Rendeletek

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(IX.29.)Ö. rendelete a temetőkről és temetkezésről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11)2020. (IX.29.)Ö. rendelete

a temetőkről és temetkezésről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 2. § (1) Jelen rendelet hatálya Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának tulajdonában lévő temetőre és létesítményeire, valamint ennek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.
 3. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, működő temető az alábbi területen fekszik:
 • Fábiánsebestyén 080/2 helyrajzi számú temető 23.486 m2
 1. A temető fenntartója, mint tulajdonos Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.
 2. A temetőt a fenntartó üzemelteti.
 3. § (1) A temető fenntartásának költségeit az Önkormányzat biztosítja a melléklet szerinti temetkezési szolgáltatások nyújtásából befolyt díjakból és egyéb bevételekből.
 1. A temető használatának rendje
 2. § A temetőben világi és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.
 3. § (1) A temető nyitvatartási rendje:
 • március 1-től szeptember 30-ig: reggel 6 órától este 20 óráig
 • október 1-től március 1-ig: reggel 8 órától délután 16 óráig
 • október 28-tól november 4-ig: éjjel-nappal folyamatosan.
 1. A temetőben csak a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott nyitvatartási időben lehet tartózkodni.
 2. § (1) A vakvezető kutya és rendőrkutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos.
 1. A üzemeltető köteles a temetőben elhelyezhető síremlékek méretét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni.
 2. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad gyűjteni.
 3. A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.
 4. § (1) A látogatók gépjárműveiket csak a temetőn kívüli területen helyezhetik el.
 5. A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve
 • temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
 • a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet,
 • a mozgásában korlátozott személyt szállító járművet.
 1. § (1) A temetések időpontját az üzemeltetővel történt egyeztetés után lehet kijelölni.
 1. § (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének 5 nappal a munkavégzés
 • 2 –

megkezdése előtt be kell jelenteni.

 1. Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyre lehet.
 2. Építőanyagot a temetőbe beszállítani, síremlék építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
 3. A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének megfizetni az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat.
 4. A temetőn belül sír-és sírhelynyitással kapcsolatos feladatok kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetőek.
 5. § (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató kötelessége.
 1. A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.
 2. A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet.
 3. A temető bejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
 4. A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést.
 5. A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.
 1. A temető üzemeltetése
 1. § Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.
 2. § (1) A temető területe és létesítményei feletti rendelkezési jog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.
 1. A temető korlátozott használatú közterületnek minősül.
 2. A temető fenntartására irányuló tevékenységet csak az Önkormányzat végezhet.
 1. § Az üzemeltetőt a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenysége ellátásáért (nyilvántartás vezetése, sírkijelölés, felügyelet stb.) valamint a létesítmények és eszközök biztosításáért – a szolgáltatást igénybe vevőktől – üzemeltetői közreműködői díj illeti meg. Ennek mértékét a melléklet tartalmazza.
 2. A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai
 3. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja.
 1. Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez – de az üzemeltetőnek be kell jelenteni – a sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél.
 2. Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani és a temetőben szemetelni tilos.
 • 3 –
 1. § (1) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.
 1. A sírhely gondozása, illetve egyéb munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt munkavégzéssel összefüggő hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
 2. A sírhely gondozása során keletkező hulladékot, nyesedéket az üzemeltető által kijelölt helyen kell tárolni.
 3. Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
 4. A temetkezési helyek kialakításának szabályai
 5. § (1) A sírhelyek (sírgödrök) mérete:
 • egyes sír esetén 2,0 méter hosszú, 1,0 méter széles
 • kettős sír esetén 2,0 méter hosszú, 2,0 méter széles
 • kétkoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2 méter széles
 • négykoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2,5 méter széles.
 1. A sírok egymástól való távolsága 1,0 méter. A régi sírok esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. A sírgödröt a talajban nem lebomló anyaggal kifalazni tilos.
 2. A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 30 x 45 centiméteres belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
 3. Urna földbe temetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 centiméter, mélysége legalább 1 méter.
 4. A díszsírhely hossza 2,5 méter, szélessége 1 méter.
 5. § (1) A díszsírhelyek a temetőkben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A Képviselő-testület díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról esetenként határoz. A díszsírhelyek mentesülnek a megváltási és újraváltási díj alól.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő elhunyt személy házastársa rátemetéssel a díszsírhelybe temethető.

 1. § (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.
 1. A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
 2. A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
 3. A temetkezési helyek használati ideje és díja
 4. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
 • koporsós betemetés esetén a temetés napjától számított 25 év
 • kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.
 • rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
 • urnafülke és urnasírhely esetén 25 év
 • sírbolthely (kripta) esetén 60 év
 • urnafal esetén 20 év
 1. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogért fizetendő megváltási díjakat a melléklet tartalmazza. A díjakat a Képviselő-testület két évente felülvizsgálja.
 2. A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az eltemettető vagy az általa megbízott személy, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.
 • 4 –
 1. Amennyiben kettes sírhelybe az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, úgy a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, kivéve akkor, ha az arra jogosult a sírhelyet ismételten megváltja.
 2. Ha a temetési hely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik temetőben lévő új sírba helyezi el, az új temetési hely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási díjának időarányos összegével csökken.
 3. A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha a sírokat nem váltja meg újra senki. Az üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé.
 4. A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
 1. A temető lezárása, megszüntetése
 1. § Ha a temetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az üzemeltető határozhatja el, a tulajdonos Önkormányzat egyidejű értesítése mellett.
 2. § (1) Ha a temető (temetőrész, sírhelytábla, sor) lezárásától a jelen rendelet szerinti sírhelyhasználati idő eltelt, az újabb temetések lehetővé tétele céljából az Önkormányzat dönthet a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetéséről.

(2) A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetését megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal a helyi és országos sajtóban, és helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az első közzététel a megszüntetését megelőzően hat hónappal, a továbbiakban pedig két havonként történjenek. A hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapun, a ravatalozón, és az érintett temetőrészen ki kell függeszteni.

 1. § A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető tulajdonosának (üzemeltetőjének) a birtokába.
 2. § (1) Ha a sírjel, síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik a síremléket a temető fenntartója értékesítheti. A síremlékért kapott összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható.

(2) Ha valamely urnafülke, illetőleg urnasírhely használati ideje lejár, a temető üzemeltetője hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben az urnafülkét tartalmazó építmény, illetőleg urnasírhely- tábla jól látható helyén és a temető kapuján kell hat hónap időtartamra kifüggeszteni.

 1. § (1) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő síremléket, továbbá az ország, vagy Fábiánsebestyén község életében jelentős szerepet játszó személyiségek, sírhelyét (urnáját), síremlékét lebontani, felszámolni nem lehet, azok fenntartásáról, esetleges áthelyezéséről a Képviselő-testület gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti sírhely (urna), illetve síremlék megőrzésére javaslatot a település bármely polgára tehet. A döntés a Képviselő-testület hatáskörbe tartozik.

 1. A temetésre vonatkozó szabályok
 2. § (1) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3 órával, de legalább 1 órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni.
 3. A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig a belső ravatalozó
 • 5 –

helyiségben lehet nyitva tartani. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.

 1. A temetést végző temetkezési vállalkozó köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni és betartani.
 2. § (1) Sírhelyre maximum 4 urna helyezhető.
 1. Urnasírhelybe maximum 4 urna helyezhető.
 2. Urnafülkébe egy urna helyezhető.
 1. § A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre egy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető.
 2. § (1) Az elhunytakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető üzemeltetője ettől eltérhet. (2) Az elhunyt hamvait tartalmazó urna a lezárt temetőben levő sírban is elhelyezhető, ezért külön megváltási díjat fizetni nem kell.
 3. § (1) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem zárták le. A később eltemettetett részére sírhely esetén 25 év, urnasírhely esetén 15 év nyugvási idő biztosítható.

(2) Rátemetés csak a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett végezhető.

 1. Temető fenntartási hozzájárulás
 2. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást végző, stb.) a temető használata után a melléklet szerinti temető fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni a temető üzemeltetőjének.

(2) A vállalkozó a temető fenntartási hozzájárulási díjat minden olyan megkezdett nap után köteles a temető üzemeltetőjének megfizetni, amelyen a temetőben vállalkozási tevékenységet folytat.

 1. A temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díja
 2. § (1) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtő, közmű, stb.), valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a mellékletben meghatározott díjak fejében veheti igénybe, melyet az üzemeltető részére – az igénybevételt megelőzően – köteles megfizetni.
 1. A temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata esetén legalább az igénybevételt megelőző 24 órával.
 2. Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet.
 3. Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől – a más vállalkozó részéről történt korábbi lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.
 4. A létesítmények igénybevételének indokolatlan megtagadása esetén a vállalkozó az esetet követő három napon belül benyújtott írásos panasszal élhet az Önkormányzat felé. Az esetet az illetékes haladéktalanul kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedést.
 5. Záró rendelkezések
 6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 7. Európai Unió jogának való megfelelés
 8. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.
 • 6 –
 1. Hatályon kívül helyező rendelkezés
 2. § Hatályát veszti a temetőkről és temetkezésekről szóló 9/2014. (IX.29.) Ö számú rendelete.

Fábiánsebestyén, 2020. szeptember 28.

            Dr. Kós György                                                                     Gyurisné Székely Erika

            polgármester                                                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve:

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 29.

                                                                                                          Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                          jegyző

 • 7 –
 1. Melléklet a 11/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési szolgáltatások díjai

A.B.
SzolgáltatásFizetendő szolgáltatási díj (Ft)
1.HűtésAlapdíj (48 óra) 4.000,- Ft+ÁFA
Továbbiakban 1.000,- Ft+ÁFA/nap
2.Temető fenntartási hozzájárulástemetőben vállalkozást végzők által fizetendő (kőfaragó, sírgondozó, stb.)1.000,-Ft /nap/sírhely
3.1 férőhelyes sírhely (használati idő 25 év)1000,- Ft
4.2 férőhelyes sírhely (használati idő 25 év)2000,- Ft
5.Sírbolthely sírhelyenként (használati idő 60 év)1000,- Ft
6.Urna sírhely földbe mélyített 1 férőhelyes (használati idő 25 év)1000,- Ft
7.Urna sírhely földbe mélyített 2 férőhelyes (használati idő 25 év)2000,- Ft
8.Urna földbe helyezés meglévő sírhelyen1.000,- Ft
9.Urna sírhely föld feletti maximum 4 férőhely férőhelyes (használati idő 25 év)1.000,- Ft/urnahely
10.Urnafalban való urna elhelyezés 1 férőhelyes ( használati idő  20 év)   40.000,- Ft  Ft/urnahely
11.Urnafalban való urna elhelyezés 2 férőhelyes ( használati idő 20 év)

80.000,- Ft/urnahely

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(IX.29.)Ö. rendelete a temetőkrő1.81 MB
Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár