezés visszafizetése011 0300,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:1 037 3451 245 236120,0
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)-265 869-297 591111,9
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS771 476947 645122,8
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:771 476947 645122,8

2. melléklet

CímszámAlcímszámElőirányzat Csoportszám.Kiemelt előir. számCímnévAlcímnévElőirányzat CsoportnévKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE2021.év kiadási előirányzat2021.év módosított kiadási előirányzat2021. évi bevételi előirányzat2021. évi módosított bevételi előirányzat
1.ÖNKORMÁNYZAT
/1.Önkormányzati jogalkotás 011130
1.Működési költségvetés2 088
1.Személyi juttatások8 48316 747
2.Szociális hozzájárulási adó1 3152 715
3.Dologi kiadások12 43015 651
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:22 22835 11302 088
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)8,008,00
/2.Adóigazgatás 900020
1.Működési költségvetés45 38581 529
1.Felhalmozási költségvetés2 8043 103
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0048 18984 632
/3.Közvilágítás 064010
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások5 38215 332
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 38215 33200
/4.Város és községgazdálkodás 066020
1.Működési költségvetés1 200
1.Személyi juttatások21 82220 867
2.Szociális hozzájárulási adó3 4833 587
3.Dologi kiadások11 06028 317
2.Felhalmozási költségvetés572572
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:36 93753 3431 2000
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)9,009,00
/5.Településfejlesztési projektek 062020
1.Működési költségvetés34 135
1.Személyi juttatások50
2.Dologi kiadások1 685
2.Felhalmozási költségvetés274
1.Beruházás1 90012 729
2.Felújítás14 31334 281
3.Felhalmozási maradvány13 915
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:16 21349 01913 91534 135
/6.Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
1.Működési költségvetés5 7005 700
1.Személyi juttatások4 5444 557
2.Szociális hozzájárulási adó705705
3.Dologi kiadás174238
2.Felhalmozási költségvetés
1.Beruházás ( tárgyi eszköz)3838
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 4615 5385 7005 700
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/7.Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
1.Működési költségvetés10 253
1.Dologi kiadások5082 358
2.Felhalmozási költségvetés2 675
1.felújítás
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5082 358012 928
/8.Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
1.Működési költségvetés
1.likvid hitel200 000257 523200 000257 523
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:200 000257 523200 000257 523
/9.Tűz- és katasztrófa védelem 032020
1.Működési költségvetés190190
1.Személyi juttatások8 89410 614
2.Szociális hozzájárulási adó845845
3.Dologi kiadások1 3051 571
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:11 04413 030190190
/9.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)6,006,00
/10.Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
1.Működési költségvetés5104 185
1.Személyi juttatások1 0801 080
2.Szociális hozzájárulási adó4242
3.Dologi kiadások5345 093
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 6566 2155104 185
/10.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/11.Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
1.Működési költségvetés3535
1.Személyi juttatások1 0051 005
2.Munkaadókat terhelő járulékok156156
3.Dologi kiadások127127
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 2881 2883535
/11.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/12.Közművelődés 082091
1.Működési költségvetés1 000
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok
3.Dologi kiadások3 9373 937
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 9373 93701 000
/12.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/13.Mintaprogram 041237
1.Működési költségvetés5 610
1.Személyi juttatások4 8923 368
2.Munkaadókat terhelő járulékok429429
3.Dologi kiadások289334
2.Felhalmozási költségvetés1 593
2.Felújítás1 5931 593
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:7 2035 7247 2030
/13.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)5,005,00
/14.Ellátások 107060
1.Működési költségvetés300300
1.Önkormányzat által folyósított ellátások3 6003 038
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 6003 038300300
/15.Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás1 2621 421
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 2621 42100
/16.Civil szervezetek támogatása 084031
1.Működési költségvetés
1.Támogatások600349
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:60034900
/17.Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás90
2.Feladat finanszírozási támogatás275 753321 029
3.Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől37 63822 236
4.Megelőlegezés11 03011 153
5.Normatíva visszafizetés9 80010 221
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:9 80021 341313 391354 418
/18.Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
1.Működési költségvetés15 471
1.Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása265869297591
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:265 869297 591015 471
/19.Veszélyhelyzet 074040
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás445445
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:44544500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:593 433772 605590 633772 605
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)31,0031,00
2.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
/1.Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
1.Működési költségvetés3 8905 512
1.Személyi juttatások32 77136 212
2.Szociális hozzájárulási adó5 0125 504
3.Dologi kiadások4 7306 488
2.Felhalmozási költségvetés180
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:42 51348 3843 8905 512
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,0010,00
/2.Adóigazgatás 011220
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 2753 275
2.Szociális hozzájárulási adó478478
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 7533 75300
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/3.Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások
2.Szociális hozzájárulási adó
3.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0000
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/4.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.42 37646 336
2.Előző évi maradvány289
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0042 37646 625
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:46 26652 13746 26652 137
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,0011,00
3.GONDOZÁSI KÖZPONT
/1.Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
1.Működési költségvetés72 27072 780
1.Személyi juttatások83 91385 686
2.Munkaadókat terhelő járulékok13 40013 673
3.Dologi kiadások46 71759 671
2.Felhalmozási költségvetés252
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:144 030159 28272 27072 780
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)31,0031,00
/2.Bölcsődei ellátás 104031
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások11 56310 880
2.Szociális hozzájárulási adó2 0572 160
3.Dologi kiadások610640
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:14 23013 68000
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
/3.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00
/4.Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
1.Működési költségvetés207
1.Személyi juttatások3 5893 629
2.Szociális hozzájárulási adó556556
3.Dologi kiadások64874
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 2095 0590207
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/5.Szociális étkeztetés 107051
1.Működési költségvetés2 9882 988
1.Személyi juttatások3 5894 519
2.Szociális hozzájárulási adó557557
3.Dologi kiadások2 9881 888
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:7 1346 9642 9882 988
/5.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/6.Házi segítségnyújtás 107052
1.Működési költségvetés1 1001 100
1.Személyi juttatások5 8206 120
2.Szociális hozzájárulási adó902902
3.Dologi kiadások00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6 7227 0221 1001 100
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)2,002,00
/7.Támogató szolgáltatás 101222
1.Működési költségvetés550978
1.Személyi juttatások12 74012 740
2.Szociális hozzájárulási adó1 9411 941
3.Dologi kiadások9763 027
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:15 65717 708550978
/7.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
/8.Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 0363 036
2.Szociális hozzájárulási adó471471
3.Dologi kiadások972972
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 4794 47900
/8.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/9.Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől119 553135 900
2.Előző évi maradvány241
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00119 553136 141
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:196 461214 194196 461214 194
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)44,0044,00
4.KÖZSÉGI ÉTKEZDE
/1.Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
1.Működési költségvetés7 6207 742
1.Személyi juttatások28 74628 720
2.Munkaadókat terhelő járulékok3 2383 262
3.Dologi kiadások24 14524 147
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:56 12956 1297 6207 742
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,0010,00
/2.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások1 4491 449
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 4491 44900
/3.Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások624624
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:62462400
/4.Munkahelyi étkeztetés 104036
1.Működési költségvetés85 84581 673
1.Személyi juttatások7 5467 957
2.Szociális hozzájárulási adó1 156686
3.Dologi kiadások54 56574 932
2.Felhalmozási költségvetés1 270994
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:64 53784 56985 84581 673
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
/5.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől29 27453 115
2.Előző évi maradvány241
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0029 27453 356
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:122 739142 771122 739142 771
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)14,0014,00
5.Önkormányzati Rendészet
/1.Közterület rendjének védelme 032030
1.Működési költségvetés3 7804 385
1.Személyi juttatások10 91210 837
2.Szociális hozzájárulási adó1 6921 326
3.Dologi kiadások1 804735
Felhalmozási költségvetés
1.Beruházás-jármű, eszköz beszerzés8 890
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:23 29812 8983 7804 385
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,003,00
/2.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől19 5188 399
2.Előző évi maradvány114
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:19 5188 513
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:23 29812 89823 29812 898
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,003,00
6.Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
/1Óvodai nevelés, ellátás 091110
1.Működési költségvetés3
1.Személyi juttatások37 72836 582
2.Szociális hozzájárulási adó5 7925 363
3.Dologi kiadások5
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:43 52041 95003
/1Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,0011,00
/2.Óvodai nevelés, ellátás 091140
1.Működési költségvetés0164
1.Dologi kiadások5 8642 899
2.Felhalmozási költségvetés960441
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6 8243 3400164
/3.Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
1.Működési költségvetés
Személyi juttatások657657
Szociális hozzájárulási adó102102
1.Dologi kiadások695665
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 4541 42400
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/4.Könyvtári szolgáltatások 082044
1.Működési költségvetés041
1.Személyi juttatások2 7512 751
2.Szociális hozzájárulási adó427427
3.Dologi kiadások172207
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 3503 385041
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/5.Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120
1.Működési költségvetés469
1.Személyi juttatások63
1.Szociális hozzájárulási adó
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:053200
/6.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől55 14850 183
2.Előző évi maradvány240
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0055 14850 423
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:55 14850 63155 14850 631
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:13,0013,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:1 037 3451 245 2361 034 5451 245 236
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:117,00116,00
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül-265 869-297 591-265 869-297 591
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:771 476947 645768 676947 645
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül265 869297 591265 869297 591
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1 037 3451 245 2361 034 5451 245 236
Foglalkoztatott létszám:117,00116,00
Ebből:
» közalkalmazottak59,0058,00
» köztisztviselők11,0011,00
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak5,005,00
» társadalmi megbízatás7,007,00
» megbízási szerződéssel10,0010,00
» munkaszerződéssel foglalkozt.25,0025,00
Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár