Rendeletek

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 5 /2021. (V.21.) Ö számú rendelete Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §A Rendelet 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

  • a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1. cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím
  • b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím; Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím 1-7-ig alcím”

2. §A Rendelet 3. § helyébe következő rendelkezés lép: “A Polgármester az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének

  • a) kiadási főösszegét 813.646 ezer forintban
  • b) bevételi főösszegét 813.646 ezer forintban állapítja meg.”

3. §A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

“Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a polgármester a következők szerint határozza meg:

Megnevezése Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
574497
személyi jellegű kiadások:304936
szociális hozzájárulási adó:49199
dologi jellegű kiadások:220362
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:
Ebből:
295938
Intézményi támogatás273988
Egyéb szervek támogatása568
Önkormányzat által folyósított ellátások2749
Ellátottak pénzbeli juttatásai195
Normatíva visszafizetés18438
Finanszírozási kiadás201466

4. §A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

“Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a polgármester a következők szerint határozza meg:

Megnevezése Ft
Felhalmozási kiadások összesen:
Ebből:
15733
Intézményi beruházások3933
Felújítási kiadások1609
Tárgyi eszköz vásárlás10191

5. §A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

8. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez

Cím számaCím neve
1.Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
2.Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal
3.Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ
4.Fábiánsebestyén Községi Étkezde
5.Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet
6.Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

2. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS / Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK2020. évi költségvetés2020. évi módosított költségvetés2020. mód/ 2020 vált %-ban
I.I.K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési bevételek218 296264 517121,2
» Intézményi bevételek160 803178 254110,9
» Közhatalmi bevételek57 49386 263150,0
» helyi adók52 00076 751147,6
» átengedett központi adók4 4631 07224,0
» bírság, pótlék, egyéb bevételek250250100,0
» igazgatási szolgáltatási díj600600100,0
» egyéb közhatalmi szolgáltatások07 4100,0
» talajterhelési díj180180100,0
II.Támogatások302 796332 514109,8
Önkormányzatok költségvetési támogatása302 796332 514109,8
» feladatfinanszírozási támogatás236 508275 746116,6
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről19 52633 4080,0
» egyéb központi támogatás44 47600,0
» működésképesség megőrzését szolg. tám.04 5220,0
» fejlesztési célú támogatás2 28618 838824,1
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek2 7707 266262,3
» Tárgyi eszköz értékesítés03 6650,0
» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó2 7703 151113,8
» ingatlan értékesítés04500,0
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök258 882274 538106,0
Működési célú pénzeszköz átvétel258 882274 538106,0
» Ebből OEP-től átvett3 94800,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel000,0
» Ebből OEP-től átvett000,0
V.Támogatási kölcsön visszatérülés01 3460,0
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek4 1624 319103,8
» előző évi működési pénzmaradvány000,0
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány4 1624 319103,8
VII.Finanszírozási bevételek28 000203 134725,5
» működési célú hitelek28 000192 104686,1
» megelőlegezések011 0300,0
Önkormányzat összesen:814 9061 087 634133,5
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)-254 434-273 988107,7
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL560 472813 646145,2
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:560 472813 646145,2
CÍM SZÁMALCÍMSZÁMELŐIR. CSOP. SZÁMCÍM NÉVALCÍM NÉVELŐIR. CSOP. NÉVKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK2020. évi költségvetés2020. évi módosított költségvetés2020. mód/ 2020 változás %-ban
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
I.Működési kiadások515 169574 497111,5
Személyi juttatások291 175304 936104,7
Szociális hozzájárulási adó50 83149 19996,8
Dologi kiadások173 163220 362127,3
II.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás264 844295 938111,7
Intézményi támogatás254 434273 988107,7
Egyéb szervek támogatása500568113,6
Nonprofit Kft támogatása000,0
Működési célú pénzeszköz átadás000,0
Normatíva visszafizetés6 70018 438275,2
Önkormányzat által folyósított ellátások3 0002 74991,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)21019592,9
III.Felhalmozási kiadások6 89315 733228,2
» intézményi beruházások4 1623 93394,5
» felújítási kiadások2 2861 60970,4
» részesedés000,0
» tárgyi eszköz vásárlás44510 1912 290,1
IV.Tartalék000,0
Céltartalék000,0
Általános tartalék000,0
V.Finanszírozási kiadások28 000201 466719,5
Hitel törlesztés28 000192 104686,1
megelőlegezés visszafizetése09 3620,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:814 9061 087 634133,5
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)-254 434-273 988107,7
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS560 472813 646145,2
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:560 472813 646145,2

3. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS / Ezer Ft-ban/

CímszámAlcímszámElőirányzat Csoportszám.Kiemelt előir. számCímnévAlcímnévElőirányzat CsoportnévKIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE2020. évi kiadási előirányzat2020. évi módosított kiadási előirányzat2020. évi bevételi előirányzat2020. évi módosított bevételi előirányzat
1.ÖNKORMÁNYZAT
/1.Önkormányzati jogalkotá011130
1.Működési költségvetés2 703
1.Személyi juttatások8 23313 328
2.Szociális hozzájárulási adó1 4411 441
3.Dologi kiadások8 23012 765
4.Normatíva visszafizetés6 7006 700
2.Felhalmozási költségvetés40
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:24 60434 27402 703
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)7,007,00
/2.Adóigazgatás 900020
1.Működési költségvetés57 49386 161
1.Felhalmozási költségvetés2 7703 001
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:060 26389 162
/3.Közvilágítás 064010
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások8 52911 039
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:8 52911 03900
/4.Város és községgazdálkodás 066020
1.Működési költségvetés1 3001 755
1.Személyi juttatások18 64420 371
2.Szociális hozzájárulási adó3 2634 264
3.Dologi kiadások13 58418 760
2.Felhalmozási költségvetés3812 843
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:35 87246 2381 3001 755
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)7,007,00
/5.Településfejlesztési projektek 062020
1.Felhalmozási költségvetés4 16214 804
1.Beruházás4 1626 376
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 1626 3764 16214 804
/6.Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
1.Működési költségvetés3 9483 948
1.Személyi juttatások3 9704 770
2.Szociális hozzájárulási adó695695
3.Dologi kiadás170170
2.Felhalmozási költségvetés
1.Beruházás ( tárgyi eszköz)6464
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 8995 6993 9483 948
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/7.Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
1.Működési költségvetés3 2005 531
1.Dologi kiadások3815 531
2.Felhalmozási költségvetés
1.felújítás
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3815 5313 2005 531
/8.Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
1.Működési költségvetés
1.likvid hitel28 000192 10428 000192 104
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:28 000192 10428 000192 104
/9.Tűz- és katasztrófa védelem 032020
1.Működési költségvetés170170
1.Személyi juttatások10 41811 717
2.Szociális hozzájárulási adó2 0752 075
3.Dologi kiadások1 5351 605
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:14 02815 397170170
/9.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)6,006,00
/10.Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
1.Működési költségvetés5 620666
1.Személyi juttatások1 0801 080
2.Szociális hozzájárulási adó189189
3.Dologi kiadások3 7711 319
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:5 0402 5885 620666
/10.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/11.Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
1.Működési költségvetés100100
1.Személyi juttatások966966
2.Munkaadókat terhelő járulékok169169
3.Dologi kiadások6767
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 2021 202100100
/11.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/12.Közművelődés 082091
1.Működési költségvetés1003 777
1.Személyi juttatások00
2.Munkaadókat terhelő járulékok00
3.Dologi kiadások3 2484 208
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 2484 2081003 777
/12.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)0,000,00
/13.Mintaprogram 041237
1.Működési költségvetés7 60623 032
1.Személyi juttatások4 8924 892
2.Munkaadókat terhelő járulékok428428
3.Dologi kiadások
2.Felhalmozási költségvetés
2.Felújítás2 2861 610
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:7 6066 9307 60623 032
/13.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)5,005,00
/14.Ellátások 107060
1.Működési költségvetés500500
1.Önkormányzat által folyósított ellátások3 2104 816
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 2104 816500500
/15.Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás238663
2.Felhalmozási költségvetés1 020
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:2381 68300
/16.Civil szervezetek támogatása 084031
1.Működési költségvetés
1.Támogatások500568
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:50056800
/17.Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
1.Működési költségvetés
1.Feladat finanszírozási támogatás236 508275 746
2.Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől44 4768 518
3.Előző évi elszámolásból származó maradvány11 738790
4.Megelőlegezés9 36211 030
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:021 100280 984296 084
/18.Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
1.Működési költségvetés
1.Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása254434273988
2.Támogatások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:254 434273 98800
/19.Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás 074070
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadás595
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:059500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:395 953634 336395 953634 336
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)28,0028,00
2.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
/1.Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
1.Működési költségvetés4 1284 945
1.Személyi juttatások40 75739 389
2.Szociális hozzájárulási adó7 1125 554
3.Dologi kiadások4 6066 367
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:52 47551 3104 1284 945
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)15,0013,00
/2.Adóigazgatás 011220
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 9943 994
2.Szociális hozzájárulási adó709709
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 7034 70300
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/3.Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások
2.Szociális hozzájárulási adó
3.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0000
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/4.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.53 05051 068
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0053 05051 068
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:57 17856 01357 17856 013
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)16,0014,00
3.GONDOZÁSI KÖZPONT
/1.Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
1.Működési költségvetés66 09671 643
1.Személyi juttatások82 11985 185
2.Munkaadókat terhelő járulékok14 41515 045
3.Dologi kiadások44 80650 139
2.Felhalmozási költségvetés104
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:141 340150 47366 09671 643
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)30,0030,00
/2.Bölcsődei ellátás 104031
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások13 56413 773
2.Szociális hozzájárulási adó2 3732 373
3.Dologi kiadások766766
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:16 70316 91200
/2.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
/3.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:000
/4.Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások3 2483 348
2.Szociális hozzájárulási adó568568
3.Dologi kiadások304304
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 1204 22000
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/5.Szociális étkeztetés 107051
1.Működési költségvetés2 6002 600
1.Személyi juttatások1 2201 220
2.Szociális hozzájárulási adó214214
3.Dologi kiadások2 6042 604
4.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 0384 0382 6002 600
/5.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/6.Házi segítségnyújtás 107052
1.Működési költségvetés1 1061 106
1.Személyi juttatások5 3035 303
2.Szociális hozzájárulási adó928928
3.Dologi kiadások123123
4.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:6 3546 3541 1061 106
/6.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)2,002,00
/7.Támogató szolgáltatás 101222
1.Működési költségvetés1 4701 036
1.Személyi juttatások11 41211 412
2.Szociális hozzájárulási adó1 9971 997
3.Dologi kiadások2 9603 030
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:16 36916 4391 4701 036
/7.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
/8.Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások2 7512 751
2.Szociális hozzájárulási adó482482
3.Dologi kiadások1 0171 017
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:4 2504 25000
/8.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)2,002,00
/9.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől121 902126 301
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:00121 902126 301
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:193 174202 686193 174202 686
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)44,0044,00
4.KÖZSÉGI ÉTKEZDE
/1.Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
1.Működési költségvetés9 39810 787
1.Személyi juttatások25 35225 832
2.Munkaadókat terhelő járulékok4 5074 507
3.Dologi kiadások23 22323 223
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:53 08253 5629 39810 787
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)11,0011,00
/2.Gyermekétkeztetés bölcsődében 104036
1.Működési költségvetés00
1.Dologi kiadások1 380
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 380000
/3.Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
1.Működési költségvetés00
1.Dologi kiadások328328
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:32832800
/4.Munkahelyi étkeztetés 104036
1.Működési költségvetés69 64380 907
1.Személyi juttatások7 2926 998
2.Szociális hozzájárulási adó1 276232
3.Dologi kiadások45 27171 684
2.Felhalmozási költségvetés0420
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:53 83979 33469 64380 907
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)2,002,00
/5.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés135
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől29 58841 395
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:029 58841 530
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:108 629133 224108 629133 224
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)13,0013,00
5.Önkormányzati Rendészet
/1.Közterület rendjének védelme 032030
1.Működési költségvetés9 9789 978
1.Személyi juttatások10 82910 701
2.Szociális hozzájárulási adó1 8951 483
3.Dologi kiadások72494
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:13 44812 2789 9789 978
/1.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
/2.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől3 4702 300
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:03 4702 300
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:13 44812 27813 44812 278
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)4,004,00
6.Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
/1Óvodai nevelés, ellátás 091110
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások32 33434 369
2.Szociális hozzájárulási adó5 6065 868
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:37 94040 23700
/1Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)10,0010,00
/2.Óvodai nevelés, ellátás 091140
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások3 5603 514
2.Felhalmozási költségvetés74
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 5603 58800
/3.Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások150150
2.Szociális hozzájárulási adó2626
3.Dologi kiadások1 1431 143
2.Felhalmozási költségvetés0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:1 3191 31900
/3.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/4.Könyvtári szolgáltatások 082044
1.Működési költségvetés100446
1.Személyi juttatások2 6472 757
2.Szociális hozzájárulási adó463463
3.Dologi kiadások358395
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:3 4683 615100446
/4.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)1,001,00
/5.SNI gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120
1.Működési költségvetés
1.Személyi juttatások098
2.Szociális hozzájárulási adó00
3.Dologi kiadások00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:09800
/5.Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
/6.Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042
1.Működési költségvetés
1.Dologi kiadások237240
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:23724000
/7.Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
1.Működési költségvetés83
1.Intézményi támogatás felügyeleti szervtől46 42448 568
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:0046 42448 651
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:46 52449 09746 52449 097
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:12,0012,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:814 9061087634814 9061087634
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:117,00115,00
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül-254 434-273 988-254 434-273 988
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:560 472813 646560 472813 646
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül254 434273 988254 434273 988
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:814 9061087634814 9061087634
Foglalkoztatott létszám:117,00115,00
Ebből:
» közalkalmazottak58,0060,00
» köztisztviselők13,0011,00
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak5,005,00
» társadalmi megbízatás7,007,00
» megbízási szerződéssel6,006,00
» munkaszerződéssel foglalkozt.28,0026,00
Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár