Rendeletek

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati 2. cím, 1-4-ig alcím;

b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-6-ig alcím

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után

a) kiadási főösszegét 1.132.291.000.- forintban,

b) bevételi főösszegét 1.132.291.000.- forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 671.048.000.-Ft

b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 348.715.000.-Ft

c) Felhalmozási kiadások 204.343.000.-Ft

d) Tartalék 0.-Ft

e) Finanszírozási kiadások 250.000.000.-Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2022. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft .

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 116 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 116 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként két alkalommal – adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester saját hatáskörben intézkedhet.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2022. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022.01.01-től 85.000.- Ft-ban fogadja el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. rendelkezései szerint.

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente kétszer – adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. mellékletCímrend a költségvetési rendelethez

Cím számaCím neve
1Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
2Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal
3Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ
4Fábiánsebestyén Községi Étkezde
5Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet
6Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

2. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMKIEM. ELŐIR. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK2021. évi módosított bevételi költségvetés2022. évi bevételi költségvetés2022/2021 változás %-ban
I.I.K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési bevételek253 354271 106107,0
1.» Intézményi bevételek179 335188 736105,2
2.» Közhatalmi bevételek74 01982 370111,3
2.1.» helyi adók57 13468 000119,0
2.2.» egyéb közhatalmi bevétel16 88514 37085,1
II.Támogatások386 555564 521146,0
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása386 555564 521146,0
1.1.» feladatfinanszírozási támogatás290 530317 543109,3
1.2.» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről63 01545 34372,0
1.3.» működésképesség megőrzését szolg. tám.000,0
1.4.» fejlesztési célú támogatás33 010201 635610,8
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek3 8047 770204,3
1.» Tárgyi eszköz értékesítés000,0
2.» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó2 8042 77098,8
3.» ingatlan értékesítés1 0005 0000,0
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök277 549360 709130,0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel277 549360 709130,0
2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel00,0
V.Támogatási kölcsön visszatérülés000,0
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek16 59520 000120,5
1.» előző évi működési pénzmaradvány2 68000,0
2.» előző évi felhalmozási pénzmaradvány13 91520 000143,7
VII.Finanszírozási bevételek200 000250 000125,0
1.» működési célú hitelek200 000250 000125,0
2.» felhalmozási célú hitelek000,0
Önkormányzat összesen:1 137 8571 474 106129,6
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)-277 549-341 815123,2
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL860 3081 132 291131,6
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:860 3081 132 291131,6

3. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE/E Ft/

CímszámAlcímszámElőirányzat Csoportszám.Kiemelt előir. számCímnévAlcímnévElőirányzat CsoportnévKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE2022.év kiadási előirányzat2022. évi bevételi előirányzat
1.ÖNKORMÁNYZAT
/1.Önkormányzati jogalkotás 011130
1.Működési költségvetés500
1.Személyi juttatások14 052
2.Szociális hozzájárulási adó1 827
3.Dologi kiadások9 978
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:25 857500
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)8,00
/2.Adóigazgatás 900020
1.Működési költségvetés82 370
1.Felhalmozási költségvetés2 770
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:085 140
/3.Közvilágítás 064010
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások16 100
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:16 1000
/4.Város és községgazdálkodás 066020
1.Működési költségvetés2 000
1.Személyi juttatások30 370
2.Szociális hozzájárulási adó3 948
3.Dologi kiadások14 250
2.Felhalmozási költségvetés
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:48 5682 000
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,00
/5.Településfejlesztési projektek 062020
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások5 606
2.Szociális hozzájárulási adó650
3.Dologi kiadások22 212
2.Felhalmozási költségvetés201 000
1.Beruházás2 032
2.Felújítás190 500
3.Felhalmozási maradvány20 000
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:221 000221 000
/6.Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
1.Működési költségvetés5 600
1.Személyi juttatások4 623
2.Szociális hozzájárulási adó601
3.Dologi kiadás380
2.Felhalmozási költségvetés
1.Beruházás ( tárgyi eszköz)
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 6045 600
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,00
/7.Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
1.Működési költségvetés8 600
1.Dologi kiadások762
2.Felhalmozási költségvetés
1.felújítás
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:7628 600
/8.Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
1.Működési költségvetés
1.likvid hitel250 000250 000
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:250 000250 000
/9.Tűz- és katasztrófa védelem 032020
1.Működési költségvetés170
1.Személyi juttatások11 495
2.Szociális hozzájárulási adó1 494
3.Dologi kiadások1 340
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:14 329170
/9.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)5,00
/10.Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
1.Működési költségvetés4 850
1.Személyi juttatások1 560
2.Szociális hozzájárulási adó203
3.Dologi kiadások2 200
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 9634 850
/10.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,00
/11.Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
1.Működési költségvetés480
1.Személyi juttatások1 200
2.Munkaadókat terhelő járulékok156
3.Dologi kiadások27
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 383480
/11.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,00
/12.Közművelődés 082091
1.Működési költségvetés1 000
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok
3.Dologi kiadások3 530
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 5301 000
/12.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/13.Mintaprogram 041237
1.Működési költségvetés3 834
1.Személyi juttatások3 600
2.Munkaadókat terhelő járulékok234
3.Dologi kiadások
2.Felhalmozási költségvetés635
2.Felújítás635
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 4694 469
/13.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)3,00
/14.Ellátások 107060
1.Működési költségvetés300
1.Önkormányzat által folyósított ellátások2 300
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:2 300300
/15.Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás2 270
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:2 2700
/16.Civil szervezetek támogatása 084031
1.Működési költségvetés
1.Támogatások600
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6000
/17.Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
1.Működési költségvetés
1.Feladat finanszírozási támogatás317 543
2.Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől45 343
3.Normatíva visszafizetés3 500
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 500362 886
/18.Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
1.Működési költségvetés
1.Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása341815
2.Támogatások500
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:342 3150
/19.Veszélyhelyzet 074040
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás445
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4450
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:946 995946 995
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)29,00
2.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
/1.Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
1.Működési költségvetés6 815
1.Személyi juttatások34 574
2.Szociális hozzájárulási adó4 527
3.Dologi kiadások4 390
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:43 4916 815
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,00
/2.Adóigazgatás 011220
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások4 926
2.Szociális hozzájárulási adó645
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 5710
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,00
/3.Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010
1.Működési költségvetés1 793
1.Személyi juttatások1 140
2.Szociális hozzájárulási adó170
3.Dologi kiadások483
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 7931 793
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/4.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.42 247
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:042 247
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:50 85550 855
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,00
3.GONDOZÁSI KÖZPONT
/1.Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
1.Működési költségvetés72 270
1.Személyi juttatások114 197
2.Munkaadókat terhelő járulékok14 846
3.Dologi kiadások48 290
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:177 33372 270
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)31,00
/2.Bölcsődei ellátás 104031
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások14 098
2.Szociális hozzájárulási adó1 833
3.Dologi kiadások441
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:16 3720
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,00
/3.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0
/4.Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 660
2.Szociális hozzájárulási adó476
3.Dologi kiadások670
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 8060
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,00
/5.Szociális étkeztetés 107051
1.Működési költségvetés2 400
1.Személyi juttatások3 672
2.Szociális hozzájárulási adó477
3.Dologi kiadások2 604
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6 7532 400
/5.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,00
/6.Házi segítségnyújtás 107052
1.Működési költségvetés1 100
1.Személyi juttatások7 518
2.Szociális hozzájárulási adó977
3.Dologi kiadások64
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:8 5591 100
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)2,00
/7.Támogató szolgáltatás 101222
1.Működési költségvetés550
1.Személyi juttatások15 282
2.Szociális hozzájárulási adó1 987
3.Dologi kiadások1 980
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:19 249550
/7.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,00
/8.Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 624
2.Szociális hozzájárulási adó471
3.Dologi kiadások955
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 0500
/8.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,00
/9.Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől161 802
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0161 802
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:238 122238 122
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)44,00
4.KÖZSÉGI ÉTKEZDE
/1.Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
1.Működési költségvetés8 128
1.Személyi juttatások32 640
2.Munkaadókat terhelő járulékok4 243
3.Dologi kiadások23 145
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:60 0288 128
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,00
/2.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások1 374
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 3740
/3.Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások675
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6750
/4.Munkahelyi étkeztetés 104036
1.Működési költségvetés88 900
1.Személyi juttatások17 654
2.Szociális hozzájárulási adó1 051
3.Dologi kiadások64 910
2.Felhalmozási költségvetés1 270
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:84 88588 900
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)5,00
/5.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől49 934
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:049 934
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:146 962146 962
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)16,00
5.Önkormányzati Rendészet
/1.Közterület rendjének védelme 032030
1.Működési költségvetés3 240
1.Személyi juttatások12 563
2.Szociális hozzájárulási adó1 633
3.Dologi kiadások1 524
Felhalmozási költségvetés
1.Beruházás-jármű, eszköz beszerzés8 890
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:24 6103 240
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)3,00
/2.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől21 370
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:21 370
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:24 61024 610
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)3,00
6.Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
/1Óvodai nevelés, ellátás 091110
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások48 155
2.Szociális hozzájárulási adó6 260
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:54 4150
/1Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,00
/2.Óvodai nevelés, ellátás 091140
1.Működési költségvetés0
1.Dologi kiadások4 610
2.Felhalmozási költségvetés1 016
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 6260
/3.Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
1.Működési költségvetés
Személyi juttatások912
Szociális hozzájárulási adó119
1.Dologi kiadások660
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 6910
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,00
/4.Könyvtári szolgáltatások 082044
1.Működési költségvetés100
1.Személyi juttatások3 696
2.Szociális hozzájárulási adó480
3.Dologi kiadások145
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 321100
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,00
/5.Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 091120
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások450
2Szociális hozzájárulási adó59
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5090
/6.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől66 462
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:066 462
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:66 56266 562
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:13,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:1 474 1061 474 106
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:116,00
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül-341 815-341 815
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1 132 2911 132 291
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül341 815341 815
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1 474 1061 474 106
Foglalkoztatott létszám:116,00
Ebből:
» közalkalmazottak60,00
» köztisztviselők11,00
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak3,00
» társadalmi megbízatás7,00
» megbízási szerződéssel8,00
» munkaszerződéssel foglalkozt.27,00

4. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

BEVÉTELEKKIADÁSOK
I.Működési
bevételek
271106I.Működési
kiadások
671048
II.Támogatások362886II.Pénzeszköz
átadás,
támogatás
348715
III.Véglegesen átvett pénzeszközök360709III.Tartalék előirányzat0
Működési költségvetési bevételek994701
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök7770
V.Felhalmozási pénzmaradvány20000
VI.Fejlesztési támogatás201635
Felhalmozási költségvetési bevétel229405
VII.Működési célú hitel0
VIII.Felhalmozási célú hitel0
Finanszírozási hitel összesen250000Finanszírozási hitel összesen250000
Működési pénzmaradvány0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1474106KIADÁSOK ÖSSZESEN:1474106
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel-341815Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-341815
Önkormányzati költségvetés bevétel1132291Önkormányzati költségvetési kiadás összesen1132291
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel902886Működési költségvetési kiadások927948
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel229405Felhalmozási költségvetési kiadások204343

5. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL ( E FT)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése2022.évi költségvetés
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási pénzmaradvány20000
kommunális adó2770
ingatlan értékesítés5000
fejlesztési célú támogatás201635
Összes felhalmozási célú bevétel:229405
Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások12192
Ingatlan felújítás191135
Felújítás összesen:203327
tárgyi eszköz vásárlás1016
Beruházás összesen:1016
Összes felhalmozási célú kiadás204343

6. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

MegnevezésI.negyedévII. NegyedévIII. NegyedévIV. NegyedévÖsszesen
Bevételek
1. Működési bevételek67 70067 78567 79267 829271 106
2. Támogatások101 130151 005161 226151 160564 521
3. Felhalmozási és tőkebevételek1 3855 0001 305807 770
4. Véglegesen átvett pénzeszközök90 15290 19590 17090 192360 709
5.Finanszírozási bevételek62 50062 50062 50062 500250 000
6. Előző havi záró pénzállomány06 7006 7506 55020 000
7. Bevételek összesen (1-5)322 867383 185389 743378 3111 474 106
Kiadások
8. Működési kiadások167 762167 820165 200170 266671 048
9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám.84 26487 10591 23686 110348 715
10. Felhalmozási kiadások7 46266 62770 61259 642204 343
11. Tartalék00000
12. Finanszírozási kiadások62 50062 50062 50062 500250 000
13. Kiadások összesen (7-11)321 988384 052389 548378 5181 474 106
14. Egyenleg (havi záró pénzállomány)00000
7. és a 13. sor különbsége879-867195-2070

7. mellékletFábiánsebestyén Községi Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezéseÖsszes kiadásEbből
2021. évi terv2022. évi terv2023. évi terv
1.2.3.4.5.
Feljlesztési kiadások
Hiteltörlesztés0000
Kamat0000
Összesen:

8. melléklet2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV ( E FT)

SorszámIdőpontFinanszírozandó összegekÖsszesen:
Közös Önk. HivatalArany János ÓvodaKözségi ÉtkezdeRendészetGondozási KözpontÖnkormányzat
1.2022.01.31423845961224720511984465005107981
2.2022.02.29398656211215519651926063744106731
3.2022.03.31397257681232520061969563510107276
4.2022.04.30437757041198021552001584060128291
5.2022.05.31409559601245119601979682549126811
6.2022.06.30416555001226020502101083965128950
7.2022.07.31429652871226819682065484608129081
8.2022.08.31414857651256020751948586472130505
9.2022.09.30433055401222120921890086879129962
10.2022.10.31427656221198820561915079263122355
11.2022.11.30406755651245719761996480839124868
12.2022.12.31490556341205022562034986101131295
Összesen:5085566562146962246102381229469951474106

9. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat 2022-2023-2024 évi alakulását bemutató külön mérleg ( gördülő költségvetés )

Megnevezés2022.2023.2024.
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek188 736193 643198 678
Önkormányzatok sajátos működési bevétele82 37084 51286 709
Önkormányzatok költségvetési támogatása362 886372 321382 001
Működési célú pénzeszköz átvétel360 709370 087379 710
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen:994 7011 020 5631 047 098
Személyi juttatások391 267401 440411 877
Szociális hozzájárulási adó49 36750 65151 967
Dologi kiadások230 414236 405242 551
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás348 715357 782367 084
Működési célú kiadások összesen:1 019 7631 046 2771 073 480
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzat felhalmozási célú bevétele7 7707 9728 179
Felhalmozási célú támogatás201 635206 878212 256
Felhalmozási pénzmaradvány20 00020 52021 054
Felhalmozási bevételek összesen:229 405235 370241 489
Felhalmozási kiadások204 343209 656215 107
Felhalmozási célú hitel visszafizetés000
Felhalmozási célú kiadások összesen:204 343209 656215 107
Tartalék000
Önkormányzati bevételek összesen:1 224 1061 255 9331 288 587
Önkormányzati kiadások összesen:1 224 1061 255 9331 288 587
Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány)000

10. mellékletFábiánsebestyén Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2022 évi kiadási és bevételi előirányzata kötelező és önként vállalt tevékenységek szerint

I. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (e Ft) KIADÁS

MegnevezésEredeti előirányzat
Személyi juttatások373 613
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat72 506
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal40 640
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ162 051
Fábiánsebestyén Községi Étkezde32 640
Önkormányzati Rendészet12 563
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár53 213
Szociális hozzájárulási adó48 316
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat9 113
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal5 342
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ21 067
Fábiánsebestyén Községi Étkezde4 243
Önkormányzati Rendészet1 633
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6 918
Dologi kiadások165 504
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat73 494
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal4 873
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ55 004
Fábiánsebestyén Községi Étkezde25 194
Önkormányzati Rendészet1 524
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár5 415
I. Működési költségvetés összesen:587 433
Felújítások191135
Fábiánsebestyén Községi Étkezde0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat191135
Tárgyi eszköz vásárlás3 048
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár1 016
Községi Étkezde0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat2 032
Egyéb felhalmozási kiadások8890
Önkormányzati Rendészet8890
II. Felhalmozási költségvetés összesen:203 073
Normatíva visszafizetés3500
Költségvetési kiadások összesen I+II :794 006

II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (E Ft) KIADÁS

MegnevezésEredeti előirányzat
Személyi juttatások17 654
Fábiánsebestyén Községi Étkezde17 654
Szociális hozzájárulási adó1 051
Fábiánsebestyén Községi Étkezde1 051
Dologi kiadások64 910
Fábiánsebestyén Községi Étkezde64 910
Egyéb működési célú kiadások0
0
I. Működési költségvetés összesen:83 615
Felhalmozási kiadások1270
Fábiánsebestyén Községi Étkezde1270
II. Felhalmozási költségvetés összesen:1270
Költségvetési kiadások összesen I+II :84 885

III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA (E Ft) KIADÁS

MegnevezésEredeti előirányzat
Ellátottak pénzbeni juttatása3 400
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat2 300
Támogatás1 100
I. Működési költségvetés összesen:3 400

IV. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (E Ft) BEVÉTEL

MegnevezésEredeti előirányzat
1. Működési bevételek107 503
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat12 900
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal6 815
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ76 320
Fábiánsebestyén Községi Étkezde8 128
Önkormányzati Rendészet3 240
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár100
2. Közhatalmi bevételek82 370
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat82 370
3. Önkományzatok működési támogatásai9 434
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat9 434
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről364 679
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal1 793
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat362 886
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek7 770
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat7 770
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről221 635
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat221 635
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)793 391

V. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA (E Ft)

MegnevezésEredeti előirányzat
Működési bevételek88 900
Fábiánsebestyén Községi Étkezde88 900
Költségvetési bevételek összesen:88 900

11. mellékletFábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §. alapján a 2022. évi költségvetéshez összeállított középtávú terve

I. Saját bevételek (e Ft)

Ssz.Megnevezés2022.2023.2024.2025.
1.Helyi adókból származó bevétel68000700007300073000
2.Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.Bírság, pótlék és díjbevétel370500
700
700
6.Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen:68370705007370073700

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke (e Ft)

Ssz.Megnevezés2022.2023.2024.2025.
1.Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása
2.A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára
3.Váltó kibocsátása a beváltás napjáig
4.A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5.A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár
6.A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték
7.Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege
Összesen.0000
Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár