Rendeletek

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra – a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. §A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 3.§ A Képviselő-testület – beleértve költségvetési szerveit- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 860.308 ezer forintban bevételi főösszegét 860.308 ezer forintban állapítja meg.

2. §A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) Az önkormányzat működési, -fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen 576.081 ezer forint ebből: személyi jellegű kiadások 302.954 ezer forint szociális hozzájárulási adó 45.167 ezer forint dologi jellegű kiadások 227.960 ezer forint Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 292.339 ezer forint ebből: intézményi támogatás 277.549 ezer forint egyéb szervek támogatása 600 ezer forint Nonprofit Kft támogatása 0 ezer forint önkormányzat által folyósított ellátások 3.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai 600 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 ezer forint normatíva visszafizetés 10.590 ezer forint Finanszírozási kiadás 211.031 ezer forint

3. §A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen 58.406 ezer forint ebből: intézményi beruházások 0 ezer forint felújítási kiadások 31.812 ezer forint tárgyi eszköz vásárlás 26.594 ezer forint

4. §A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

5. §A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

6. §Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

7/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés módosítás
CÍM SZÁMAL CÍM SZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMKIEM. ELŐIR. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK2021. évi bevételi költségvetés2021. évi módosí– tott bevételi költség– vetés2021/ 2020 változás %-ban
I.I.K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési bevételek221 137253 354114,6
1.» Intézményi bevételek175 752179 335102,0
2.» Közhatalmi bevételek45 38574 019163,1
2.1.» helyi adók28 50057 134200,5
2.2.» egyéb közhatalmi bevétel16 88516 885100,0
II.Támogatások332 620386 555116,2
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása332 620386 555116,2
1.1.» feladatfinanszírozási támogatás275 753290 530105,4
1.2.» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről55 27463 015114,0
1.3.» fejlesztési célú támogatás1 59333 0102 072,2
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek3 8043 804100,0
1.» Tárgyi eszköz értékesítés000,0
2.» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó2 8042 804100,0
3.» ingatlan értékesítés1 0001 000100,0
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök265 869277 549104,4
1.Működési célú pénzeszköz átvétel265 869277 549104,4
2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel000,0
V.Támogatási kölcsön visszatérülés000,0
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek13 91516 595119,3
1.» előző évi működési pénzmaradvány02 6800,0
2.» előző évi felhalmozási pénzmaradvány13 91513 915100,0
VII.Finanszírozási bevételek200 000200 000100,0
1.» működési célú hitelek200 000200 000100,0
2.» felhalmozási célú hitelek000,0
Önkormányzat összesen:1 037 3451 137 857109,7
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)-265 869-277 549104,4
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL771 476860 308111,5
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:771 476860 308111,5
CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMKIEM. ELŐIR. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK2021. évi kiadási költségvetés2021. évi kiadási költségvetés2021/2020 változás %-ban
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési kiadások527 940576 081109,1
1.Személyi juttatások299 356302 954101,2
2.Szociális hozzájárulási adó44 75645 167100,9
3.Dologi kiadások183 828227 960124,0
II.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás279 869292 339104,5
1.Intézményi támogatás265 869277 549104,4
2.Egyéb szervek támogatása600600100,0
3.Nonprofit Kft támogatása000,0
4.Normatíva visszafizetés9 80010 590108,1
5.Önkormányzat által folyósított ellátások3 0003 000100,0
6.Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)600600100,0
III.Felhalmozási kiadások29 53658 406197,7
1.» intézményi beruházások000
2.» felújítási kiadások15 90631 812200,0
3.» tárgyi eszköz beszerzás13 63026 5940,0
IV.Tartalék000,0
Céltartalék000,0
Általános tartalék000,0
V.Finanszírozási kiadások200 000211 031105,5
1.Hitel törlesztés200 000200 000100,0
2.megelőlegezés visszafizetése011 0310,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:10373451137857109,7
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)-265 869-277 549104,4
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS771 476860 308111,5
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:771 476860 308111,5

2. melléklet

A 7/2021. ( IX.30.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi módosított költségvetés

CímszámAlcímszámElőirányzat Csoportszám.Kiemelt előir. számCímnévAlcímnévElőirányzat CsoportnévKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE2021.év kiadási előirányzat2021.év módosított kiadási előirányzat2021. évi bevételi előirányzat2021. évi módosított bevételi előirányzat
1.ÖNKORMÁNYZAT
/1.Önkormányzati jogalkotás 011130
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások8 4839 175
2.Szociális hozzájárulási adó1 3151 419
3.Dologi kiadások12 43012 430
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:22 22823 02400
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)8,008,00
/2.Adóigazgatás 900020
1.Működési költségvetés45 38574 019
1.Felhalmozási költségvetés2 8042 804
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0048 18976 823
/3.Közvilágítás 064010
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások5 38224 583
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 38224 58300
/4.Város és községgazdálkodás 066020
1.Működési költségvetés1 2001 200
1.Személyi juttatások21 82221 822
2.Szociális hozzájárulási adó3 4833 483
3.Dologi kiadások11 06020 376
2.Felhalmozási költségvetés572572
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:36 93746 2531 2001 200
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)9,009,00
/5.Településfejlesztési projektek 062020
1.Működési költségvetés2 680
1.Dologi kiadások1 442
2.Felhalmozási költségvetés30 293
1.Beruházás1 90014 864
2.Felújítás14 31330 219
3.Felhalmozási maradvány13 91513 915
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:16 21346 52513 91546 888
/6.Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
1.Működési költségvetés5 7005 700
1.Személyi juttatások4 5444 544
2.Szociális hozzájárulási adó705705
3.Dologi kiadás174174
2.Felhalmozási költségvetés
1.Beruházás ( tárgyi eszköz)3838
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 4615 4615 7005 700
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/7.Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások508508
2.Felhalmozási költségvetés2 8002 800
1.felújítás
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5085082 8002 800
/8.Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
1.Működési költségvetés
1.likvid hitel200 000200 000200 000200 000
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:200 000200 000200 000200 000
/9.Tűz- és katasztrófa védelem 032020
1.Működési költségvetés190190
1.Személyi juttatások8 8948 894
2.Szociális hozzájárulási adó845845
3.Dologi kiadások1 3051 305
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:11 04411 044190190
/9.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)6,006,00
/10.Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
1.Működési költségvetés510510
1.Személyi juttatások1 0801 080
2.Szociális hozzájárulási adó4242
3.Dologi kiadások534534
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 6561 656510510
/10.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/11.Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
1.Működési költségvetés3535
1.Személyi juttatások1 0051 005
2.Munkaadókat terhelő járulékok156156
3.Dologi kiadások127127
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 2881 2883535
/11.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/12.Közművelődés 082091
1.Működési költségvetés3 583
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok
3.Dologi kiadások3 9378 519
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 9378 51903 583
/12.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/13.Mintaprogram 041237
1.Működési költségvetés5 6105 610
1.Személyi juttatások4 8924 892
2.Munkaadókat terhelő járulékok429429
3.Dologi kiadások289289
2.Felhalmozási költségvetés1 5931 593
2.Felújítás1 5931 593
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:7 2037 2037 2037 203
/13.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)5,005,00
/14.Ellátások 107060
1.Működési költségvetés300300
1.Önkormányzat által folyósított ellátások3 6003 600
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 6003 600300300
/15.Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás1 2621 262
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 2621 26200
/16.Civil szervezetek támogatása 084031
1.Működési költségvetés
1.Támogatások600600
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:60060000
/17.Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
1.Működési költségvetés11 031
1.Feladat finanszírozási támogatás275 753290 530
2.Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől37 63845 379
3.Normatíva visszafizetés9 80010 590
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:9 80021 621313 391335 909
/18.Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
1.Működési költségvetés
1.Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása265869277549
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:265 869277 54900
/19.Veszélyhelyzet 074040
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás445445
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:44544500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:593 433681 141593 433681 141
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)31,0031,00
2.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
/1.Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
1.Működési költségvetés3 8903 890
1.Személyi juttatások32 77134 085
2.Szociális hozzájárulási adó5 0125 216
3.Dologi kiadások4 7305 317
2.Felhalmozási költségvetés
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:42 51344 6183 8903 890
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,0010,00
/2.Adóigazgatás 011220
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 2753 275
2.Szociális hozzájárulási adó478478
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 7533 75300
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/3.Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások
2.Szociális hozzájárulási adó
3.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0000
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/4.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés289
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.42 37644 192
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0042 37644 481
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:46 26648 37146 26648 371
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,0011,00
3.GONDOZÁSI KÖZPONT
/1.Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
1.Működési költségvetés72 27072 270
1.Személyi juttatások83 91383 913
2.Munkaadókat terhelő járulékok13 40013 400
3.Dologi kiadások46 71753 627
2.Felhalmozási költségvetés
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:144 030150 94072 27072 270
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)31,0031,00
/2.Bölcsődei ellátás 104031
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások11 56312 225
2.Szociális hozzájárulási adó2 0572 160
3.Dologi kiadások610610
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:14 23014 99500
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
/3.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00
/4.Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 5893 589
2.Szociális hozzájárulási adó556556
3.Dologi kiadások6464
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 2094 20900
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/5.Szociális étkeztetés 107051
1.Működési költségvetés2 9882 988
1.Személyi juttatások3 5894 519
2.Szociális hozzájárulási adó557557
3.Dologi kiadások2 9882 988
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:7 1348 0642 9882 988
/5.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/6.Házi segítségnyújtás 107052
1.Működési költségvetés1 1001 100
1.Személyi juttatások5 8205 820
2.Szociális hozzájárulási adó902902
3.Dologi kiadások00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6 7226 7221 1001 100
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)2,002,00
/7.Támogató szolgáltatás 101222
1.Működési költségvetés550550
1.Személyi juttatások12 74012 740
2.Szociális hozzájárulási adó1 9411 941
3.Dologi kiadások9762 476
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:15 65717 157550550
/7.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
/8.Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 0363 036
2.Szociális hozzájárulási adó471471
3.Dologi kiadások972972
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 4794 47900
/8.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/9.Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030
1.Működési költségvetés241
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől119 553129 417
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00119 553129 658
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:196 461206 566196 461206 566
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)44,0044,00
4.KÖZSÉGI ÉTKEZDE
/1.Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
1.Működési költségvetés7 6207 620
1.Személyi juttatások28 74628 746
2.Munkaadókat terhelő járulékok3 2383 238
3.Dologi kiadások24 14524 145
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:56 12956 1297 6207 620
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,0010,00
/2.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások1 4491 449
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 4491 44900
/3.Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások624624
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:62462400
/4.Munkahelyi étkeztetés 104036
1.Működési költségvetés85 84585 845
1.Személyi juttatások7 5467 546
2.Szociális hozzájárulási adó1 1561 156
3.Dologi kiadások54 56554 805
2.Felhalmozási költségvetés1 2701 270
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:64 53764 77785 84585 845
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
/5.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés240
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől29 27429 274
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0029 27429 514
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:122 739122 979122 739122 979
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)14,0014,00
5.Önkormányzati Rendészet
/1.Közterület rendjének védelme 032030
1.Működési költségvetés3 7803 780
1.Személyi juttatások10 91210 912
2.Szociális hozzájárulási adó1 6921 692
3.Dologi kiadások1 8041 918
Felhalmozási költségvetés
1.Beruházás-jármű, eszköz beszerzés8 8908 890
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:23 29823 4123 7803 780
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,003,00
/2.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés114
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől19 51819 518
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:19 51819 632
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:23 29823 41223 29823 412
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,003,00
6.Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
/1Óvodai nevelés, ellátás 091110
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások37 72837 308
2.Szociális hozzájárulási adó5 7925 729
3.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:43 52043 03700
/1Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,0011,00
/2.Óvodai nevelés, ellátás 091140
1.Működési költségvetés00
1.Dologi kiadások5 8645 864
2.Felhalmozási költségvetés960960
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6 8246 82400
/3.Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
1.Működési költségvetés
Személyi juttatások657657
Szociális hozzájárulási adó102102
1.Dologi kiadások695935
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 4541 69400
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/4.Könyvtári szolgáltatások 082044
1.Működési költségvetés00
1.Személyi juttatások2 7512 751
2.Szociális hozzájárulási adó427427
3.Dologi kiadások172172
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 3503 35000
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/5.Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások420
1.Szociális hozzájárulási adó63
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:048300
/6.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés240
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől55 14855 148
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0055 14855 388
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:55 14855 38855 14855 388
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:13,0013,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:1037345113785710373451137857
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:117,00116,00
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül-265 869-277 549-265 869-277 549
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:771 476860 308771 476860 308
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül265 869277 549265 869277 549
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1037 3451137 8571037 3451137857
Foglalkoztatott létszám:117,00116,00
Ebből:
» közalkalmazottak59,0058,00
» köztisztviselők11,0011,00
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak5,005,00
» társadalmi megbízatás7,007,00
» megbízási szerződéssel10,0010,00
» munkaszerződéssel foglalkozt.25,0025,00
Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár