Rendeletek

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 3)2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §A rendelet hatálya Fábiánsebestyén község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekre, és az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §A rendelet alkalmazásában:

 • 1. Önkormányzat: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat,
 • 2. Képviselő-testület: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
 • 3. Hivatal: Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal,
 • 4. hivatali helyiség: a Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 1. továbbá – ha ez a helyiség az Önkormányzat részéről felmerülő okból nem vehető igénybe – Fábiánsebestyén község Jegyzője által kijelölt helyiség,
 • 5. külső helyszín: a hivatali helyiségen kívül – Fábiánsebestyén közigazgatási területén belül – tartott házasságkötés helyszíne,
 • 6. hivatali munkaidő: hétfő – csütörtök 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.30 óráig,
 • 7. alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben és hivatali munkaidő alatt a házasságkötés szertartásának jogszabályban rögzített eljárása,
 • 8. többletszolgáltatás:

8.1. hivatali helyiségen kívüli

8.2. hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli

8.3. hivatali munkaidőn túli

házasságkötési szertartás jogszabályban rögzített eljárása,

9. Atv.: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályai

3. §(1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat – az Atv.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén – akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(2) Az anyakönyvvezető a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat időpontját az érintettekkel folytatott egyeztetést követően tűzi ki.

(3) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn túli, azonban a Hivatal dísztermében tartandó házasságkötés időpontjának meghatározásakor figyelembe veszi a díszterem igénybevételét érintő, önkormányzati rendezvénytervben foglaltakat.

(4) A hivatali munkaidőn túl vagy a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának engedélyezését külön kell kérni a bejelentkezéskor.

(5) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

(6) Nem köthető házasság és nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat vasárnap és ünnepnapokon.

4. A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat miatti szolgáltatásért fizetendő díjak

4. §(1) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A szolgáltatást igénybe vevőknek

 • a) a hivatali helyiségen kívüli,
 • b) a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli,
 • c) a hivatali munkaidőn túli

házasságkötés lebonyolításáért az Önkormányzat részére szolgáltatási díjat kell fizetniük.

(3) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak esetén:

 • a) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett Fábiánsebestyéni lakcímmel: 30.000 Ft,
 • b) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett Fábiánsebestyéni lakcímmel rendelkezik: 20.000 Ft.

(4) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén:

 • a) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett Fábiánsebestyéni lakcímmel: 10.000 Ft,
 • b) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett Fábiánsebestyéni lakcímmel rendelkezik: 5.000 Ft.

(5) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor, a házasulók a (3) bekezdésben foglalt díjak 50%-át kötelesek megfizetni. Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.

(6) Hivatali munkaidőn belül és hivatali helyiségen belül igénybe vett szolgáltatásért nem kell szolgáltatási díjat fizetni.

5. Szolgáltatási díj megfizetése

5. §(1) A rendelet 4. §-ában meghatározott szolgáltatási díjak megfizetése az Önkormányzat fizetési számlájára történő készpénz-átutalási megbízással, vagy az Önkormányzat házipénztárába történő készpénz befizetéssel teljesíthető. A készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „Anyakönyvi díj” megjelölést.

(2) A szolgáltatási díjnak készpénzben történő befizetését vagy átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötést megelőzően 30 nappal kell teljesíteni.

(3) A 30 napos kötelező várakozási idő alóli felmentéssel történő időpontra kérelmezett házasságkötés esetén, a szolgáltatási díj megfizetésének határideje, a házasságkötést megelőző nap.

(4) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az Önkormányzat hibájából meghiúsul.

(5) A házasságkötés elmaradása esetén, amennyiben azt az eseményt megelőző 3 napon belül az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a befizetett díj 15 napon belül a befizető részére visszatérítésre kerül.

6. A házasságkötések lebonyolításáért járó díjazás

6. §(1) Az anyakönyvi többletszolgáltatás lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető írásban köteles nyilatkozni, hogy a házasságkötések során végzett munka ellentételezéseként szabadidő kiadását vagy díjazást igényel-e.

(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel, bruttó 10.000 Ft/anyakönyvi esemény összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére az Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.

(3) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben – mind hivatali helyiségben, mind hivatali helyiségen kívül (külső helyszínen) – történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.

(4) Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés összege: bruttó 15.000 Ft.

7. Záró rendelkezések

7. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2011. (IX. 08.) önkormányzati rendelete.

Fábiánsebestyén, 2021. március 26.

Dr. Kós György Gyurisné Székely Erika

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2021. március 31.

Gyurisné Székely Erika

jegyző

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár