Warning: Declaration of ThemeSwitcherWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/plugins/theme-switcher/theme-switcher.php on line 0 Akadálymentesített oldalAkadálymentesített oldal Rendeletek | Fábiánsebestyén Warning: Use of undefined constant ex_feat - assumed 'ex_feat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/header.php on line 78 Warning: Use of undefined constant ex_vid - assumed 'ex_vid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/header.php on line 81

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 11 Archívum | Rendeletek

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 14/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 04 december 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről a következő rendeletet alkotja

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – a továbbiakban: Szt. – és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban Gyvt. – hatálya alá tartozó személyekre.

 A hatáskör gyakorlásának szabályai

2. §

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben az IV. fejezet 19.§-ban meghatározott jogosult dönteni.

 Általános eljárási rendelkezések

3. §

(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalában – a továbbiakban Hivatal – terjeszthető elő személyesen.

(2) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(3) A 6. §-ban foglalt ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a Hivatalt.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére – az Szt. 17.§-ában foglaltak szerint – a hatáskört gyakorló jogosult.

II. Fejezet

 Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

Rendkívüli települési támogatás

4. §

Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli és természetbeni ellátásként

 • települési támogatás
 • rendkívüli települési támogatás

állapítható meg.

5. §

1.) Települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez

2.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás az alábbi költségek kifizetésére nyújthatók:

a) villanyáram díj

b) víz- és csatornadíj

c) szemétszállítás díj

e) gázdíj

f) egyéb tüzelő vásárlás

3.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft), a gyermekét egyedül nevelők esetében az öregségi nyugdíj 300%-át (85.500.-Ft)

4.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000 Ft/hó-5.000 Ft/hó között állapítható meg, a fizetendő összegtől függően.

5.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a befizetést igazoló bizonylatot be kell mutatni.

6.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft)

7.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 4 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000.-Ft/hó-5.000,- Ft/ hó között állapítható meg, az orvos által igazolt gyógyszerek kiváltásához. Közgyógyellátásra jogosult személy nem igényelheti a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást.

8.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a gyógyszertári nyugtát be kell mutatni.

9.) A települési támogatás évente egyszer igényelhető. Azon személyek támogatási igénye elutasítható, aki az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

6.§

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) élelmiszerre,

b) ruhaneműre,

c) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,

d) tüzelőre,

e) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre

f) tanév kezdéshez

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft)

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft)

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

 A támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől 30 napon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának jövedelemigazolásait.

(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, tüzelőre.

Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére háztartásonként 3.000 – 10.000.- Ft között.

Háztartásonként legfeljebb 7.000.-Ft értékű tartós élelmiszer biztosítható.

Háztartásonként legfeljebb 3 q tűzifa biztosítható.

(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el kell számoltatni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb segélykérelmét el lehet utasítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500.-Ft)

(7) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb kettő alkalommal nyújtható.

(8) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a temetkezési szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével – egyszeri 15.000 Ft.

(9 ) A (2)-(3), valamint (8) bekezdésben meghatározottaktól méltánylást érdemlő esetekben el lehet térni, különösen:

a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,

b) nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető, és önhibán kívüli kiadások

c) elemi károsultság,

d) baleset,

e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás.

(10) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező, illetve a családja nem részesül települési támogatás keretében lakhatást célzó támogatásban.

(11) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha kérelmező nem részesül települési támogatás keretében gyógyszer támogatásban.

 Köztemetés

7. §

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( továbbiakban Szt.) 48.§-ában szabályozott köztemetés ügyben a polgármester jár el.

 Gyermekszületési támogatás

8. §

(1) A polgármester gyermekszületési támogatást állapít meg a legalább két éve fábiánsebestyéni állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Fábiánsebestyénben élő családnak – ha legalább a szülők egyikére fennáll a követelmény -, egyedül álló szülőnek, aki gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal igazolja.

(2) A támogatás összege gyermekenként 100.000.- Ft.

(3) A polgármester gyermekszületési támogatást a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása után hivatalból, kérelem benyújtását követően állapítja meg az aktuális évben született gyermekek szülei számára.

(4) Gyermekszületési támogatás nem állapítható meg annak a családnak, egyedül álló szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba vették.

(5) A támogatás évente egy alkalommal (jellemzően december hónapban) kerül átadásra ünnepélyes keretek között.

(6) Az a szülő, aki az átadást követő 90 napon belül nem igényli a támogatást, a továbbiakban a támogatásra nem jogosult.

III. Fejezet

 Szociális szolgáltatások

9. §

(1)Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat alapszolgáltatási központ (Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ) keretében az alábbi ellátásokat biztosítja alapellátás és szakosított ellátás keretében:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • bölcsődei szolgáltatás
 • támogató szolgálat
 • idősek otthona ( bentlakásos ellátás)
 • tanyagondnoki szolgálat.

(2) Az intézményvezető külön eljárás – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – nélkül köteles ellátást nyújtani családsegítés, tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásai esetén. Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani ha a kérelmező életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető, és másként el nem hárítható élethelyzetbe került.

(3) Külön eljárás keretében – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek otthona biztosítható.

(4) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj csökkenthető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy jövedelme nem éri el a személyi térítési díj összegét, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(5) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj elengedhető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy sem vagyonnal, sem jövedelemmel nem rendelkezik, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(6) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről az intézményvezető dönt a személyes gondoskodást igénybe vevő személy kérelme alapján. Az intézményvezető a döntését az Szt. 119/C. § szerinti jövedelemvizsgálat alapján hozza meg.

Az önkormányzat a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás és szakosított ellátási formákat biztosítja:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • bölcsődei szolgáltatás
 • támogató szolgálat
 • idősek otthona
 • tanyagondnoki szolgálat.

Az önkormányzat ezen szociális alapszolgáltatásokat a  kötött megállapodás alapján látja el.

Étkeztetés

10. §

(1) A szociálisan rászorultak étkeztetése az Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ útján történik.

(2)Szociálisan rászorult, [Szt. 62. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján]

 • életkoránál fogva, aki a 65. életévét betöltötte;
 • tartós, vagy átmeneti jelleggel fennálló olyan betegsége van, amely a mozgási képesség elnehezülésével jár (mozgása súlyosan nehezített, vagy mozgásra képtelen);
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg, és rendszeres pszichiátriai gondozásban részesül, vagy szenvedélybeteg és rendszeres addiktológiai gondozásban vesz rész, feltéve, ha nincs eltartásra köteles közeli hozzátartozója;
 • hajléktalan.

feltéve, hogy a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

(3) A fennálló betegségekről, a mozgási képesség elnehezüléséről, pszichiátriai, addiktológiai gondozás tényéről orvosi igazolást kell csatolni.

(4) A szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat e rendelet 2. számú mellékeltében határozza meg, az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja a normatív hozzájárulás összegével csökkentett önköltség egy ellátottra jutó napi összegének (a továbbiakban: élelmezési térítés) 80%-a.

Házi segítségnyújtás

11. §

A Szt. 86. §. (1) bekezdés c pontjában meghatározottak alapján kötelező feladatként látja el a feladatot az Önkormányzat az intézményén keresztül. A házi segítségnyújtás óradíját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

12. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a családsegítést Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A családsegítés ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Bölcsődei szolgáltatás

13. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a bölcsődei szolgáltatást Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A bölcsődei szolgáltatás ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Idősek Otthona

14. §

(1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ Erzsébet Otthonában, mint az ápolást, gondozást nyújtó intézményben gondoskodik Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.

(2) Az idősek otthona ellátásáért havonta fizetendő gondozási díjat e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza.

(3) Az önkormányzat belépési hozzájárulást kér az Otthonba beköltöző személyektől, akik

 2 ágyas, mellékhelyiséggel ellátott szobát kérnek.

(4) A belépési hozzájárulás a beköltözéskor fizetendő egyszeri 200.000.-Ft/fő összeg. Kérésre részletfizetés engedélyezhető.

(5) A belépési hozzájárulás elszámolása a Sztv. 117/C §. (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.

Támogató Szolgáltatás

15. §

(1) A támogató szolgáltatás

 • személyi segítésének óradíját e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza.
 • a szállítási szolgáltatás [Ford Tranzit, Nissan Primastar] térítési díját e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza. A Gondozási Központ vezetője a Támogató Szolgálat szállítási szolgáltatás térítési díját, gyermekkorú vagy középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos ellátottak esetén kérelemre elengedi.

Tanyagondnoki Szolgáltatás

16.§

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(2) A Tanyagondnoki Szolgálat közreműködik a szociális étkeztetés biztosításában, így különösen a készétel szállításában. A szolgáltatásban résztvevő gépjárművek a Nissan Primastar és a Renault Trafic.

Térítési díjak

17. §

A térítési díjjal kapcsolatban az Szt. 114. § – 119/B §-aiban foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

 Szociálpolitikai Kerekasztal

18. §

(1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője, védőnő, Gyermekjóléti Szolgáltatást végző önálló családgondozó, községi háziorvos, körzeti megbízott, iskolai, óvodai gyermekvédelmi felelős, a polgármester.

IV. Fejezet

 Eljárási szabályok

19. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli települési támogatás megállapítását krízishelyzet esetén, valamint a köztemetés megállapítását a polgármester hatáskörébe utalja.

V. Fejezet

 Záró rendelkezések

20. §

(1) E rendelet 2021.január 01-jén lép hatályba.

(2) A hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2020. (VII.16.) Ö rendelete hatályát veszti.

Fábiánsebestyén, 2020. november 27.

                         Dr. Kós György                                                     Gyurisné Székely Erika

                           polgármester                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:           

Fábiánsebestyén, 2020. december 01.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                     Jegyző

1. számú melléklet a  14/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

települési támogatás igényléshez

1. A települési támogatás az alábbi okok alapján kérem megállapítani:

1.1. létfenntartást veszélyeztető, egyedi élethelyzet,

1.2. gyermekvédelmi támogatás,

1.3. betegség,

1.4. haláleset,

1.5. elemi kár elhárítása,

1.6. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

1.7. iskoláztatás,

1.8. gyermek fogadásának előkészítése,

1.9. a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,

1.10. a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

1.11. a gyermek hátrányos helyzete miatt,

1.12. rendkívüli gyógyszersegély, gyógyászati segédeszköz beszerzése.

(A megfelelő aláhúzandó.)

1.2. Indokaim: ………………………………………………………………………………………….…….……….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

2. Személyi adatok

2.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

2.1.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.1.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.1.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………………..

2.1.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.1.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).

2.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.1.10. Családi állapota:………………………………………………………………………………………………

2.1.11. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

2.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

2.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy

2.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy

2.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

2.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni):……………………………………………………………

2.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok

2.2.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.2.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.2.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):

2.2.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.2.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.2.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.2.9. Családi állapota:…………………………………………………………………………………………………

2.2.10. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni): …………………………………………

3. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok

ABCDE
3.1.NévAnyja neveSzületési helye, ideje(év, hó, nap)Családi kapcsolat megnevezéseTAJ szám
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4. Az elhunytra vonatkozó adatok

(Megjegyzés: a 4. pontban megjelölt adatokat elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás esetén kell kitölteni.)

4.1. Neve: ……………………………………………………………………………….

4.2. Születési neve: ………………………………………………………………………

4.3. Anyja neve: …………………………………………………………………………

4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………..

4.5. Lakóhelye: ………………………………………………………………………….

4.6. Rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………..

4.7. Elhalálozás helye, ideje: ……………………………………………………………

5. Nyilatkozatok

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Fábiánsebestyén, 202… ………………………

                                                                                                  ………………………….

                                                     k é r e l m e z ő

6. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok

 1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
 2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
 3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék
 4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás jogerős megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
 5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
 6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,
 7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
 8. iskolalátogatási igazolás,
 9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
 10. a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,

7. Rendkívüli gyógyszerköltség miatt igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

7.1. gyógyszerköltség-igazolás a kérelmező egyhavi gyógyszerköltségéről,

 7.2. gyógyászati segédeszköz igénylése esetén a szakorvos részletes egy hónapnál nem régebbi igazolása és a forgalmazók által kiállított egy hónapnál nem régebbi számla a költségekről,

8. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

8.1. a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti számla a temetés költségéről,

8.2. a halotti anyakönyvi kivonat másolata

2. számú melléklet a  14/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

Önköltség számítás 2021. év

2021. január  01-jétől alkalmazandó térítési díjak

MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltség(a/b/c)Megállapított térítési díjMegállapított térítési díj
Szociális étkeztetés
4.751.120.-

1.437.920.-

3.313.200.-

22

251

600-Ft/fő/nap

600.-Ft/nap
MegnevezésHázi segítségnyújtásKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Éves munkaóra ( c)Önköltség=a/cMegállapított térítési díj
Szociális segítés165.200.-50.000.-115.200.-2480240.-Ft/óra240.-Ft/óra
Személyi gondozás
6.188.800.-

4.950.000.-

1.238.800.-

15

2530

490.-Ft/óra

240.-Ft/óra
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségÉves munkaóra  ( b)Futott km( c )ÖnköltségMegállapított térítési díj
Támogató szolgáltatás
16.369.000.-

10.500.000.-

5.869.000.-
Személyi segítés1404536.-Ft/óra120.-Ft/óra
Személyi segítés szociális rászorultság nélkül300.-Ft/óra
Szállítási díj12224216.-Ft/km15.-Ft/km
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltséga/b/cMegállapított intézményi térítési díjMegállapított térítési díj

Idősek Otthona

141.714.720.-

69.444.720.-

72.270.000.-

72

365

2.750.-Ft/nap

2.750.-Ft/nap

2.750.- Ft/nap
Ebből:
Reggeli220.-Ft/nap
Tízórai140.-Ft/nap
Ebéd480.-Ft/nap
Uzsonna140.-Ft/nap
Vacsora220.-Ft/nap
Gondozási díj1550.-Ft/nap
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltséga/b/cMegállapított intézményi térítési díjMegállapított térítési díj
Bölcsőde16.703.000.-10.535.000.-6.168.000.-82303.352.-0.-Ft

Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                                                                 jegyző

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS

2021. év Gondozási Központ részére

Szociális étkeztetés:

Vásárolt élelmezés:                  3.315.400.-Ft

Bér 1 fő:                                  1.221.720.-Ft

Szoc.hj.adó                                214.000.-Ft

Összesen:                                4.751.120.-Ft : 22 fő = 215.960.-Ft/fő/év : 251 nap = 860.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:              1.437.920.-Ft : 22 fő =   65.360.-Ft/fő/év : 251 nap = 260.-Ft/fő/nap

Különbség:                              3.313.200.-Ft : 22 fő : 251 nap = 600.- Ft/fő/nap  önköltség

Házi segítségnyújtás:

Szociális segítés

Bér:                                  148.000.-Ft 

Szoc.hj.adó:                        17.200.-Ft

Összesen:                         165.200.-Ft : 2 fő : 251 nap = 329.- Ft/fő/nap

Feladatfinanszírozás            50.000.-Ft : 2 fő : 251nap = 100.- Ft/fő/nap  

Különbség:                       115.200.-Ft : 2 fő : 251 nap = 229.-Ft/fő/nap

Órában:

Összes költség:              165.200.-Ft : 480 óra =344.-Ft/óra

Feladatfinanszírozás:        50.000.-Ft : 480 óra =104.-Ft/óra

Különbség:                    115.200.-Ft : 480 óra =240.-Ft/ óra önköltség

Személyi gondozás

Bér:                               5.155.000.-Ft 

Szoc.hj.adó:                      910.800.-Ft

Dologi:                             123.000.-Ft                

Összesen:                      6.188.800.-Ft : 15 fő : 251 nap = 1.644.- Ft/fő/nap önköltség

Feladat finanszírozás:     4.950.000.-Ft : 15 fő : 251 nap = 1.315.- Ft/fő/nap 

Különbség:                    1.238.800.-Ft : 15 fő : 251 nap =   329.-Ft/fő/nap

Órában:

Összes költség:              6.188.800.-Ft : 2530 óra = 2.447.-Ft/óra

Feladat finanszírozás:     4.950.000.-Ft : 2530 óra = 1.957.-Ft/óra

Különbség:                      1.238.800.-Ft : 2530 óra =    490.-Ft/óra

Támogató szolgálat:

Bér:                                11.412.000.-Ft  

Szoc.hj.adó:                     1.997.000.-Ft

Dologi:                             2.960.000.-Ft

Összesen:                       16.369.000.-Ft

Feladat finanszírozás:     10.500.000.-Ft

Különbség:                      5.869.000.-Ft   

16.369.000.-Ft : 3.000 feladategység = 5.456.-Ft/feladategység önköltség

10.500.000.-Ft : 3.000 feladategység = 3.500.-Ft/feladategység állami hozzájárulás

Különbség:                                         1.956.-Ft/ feladategység

Támogató szolgálati óradíj:      536.-Ft/óra személyi segítés

Szállítási kilométerdíj:             536 : 5 = 107 Ft/km

Futott kilométer alapján 5.297.000.-Ft : 12.224 km = 433 Ft/ km / 2= 216.-Ft- nál nem lehet több.

Idősek Otthona:

Bér:                               82.119.000.- Ft

Szoc. hj. adó:                 14.415.720.- Ft

Dologi:                          45.180.000.- Ft

Összesen:                             141.714.720.- Ft költség : 72 fő = 1.968.260.-Ft/fő/év : 365 = 5.392.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:           69.444.720.- Ft bevétel : 72 fő =   964.510.-Ft/fő/év : 365 = 2.642.-Ft/fő/nap

Különbség:                      72.270.000.- Ft : 72 fő =1.003.750.-Ft/fő/év : 365 = 2.750.-Ft/fő/nap

Bölcsőde:

Bér:                              13.564.000.-Ft

Szocho                          2.373.000.-Ft

Dologi:                              766.000.-Ft

Összesen:                     16.703.000.-Ft: 8 fő : 230 nap  =  9.077.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:   10.535.000.-Ft : 8 fő : 230 nap =   5.725.-Ft/fő/nap

Különbség:                    6.168.000.-Ft : 8 fő : 230 nap =    3.352.-Ft/fő/nap

Fábiánsebestyén, 2020.november 27.

   Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                         jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Köz3.66 MB
1. sz. melléklet21.05 KB
2. sz. melléklet22.38 KB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 13/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 04 december 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja az élelmezési nyersanyagköltségről és az intézményi étkezési térítési díjának megállapításáról szóló rendeletét.

1. § (1) A Képviselő-testület az általa fenntartott, gyermekek napközben ellátását nyújtó intézményei Bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési nyersanyagköltségét (térítési díját) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) bölcsődében a napi (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 530.- Ft, azaz ötszázharminc forint, reggeli nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint, tízórai nyersanyagköltsége 70.- Ft, azaz hetven forint, az ebéd nyersanyagköltsége 200.- Ft, azaz kettőszáz forint, uzsonna nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint.

b) a napközi-otthonos óvodában a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 610- Ft, azaz hatszáztíz forint, tízórai nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint, az ebéd nyersanyagköltsége 350.- Ft, azaz háromszázötven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint;

c) az általános iskolai napköziben a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 610- Ft, azaz hatszáztíz forint, tízórai nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint, az ebéd nyersanyagköltsége 350.- Ft, azaz háromszázötven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint;

 (2) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összeg és az igénybe vett étkezések számának, valamint az igénybe vett normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési térítései:

 • Fábiánsebestyén Gondozási Központ Erzsébet Otthona részére a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora együttes élelmezési térítése: 1.200,- Ft
 • Szociális étkeztetés keretében étkezők részére az ebéd bruttó élelmezési térítése:

 (2) A reggeli nyersanyag költsége nettó 130.-Ft azaz egyszázharminc forint. A tízórai nyersanyag költsége  nettó 100.-Ft azaz száz forint. Az ebéd nyersanyagköltsége nettó 300.-Ft, azaz háromszáz forint. Az uzsonna nyersanyag költsége nettó 100.-Ft, azaz száz forint. A vacsora nyersanyag költsége nettó 130.-Ft, azaz egyszázharminc forint.

3. § (1) Elhordásra a lakosság és más szervek, intézmények és az önkormányzati dolgozók (munkavállalók) részére az ebéd bruttó, (ÁFA-val számított) ára nagyadag esetén: 1.250,- Ft azaz ezerkettőszázötven forint; kisadag esetén: 750.-Ft azaz hétszázötven forint. A nagyadag ebéd esetén a nyersanyag költség nettó 590.-Ft azaz ötszázkilencven forint. Kisadag esetén az ebéd nyersanyagköltsége nettó 490-Ft azaz négyszázkilencven forint.

(2) Azon önkormányzati munkavállalók, közalkalmazottak részére, akik kötelező munkahelyi étkezésben vesznek részt (Babavár Bölcsőde, Fábiánsebestyéni Erzsébet Otthon, Fábiánsebestyén Községi Étkezde, Fábiánsebestyén Napköziotthonos Óvoda dolgozói) bruttó 380.- Ft azaz háromszáznyolcvan forint az ebéd ára.

.

4. § (1) E rendelet  2021. január 01-jén lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2019.(I.23.) Ö. rendelete.

Fábiánsebestyén, 2020. november 27.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:

A rendelet kihirdetve: 2020. december 01.

                                                                                                          Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                        jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Köz17.25 KB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 12)2020.(XI.06.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 21 november 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel,  az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 8. 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím végrehajtására a következőket rendeli el:

 • Általános rendelkezések

1.§  Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a Magyarország 2019. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 8. 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím benyújtott támogatási igényükkel kapcsolatban vissza nem térítendő támogatásban részesült, és a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

 • A rendelet hatálya

2.§ E rendelet hatálya kiterjed a Fábiánsebestyén közigazgatási területén életvitelszerűen élő személyekre.

 • Hatáskör

3.§ A képviselő-testület támogatás iránti kérelmek elbírálásában hatáskörét a polgármesterre ruházza. A rendelethez kapcsolódó kérelmek elbírálását a polgármester végzi.

 • Eljárási rendelkezések

4.§ (1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2020. november 05-től 2021. január 31. napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani Fábiánsebestyén Községi  Önkormányzat Hivatalánál.

 (2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a

kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.

 (3) A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.

 (4)  A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.

 (6) A tűzifa elszállítására 2021. február 15-ig kerül sor, amelyről az önkormányzat külön tájékoztat.

 (7) A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik.

 • Szociális célú tűzifa támogatás

5.§ (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki:

 – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

– gyermekét egyedül nevelő szülő, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)

– 75 év feletti nyugdíjas, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)

– az a család, vagy személy, ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át ( 57.000.-Ft)

– települési támogatásra jogosult a kérelem benyújtásakor

– fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

– egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást

– fenti feltételekről eltérően a polgármester indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.

(2) A szociális célú tűzifa juttatás mértéke háztartásonként az 10 q.

(3) A támogatás önrészét képviselő-testület a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

(4) A szociális tűzifa szállítási költségét az önkormányzat a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.

 • Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. február 15-én hatályát veszti.

Fábiánsebestyén, 2020.november 04.

    Dr. Kós György                                                                        Gyurisné Székely Erika

       polgármester                                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén,  2020. november 6.                                              Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                       jegyző

 1. számú melléklet a  12)2020. (XI.06.) önkormányzati rendelethez

Kérelem

szociális célú tűzifa juttatás megállapítása iránt

Kérelmező
neve:
születési neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
lakcíme:

A szociális tűzifa juttatásra Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 12)2020.(XI.06.) önkormányzati rendelete alapján azért vagyok jogosult, mert a kérelem benyújtásának időpontjában :

 • – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök,
 • – gyermekét egyedül nevelő szülő vagyok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)
 • – 75 év feletti nyugdíjas vagyok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)
 • – olyan család, vagy személy vagyok, ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át ( 57.000.-Ft) nevelek.
 • települési támogatásra jogosult vagyok a kérelem benyújtásakor.
A családban élők egy főre jutó nettó jövedelme:                   Ft/fő/hó
NévSzületési időRokoni kapcsolatHavi nettó jövedelem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.

Fábiánsebestyén, 2020…………………………………

                                                                                                 ___________________________

kérelmező

 1. számú melléklet a 12)2020. (XI.06.

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

_____________________________________________________________(név)

Fábiánsebestyén, ___________________________________szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy                                 napján Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének

a szociális tűzifa juttatásról szóló 12)2020.(XI.06.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként______ q mennyiségű tűzifát átvettem.

Fábiánsebestyén, 202…………………………………………….

_____________________________                                     ____________________________

                          átadó                                                                                   átvevő

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Község1.85 MB

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 12)2020.(XI.06.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 07 november 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének

12)2020.(XI.06.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel,  az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 8. 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím végrehajtására a következőket rendeli el:

 • Általános rendelkezések

1.§  Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a Magyarország 2019. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 8. 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím benyújtott támogatási igényükkel kapcsolatban vissza nem térítendő támogatásban részesült, és a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

 • A rendelet hatálya

2.§ E rendelet hatálya kiterjed a Fábiánsebestyén közigazgatási területén életvitelszerűen élő személyekre.

 • Hatáskör

3.§ A képviselő-testület támogatás iránti kérelmek elbírálásában hatáskörét a polgármesterre ruházza. A rendelethez kapcsolódó kérelmek elbírálását a polgármester végzi.

 • Eljárási rendelkezések

4.§ (1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2020. november 05-től 2021. január 31. napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani Fábiánsebestyén Községi  Önkormányzat Hivatalánál.

 (2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a

kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.

 (3) A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.

 (4)  A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.

 (6) A tűzifa elszállítására 2021. február 15-ig kerül sor, amelyről az önkormányzat külön tájékoztat.

 (7) A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik.

 • Szociális célú tűzifa támogatás

5.§ (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki:

 – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

– gyermekét egyedül nevelő szülő, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)

– 75 év feletti nyugdíjas, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)

– az a család, vagy személy, ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át ( 57.000.-Ft)

– települési támogatásra jogosult a kérelem benyújtásakor

– fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

– egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást

– fenti feltételekről eltérően a polgármester indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.

(2) A szociális célú tűzifa juttatás mértéke háztartásonként az 10 q.

(3) A támogatás önrészét képviselő-testület a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

(4) A szociális tűzifa szállítási költségét az önkormányzat a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.

 • Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. február 15-én hatályát veszti.

Fábiánsebestyén, 2020.november 04.

    Dr. Kós György                                                                        Gyurisné Székely Erika

       polgármester                                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén,  2020. november 6.                                              Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                       jegyző

 1. számú melléklet a  12)2020. (XI.06.) önkormányzati rendelethez

Kérelem

szociális célú tűzifa juttatás megállapítása iránt

Kérelmező
neve:
születési neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
lakcíme:

A szociális tűzifa juttatásra Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 12)2020.(XI.06.) önkormányzati rendelete alapján azért vagyok jogosult, mert a kérelem benyújtásának időpontjában :

 • – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök,
 • – gyermekét egyedül nevelő szülő vagyok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)
 • – 75 év feletti nyugdíjas vagyok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.875.-Ft)
 • – olyan család, vagy személy vagyok, ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át ( 57.000.-Ft) nevelek.
 • települési támogatásra jogosult vagyok a kérelem benyújtásakor.
A családban élők egy főre jutó nettó jövedelme:                   Ft/fő/hó
NévSzületési időRokoni kapcsolatHavi nettó jövedelem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.

Fábiánsebestyén, 2020…………………………………

                                                                                                 ___________________________

kérelmező

 1. számú melléklet a 12)2020. (XI.06.

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

_____________________________________________________________(név)

Fábiánsebestyén, ___________________________________szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy                                 napján Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének

a szociális tűzifa juttatásról szóló 12)2020.(XI.06.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként______ q mennyiségű tűzifát átvettem.

Fábiánsebestyén, 202…………………………………………….

_____________________________                                     ____________________________

                          átadó                                                                                   átvevő

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Község1.85 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(IX.29.)Ö. rendelete a temetőkről és temetkezésről

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 06 október 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11)2020. (IX.29.)Ö. rendelete

a temetőkről és temetkezésről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 2. § (1) Jelen rendelet hatálya Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának tulajdonában lévő temetőre és létesítményeire, valamint ennek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.
 3. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, működő temető az alábbi területen fekszik:
 • Fábiánsebestyén 080/2 helyrajzi számú temető 23.486 m2
 1. A temető fenntartója, mint tulajdonos Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.
 2. A temetőt a fenntartó üzemelteti.
 3. § (1) A temető fenntartásának költségeit az Önkormányzat biztosítja a melléklet szerinti temetkezési szolgáltatások nyújtásából befolyt díjakból és egyéb bevételekből.
 1. A temető használatának rendje
 2. § A temetőben világi és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.
 3. § (1) A temető nyitvatartási rendje:
 • március 1-től szeptember 30-ig: reggel 6 órától este 20 óráig
 • október 1-től március 1-ig: reggel 8 órától délután 16 óráig
 • október 28-tól november 4-ig: éjjel-nappal folyamatosan.
 1. A temetőben csak a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott nyitvatartási időben lehet tartózkodni.
 2. § (1) A vakvezető kutya és rendőrkutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos.
 1. A üzemeltető köteles a temetőben elhelyezhető síremlékek méretét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni.
 2. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad gyűjteni.
 3. A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.
 4. § (1) A látogatók gépjárműveiket csak a temetőn kívüli területen helyezhetik el.
 5. A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve
 • temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
 • a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet,
 • a mozgásában korlátozott személyt szállító járművet.
 1. § (1) A temetések időpontját az üzemeltetővel történt egyeztetés után lehet kijelölni.
 1. § (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének 5 nappal a munkavégzés
 • 2 –

megkezdése előtt be kell jelenteni.

 1. Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyre lehet.
 2. Építőanyagot a temetőbe beszállítani, síremlék építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
 3. A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének megfizetni az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat.
 4. A temetőn belül sír-és sírhelynyitással kapcsolatos feladatok kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetőek.
 5. § (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató kötelessége.
 1. A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.
 2. A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet.
 3. A temető bejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
 4. A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést.
 5. A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.
 1. A temető üzemeltetése
 1. § Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.
 2. § (1) A temető területe és létesítményei feletti rendelkezési jog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.
 1. A temető korlátozott használatú közterületnek minősül.
 2. A temető fenntartására irányuló tevékenységet csak az Önkormányzat végezhet.
 1. § Az üzemeltetőt a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenysége ellátásáért (nyilvántartás vezetése, sírkijelölés, felügyelet stb.) valamint a létesítmények és eszközök biztosításáért – a szolgáltatást igénybe vevőktől – üzemeltetői közreműködői díj illeti meg. Ennek mértékét a melléklet tartalmazza.
 2. A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai
 3. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja.
 1. Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez – de az üzemeltetőnek be kell jelenteni – a sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél.
 2. Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani és a temetőben szemetelni tilos.
 • 3 –
 1. § (1) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.
 1. A sírhely gondozása, illetve egyéb munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt munkavégzéssel összefüggő hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
 2. A sírhely gondozása során keletkező hulladékot, nyesedéket az üzemeltető által kijelölt helyen kell tárolni.
 3. Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
 4. A temetkezési helyek kialakításának szabályai
 5. § (1) A sírhelyek (sírgödrök) mérete:
 • egyes sír esetén 2,0 méter hosszú, 1,0 méter széles
 • kettős sír esetén 2,0 méter hosszú, 2,0 méter széles
 • kétkoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2 méter széles
 • négykoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2,5 méter széles.
 1. A sírok egymástól való távolsága 1,0 méter. A régi sírok esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. A sírgödröt a talajban nem lebomló anyaggal kifalazni tilos.
 2. A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 30 x 45 centiméteres belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
 3. Urna földbe temetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 centiméter, mélysége legalább 1 méter.
 4. A díszsírhely hossza 2,5 méter, szélessége 1 méter.
 5. § (1) A díszsírhelyek a temetőkben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A Képviselő-testület díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról esetenként határoz. A díszsírhelyek mentesülnek a megváltási és újraváltási díj alól.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő elhunyt személy házastársa rátemetéssel a díszsírhelybe temethető.

 1. § (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.
 1. A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
 2. A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
 3. A temetkezési helyek használati ideje és díja
 4. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
 • koporsós betemetés esetén a temetés napjától számított 25 év
 • kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.
 • rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
 • urnafülke és urnasírhely esetén 25 év
 • sírbolthely (kripta) esetén 60 év
 • urnafal esetén 20 év
 1. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogért fizetendő megváltási díjakat a melléklet tartalmazza. A díjakat a Képviselő-testület két évente felülvizsgálja.
 2. A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az eltemettető vagy az általa megbízott személy, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.
 • 4 –
 1. Amennyiben kettes sírhelybe az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, úgy a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, kivéve akkor, ha az arra jogosult a sírhelyet ismételten megváltja.
 2. Ha a temetési hely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik temetőben lévő új sírba helyezi el, az új temetési hely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási díjának időarányos összegével csökken.
 3. A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha a sírokat nem váltja meg újra senki. Az üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé.
 4. A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
 1. A temető lezárása, megszüntetése
 1. § Ha a temetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az üzemeltető határozhatja el, a tulajdonos Önkormányzat egyidejű értesítése mellett.
 2. § (1) Ha a temető (temetőrész, sírhelytábla, sor) lezárásától a jelen rendelet szerinti sírhelyhasználati idő eltelt, az újabb temetések lehetővé tétele céljából az Önkormányzat dönthet a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetéséről.

(2) A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetését megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal a helyi és országos sajtóban, és helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az első közzététel a megszüntetését megelőzően hat hónappal, a továbbiakban pedig két havonként történjenek. A hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapun, a ravatalozón, és az érintett temetőrészen ki kell függeszteni.

 1. § A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető tulajdonosának (üzemeltetőjének) a birtokába.
 2. § (1) Ha a sírjel, síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik a síremléket a temető fenntartója értékesítheti. A síremlékért kapott összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható.

(2) Ha valamely urnafülke, illetőleg urnasírhely használati ideje lejár, a temető üzemeltetője hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben az urnafülkét tartalmazó építmény, illetőleg urnasírhely- tábla jól látható helyén és a temető kapuján kell hat hónap időtartamra kifüggeszteni.

 1. § (1) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő síremléket, továbbá az ország, vagy Fábiánsebestyén község életében jelentős szerepet játszó személyiségek, sírhelyét (urnáját), síremlékét lebontani, felszámolni nem lehet, azok fenntartásáról, esetleges áthelyezéséről a Képviselő-testület gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti sírhely (urna), illetve síremlék megőrzésére javaslatot a település bármely polgára tehet. A döntés a Képviselő-testület hatáskörbe tartozik.

 1. A temetésre vonatkozó szabályok
 2. § (1) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3 órával, de legalább 1 órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni.
 3. A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig a belső ravatalozó
 • 5 –

helyiségben lehet nyitva tartani. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.

 1. A temetést végző temetkezési vállalkozó köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni és betartani.
 2. § (1) Sírhelyre maximum 4 urna helyezhető.
 1. Urnasírhelybe maximum 4 urna helyezhető.
 2. Urnafülkébe egy urna helyezhető.
 1. § A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre egy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető.
 2. § (1) Az elhunytakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető üzemeltetője ettől eltérhet. (2) Az elhunyt hamvait tartalmazó urna a lezárt temetőben levő sírban is elhelyezhető, ezért külön megváltási díjat fizetni nem kell.
 3. § (1) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem zárták le. A később eltemettetett részére sírhely esetén 25 év, urnasírhely esetén 15 év nyugvási idő biztosítható.

(2) Rátemetés csak a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett végezhető.

 1. Temető fenntartási hozzájárulás
 2. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást végző, stb.) a temető használata után a melléklet szerinti temető fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni a temető üzemeltetőjének.

(2) A vállalkozó a temető fenntartási hozzájárulási díjat minden olyan megkezdett nap után köteles a temető üzemeltetőjének megfizetni, amelyen a temetőben vállalkozási tevékenységet folytat.

 1. A temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díja
 2. § (1) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtő, közmű, stb.), valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a mellékletben meghatározott díjak fejében veheti igénybe, melyet az üzemeltető részére – az igénybevételt megelőzően – köteles megfizetni.
 1. A temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata esetén legalább az igénybevételt megelőző 24 órával.
 2. Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet.
 3. Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől – a más vállalkozó részéről történt korábbi lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.
 4. A létesítmények igénybevételének indokolatlan megtagadása esetén a vállalkozó az esetet követő három napon belül benyújtott írásos panasszal élhet az Önkormányzat felé. Az esetet az illetékes haladéktalanul kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedést.
 5. Záró rendelkezések
 6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 7. Európai Unió jogának való megfelelés
 8. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.
 • 6 –
 1. Hatályon kívül helyező rendelkezés
 2. § Hatályát veszti a temetőkről és temetkezésekről szóló 9/2014. (IX.29.) Ö számú rendelete.

Fábiánsebestyén, 2020. szeptember 28.

            Dr. Kós György                                                                     Gyurisné Székely Erika

            polgármester                                                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve:

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 29.

                                                                                                          Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                          jegyző

 • 7 –
 1. Melléklet a 11/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési szolgáltatások díjai

A.B.
SzolgáltatásFizetendő szolgáltatási díj (Ft)
1.HűtésAlapdíj (48 óra) 4.000,- Ft+ÁFA
Továbbiakban 1.000,- Ft+ÁFA/nap
2.Temető fenntartási hozzájárulástemetőben vállalkozást végzők által fizetendő (kőfaragó, sírgondozó, stb.)1.000,-Ft /nap/sírhely
3.1 férőhelyes sírhely (használati idő 25 év)1000,- Ft
4.2 férőhelyes sírhely (használati idő 25 év)2000,- Ft
5.Sírbolthely sírhelyenként (használati idő 60 év)1000,- Ft
6.Urna sírhely földbe mélyített 1 férőhelyes (használati idő 25 év)1000,- Ft
7.Urna sírhely földbe mélyített 2 férőhelyes (használati idő 25 év)2000,- Ft
8.Urna földbe helyezés meglévő sírhelyen1.000,- Ft
9.Urna sírhely föld feletti maximum 4 férőhely férőhelyes (használati idő 25 év)1.000,- Ft/urnahely
10.Urnafalban való urna elhelyezés 1 férőhelyes ( használati idő  20 év)   40.000,- Ft  Ft/urnahely
11.Urnafalban való urna elhelyezés 2 férőhelyes ( használati idő 20 év)

80.000,- Ft/urnahely

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(IX.29.)Ö. rendelete a temetőkrő1.81 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10)2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 29 július 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

10)2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről a következő rendeletet alkotja

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – a továbbiakban: Szt. – és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban Gyvt. – hatálya alá tartozó személyekre.

 A hatáskör gyakorlásának szabályai

2. §

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben az IV. fejezet 19.§-ban meghatározott jogosult dönteni.

 Általános eljárási rendelkezések

3. §

(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalában – a továbbiakban Hivatal – terjeszthető elő személyesen.

(2) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(3) A 6. §-ban foglalt ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a Hivatalt.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére – az Szt. 17.§-ában foglaltak szerint – a hatáskört gyakorló jogosult.

II. Fejezet

 Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

Rendkívüli települési támogatás

4. §

Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli és természetbeni ellátásként

 • települési támogatás
 • rendkívüli települési támogatás

állapítható meg.

5. §

1.) Települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez

2.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás az alábbi költségek kifizetésére nyújthatók:

a) villanyáram díj

b) víz- és csatornadíj

c) szemétszállítás díj

e) gázdíj

f) egyéb tüzelő vásárlás

3.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át ( 57.000.-Ft) , a gyermekét egyedül nevelők esetében az öregségi nyugdíj 300%-át (85.500.-Ft)

4.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000,.Ft/hó-5.000 Ft/hó között  állapítható meg, a fizetendő összegtől függően.

5.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a befizetést igazoló bizonylatot be kell mutatni.

6.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft)

7.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 4 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000.-Ft/hó-5.000 Ft/ hó között állapítható meg, az orvos által igazolt gyógyszerek kiváltásához. Közgyógyellátásra jogosult személy nem igényelheti a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást.

8.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a gyógyszertári nyugtát be kell mutatni.

9.) A települési támogatás évente egyszer igényelhető. Azon személyek támogatási igénye elutasítható, aki az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

6.§

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) élelmiszerre,

b) ruhaneműre,

c) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,

d) tüzelőre,

e) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre

f) tanév kezdéshez

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft)

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft)

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

 A támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől 30 napon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának jövedelemigazolásait.

(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, tüzelőre.

Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére háztartásonként 3.000 – 10.000.- Ft között.

Háztartásonként legfeljebb 7.000.-Ft értékű tartós élelmiszer biztosítható.

Háztartásonként legfeljebb 3 q tűzifa biztosítható.

(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el kell számoltatni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb segélykérelmét el lehet utasítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500.-Ft)

(7) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb kettő alkalommal nyújtható.

(8) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a temetkezési szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével – egyszeri 15.000 Ft.

(9 ) A (2)-(3), valamint (8) bekezdésben meghatározottaktól méltánylást érdemlő esetekben el lehet térni, különösen:

a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,

b) nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető, és önhibán kívüli kiadások

c) elemi károsultság,

d) baleset,

e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás.

(10) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező, illetve a családja nem részesül települési támogatás keretében lakhatást célzó támogatásban.

(11) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha kérelmező nem részesül települési támogatás keretében gyógyszer támogatásban.

 Köztemetés

7. §

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( továbbiakban Szt.) 48.§-ában szabályozott köztemetés ügyben a polgármester jár el.

 Gyermekszületési támogatás

8. §

(1) A polgármester gyermekszületési támogatást állapít meg a legalább két éve fábiánsebestyéni állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Fábiánsebestyénben élő családnak – ha legalább a szülők egyikére fennáll a követelmény -, egyedül álló szülőnek, aki gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal igazolja.

(2) A támogatás összege gyermekenként 100.000.- Ft.

(3) A polgármester gyermekszületési támogatást a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása után hivatalból, kérelem benyújtását követően állapítja meg az aktuális évben született gyermekek szülei számára.

(4) Gyermekszületési támogatás nem állapítható meg annak a családnak, egyedül álló szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba vették.

(5) A támogatás évente egy alkalommal (jellemzően december hónapban) kerül átadásra ünnepélyes keretek között.

(6) Az a szülő, aki az átadást követő 90 napon belül nem igényli a támogatást, a továbbiakban a támogatásra nem jogosult.

III. Fejezet

 Szociális szolgáltatások

9. §

(1)Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat alapszolgáltatási központ (Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ) keretében az alábbi ellátásokat biztosítja alapellátás és szakosított ellátás keretében:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • bölcsődei szolgáltatás
 • támogató szolgálat
 • idősek otthona ( bentlakásos ellátás)
 • tanyagondnoki szolgálat.

(2) Az intézményvezető külön eljárás – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – nélkül köteles ellátást nyújtani családsegítés, tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásai esetén. Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani ha a kérelmező életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető, és másként el nem hárítható élethelyzetbe került.

(3) Külön eljárás keretében – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek otthona biztosítható.

(4) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj csökkenthető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy jövedelme nem éri el a személyi térítési díj összegét, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(5) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj elengedhető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy sem vagyonnal, sem jövedelemmel nem rendelkezik, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(6) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről az intézményvezető dönt a személyes gondoskodást igénybe vevő személy kérelme alapján. Az intézményvezető a döntését az Szt. 119/C. § szerinti jövedelemvizsgálat alapján hozza meg.

Az önkormányzat a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás és szakosított ellátási formákat biztosítja:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • bölcsődei szolgáltatás
 • támogató szolgálat
 • idősek otthona
 • tanyagondnoki szolgálat.

Az önkormányzat ezen szociális alapszolgáltatásokat a  kötött megállapodás alapján látja el.

Étkeztetés

10. §

(1) A szociálisan rászorultak étkeztetése az Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ útján történik.

(2)Szociálisan rászorult, [Szt. 62. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján]

 • életkoránál fogva, aki a 62. életévét betöltötte;
 • tartós, vagy átmeneti jelleggel fennálló olyan betegsége van, amely a mozgási képesség elnehezülésével jár (mozgása súlyosan nehezített, vagy mozgásra képtelen);
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg, és rendszeres pszichiátriai gondozásban részesül, vagy szenvedélybeteg és rendszeres addiktológiai gondozásban vesz rész, feltéve, ha nincs eltartásra köteles közeli hozzátartozója;
 • hajléktalan.

feltéve, hogy a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

(3) A fennálló betegségekről, a mozgási képesség elnehezüléséről, pszichiátriai, addiktológiai gondozás tényéről orvosi igazolást kell csatolni.

(4) A szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat e rendelet 2. számú mellékeltében határozza meg, az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja a normatív hozzájárulás összegével csökkentett önköltség egy ellátottra jutó napi összegének (a továbbiakban: élelmezési térítés) 80%-a.

Házi segítségnyújtás

11. §

A Szt. 86. §. (1) bekezdés c pontjában meghatározottak alapján kötelező feladatként látja el a feladatot az Önkormányzat az intézményén keresztül. A házi segítségnyújtás óradíját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

12. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a családsegítést Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A családsegítés ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Bölcsődei szolgáltatás

13. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a bölcsődei szolgáltatást Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A bölcsődei szolgáltatás ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Idősek Otthona

14. §

(1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ Erzsébet Otthonában, mint az ápolást, gondozást nyújtó intézményben gondoskodik Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.

(2) Az idősek otthona ellátásáért havonta fizetendő gondozási díjat e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza.

(3) Az önkormányzat belépési hozzájárulást kér az Otthonba beköltöző személyektől, akik

 2 ágyas, mellékhelyiséggel ellátott szobát kérnek.

(4) A belépési hozzájárulás a beköltözéskor fizetendő egyszeri 200.000.-Ft/fő összeg. Kérésre részletfizetés engedélyezhető.

(5) A belépési hozzájárulás elszámolása a Sztv. 117/C §. (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.

Támogató Szolgáltatás

15. §

(1) A támogató szolgáltatás

 • személyi segítésének óradíját e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza.
 • a szállítási szolgáltatás [Ford Tranzit] térítési díját e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza. A Gondozási Központ vezetője a Támogató Szolgálat szállítási szolgáltatás térítési díját, gyermekkorú vagy középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos ellátottak esetén kérelemre elengedi.

Tanyagondnoki Szolgáltatás

16.§

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(2) A Tanyagondnoki Szolgálat közreműködik a szociális étkeztetés biztosításában, így különösen a készétel szállításában. A szolgáltatásban résztvevő gépjárművek a Nissan Primastar és a Renault Trafic.

Térítési díjak

17. §

A térítési díjjal kapcsolatban az Szt. 114. § – 119/B §-aiban foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

 Szociálpolitikai Kerekasztal

18. §

(1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője, védőnő, Gyermekjóléti Szolgáltatást végző önálló családgondozó, községi háziorvos, körzeti megbízott, iskolai, óvodai gyermekvédelmi felelős, a polgármester.

IV. Fejezet

 Eljárási szabályok

19. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli települési támogatás megállapítását krízishelyzet esetén, valamint a köztemetés megállapítását a polgármester hatáskörébe utalja.

V. Fejezet

 Záró rendelkezések

20. §

(1) E rendelet 2020.08.01-jén lép hatályba.

(2) A hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 3/2019. (I.23.) Ö rendelete hatályát veszti.

Fábiánsebestyén, 2020. július 16.

                         Dr. Kós György                                                     Gyurisné Székely Erika

                           polgármester                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:           

Fábiánsebestyén, 2020. július 16.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                     Jegyző

1. számú melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

települési támogatás igényléshez

1. A települési támogatás az alábbi okok alapján kérem megállapítani:

1.1. létfenntartást veszélyeztető, egyedi élethelyzet,

1.2. gyermekvédelmi támogatás,

1.3. betegség,

1.4. haláleset,

1.5. elemi kár elhárítása,

1.6. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

1.7. iskoláztatás,

1.8. gyermek fogadásának előkészítése,

1.9. a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,

1.10. a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

1.11. a gyermek hátrányos helyzete miatt,

1.12. rendkívüli gyógyszersegély, gyógyászati segédeszköz beszerzése.

(A megfelelő aláhúzandó.)

1.2. Indokaim: ………………………………………………………………………………………….…….……….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

2. Személyi adatok

2.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

2.1.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.1.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.1.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………………..

2.1.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.1.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).

2.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.1.10. Családi állapota:………………………………………………………………………………………………

2.1.11. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

2.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

2.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy

2.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy

2.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

2.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni):……………………………………………………………

2.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok

2.2.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.2.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.2.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):

2.2.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.2.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.2.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.2.9. Családi állapota:…………………………………………………………………………………………………

2.2.10. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni): …………………………………………

3. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok

ABCDE
3.1.NévAnyja neveSzületési helye, ideje(év, hó, nap)Családi kapcsolat megnevezéseTAJ szám
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4. Az elhunytra vonatkozó adatok

(Megjegyzés: a 4. pontban megjelölt adatokat elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás esetén kell kitölteni.)

4.1. Neve: ……………………………………………………………………………….

4.2. Születési neve: ………………………………………………………………………

4.3. Anyja neve: …………………………………………………………………………

4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………..

4.5. Lakóhelye: ………………………………………………………………………….

4.6. Rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………..

4.7. Elhalálozás helye, ideje: ……………………………………………………………

5. Nyilatkozatok

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Fábiánsebestyén, 202… ………………………

                                                                                                  ………………………….

                                                     k é r e l m e z ő

6. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok

 1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
 2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
 3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék
 4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás jogerős megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
 5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
 6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,
 7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
 8. iskolalátogatási igazolás,
 9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
 10. a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,

7. Rendkívüli gyógyszerköltség miatt igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

7.1. gyógyszerköltség-igazolás a kérelmező egyhavi gyógyszerköltségéről,

 7.2. gyógyászati segédeszköz igénylése esetén a szakorvos részletes egy hónapnál nem régebbi igazolása és a forgalmazók által kiállított egy hónapnál nem régebbi számla a költségekről,

8. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

8.1. a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti számla a temetés költségéről,

8.2. a halotti anyakönyvi kivonat másolata

2. számú melléklet a  10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Önköltség számítás 2020. év

2020. augusztus 1-től alkalmazandó térítési díjak

MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltség(a/b/c)Megállapított térítési díjMegállapított térítési díj
Szociális étkeztetés
4.086.280.-

1.437.920.-

2.648.360.-

22

251

480-Ft/fő/nap

480.-Ft/nap
MegnevezésHázi segítségnyújtásKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Éves munkaóra ( c)Önköltség=a/cMegállapított térítési díj
Szociális segítés165.200.-50.000.-115.200.-2480240.-Ft/óra240.-Ft/óra
Személyi gondozás
6.188.800.-

4.950.000.-

1.238.800.-

15

2530

490.-Ft/óra

240.-Ft/óra
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségÉves munkaóra  ( b)Futott km( c )ÖnköltségMegállapított térítési díj
Támogató szolgáltatás
16.369.000.-

10.500.000.-

5.869.000.-
Személyi segítés1404536.-Ft/óra120.-Ft/óra
Személyi segítés szociális rászorultság nélkül300.-Ft/óra
Szállítási díj12224216.-Ft/km15.-Ft/km
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltséga/b/cMegállapított intézményi térítési díjMegállapított térítési díj

Idősek Otthona

136.458.720.-

69.444.720.-

67.014.000.-

72

365

2.550.-Ft/nap

2.550.-Ft/nap

2.550.- Ft/nap
Ebből:
Reggeli220.-Ft/nap
Tízórai110.-Ft/nap
Ebéd340.-Ft/nap
Uzsonna110.-Ft/nap
Vacsora220.-Ft/nap
Gondozási díj1550.-Ft/nap
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltséga/b/cMegállapított intézményi térítési díjMegállapított térítési díj
Bölcsőde16.703.000.-10.535.000.-6.168.000.-82303.352.-0.-Ft

Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                                                                 jegyző

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS

2020. év Gondozási Központ részére

Szociális étkeztetés:

Vásárolt élelmezés:                  2.650.560.-Ft

Bér 1 fő:                                  1.221.720.-Ft

Szoc.hj.adó                                214.000.-Ft

Összesen:                                4.086.280.-Ft : 22 fő = 185.740.-Ft/fő/év : 251 nap = 740.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:              1.437.920.-Ft : 22 fő =   65.360.-Ft/fő/év : 251 nap = 260.-Ft/fő/nap

Különbség:                              2.648.360.-Ft : 22 fő : 251 nap = 480.- Ft/fő/nap  önköltség

Házi segítségnyújtás:

Szociális segítés

Bér:                                  148.000.-Ft 

Szoc.hj.adó:                        17.200.-Ft

Összesen:                         165.200.-Ft : 2 fő : 251 nap = 329.- Ft/fő/nap

Feladatfinanszírozás            50.000.-Ft : 2 fő : 251nap = 100.- Ft/fő/nap  

Különbség:                       115.200.-Ft : 2 fő : 251 nap = 229.-Ft/fő/nap

Órában:

Összes költség:              165.200.-Ft : 480 óra =344.-Ft/óra

Feladatfinanszírozás:        50.000.-Ft : 480 óra =104.-Ft/óra

Különbség:                    115.200.-Ft : 480 óra =240.-Ft/ óra önköltség

Személyi gondozás

Bér:                               5.155.000.-Ft 

Szoc.hj.adó:                      910.800.-Ft

Dologi:                             123.000.-Ft                

Összesen:                      6.188.800.-Ft : 15 fő : 251 nap = 1.644.- Ft/fő/nap önköltség

Feladat finanszírozás:     4.950.000.-Ft : 15 fő : 251 nap = 1.315.- Ft/fő/nap 

Különbség:                    1.238.800.-Ft : 15 fő : 251 nap =   329.-Ft/fő/nap

Órában:

Összes költség:              6.188.800.-Ft : 2530 óra = 2.447.-Ft/óra

Feladat finanszírozás:     4.950.000.-Ft : 2530 óra = 1.957.-Ft/óra

Különbség:                      1.238.800.-Ft : 2530 óra =    490.-Ft/óra

Támogató szolgálat:

Bér:                                11.412.000.-Ft  

Szoc.hj.adó:                     1.997.000.-Ft

Dologi:                             2.960.000.-Ft

Összesen:                       16.369.000.-Ft

Feladat finanszírozás:     10.500.000.-Ft

Különbség:                      5.869.000.-Ft   

16.369.000.-Ft : 3.000 feladategység = 5.456.-Ft/feladategység önköltség

10.500.000.-Ft : 3.000 feladategység = 3.500.-Ft/feladategység állami hozzájárulás

Különbség:                                         1.956.-Ft/ feladategység

Támogató szolgálati óradíj:      536.-Ft/óra személyi segítés

Szállítási kilométerdíj:             536 : 5 = 107 Ft/km

Futott kilométer alapján 5.297.000.-Ft : 12.224 km = 433 Ft/ km / 2= 216.-Ft- nál nem lehet több.

Idősek Otthona:

Bér:                               82.119.000.- Ft

Szoc. hj. adó:                 14.415.720.- Ft

Dologi:                          39.924.000.- Ft

Összesen:                             136.458.720.- Ft költség : 72 fő = 1.895.260.-Ft/fő/év : 365 = 5.192.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:           69.444.720.- Ft bevétel : 72 fő =   964.510.-Ft/fő/év : 365 = 2.642.-Ft/fő/nap

Különbség:                      67.014.000.- Ft : 72 fő =930.750.-Ft/fő/év : 365 = 2.550.-Ft/fő/nap

Bölcsőde:

Bér:                              13.564.000.-Ft

Szocho                          2.373.000.-Ft

Dologi:                              766.000.-Ft

Összesen:                     16.703.000.-Ft: 8 fő : 230 nap  =  9.077.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:   10.535.000.-Ft : 8 fő : 230 nap =   5.725.-Ft/fő/nap

Különbség:                    6.168.000.-Ft : 8 fő : 230 nap =    3.352.-Ft/fő/nap

Fábiánsebestyén, 2020.július 16.

   Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                         jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10)2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről3.42 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 9)2020.( VI.10.) Ö. számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 12 június 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

 • önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6. cím, 1-6-ig alcím;

2. §

 A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §  A Polgármester az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének

            a) kiadási főösszegét                                      653.288 ezer forintban

            b) bevételi főösszegét                                    653.288 ezer forintban állapítja meg.

3. §

A Rendelet 6.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a polgármester a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezése Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:Ebből:516.074
személyi jellegű kiadások:291.175
szociális hozzájárulási adó:50.831
dologi jellegű kiadások:174.068
  Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:Ebből:264.844
 Intézményi támogatás:254.434
                    Egyéb szervek támogatása:500
                    Nonprofit Kft támogatása0
Önkormányzat által folyósított ellátások:3000
ellátottak pénzbeli juttatásai:210     
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:0
Normatíva visszafizetés6.700
Finanszírozási kiadás120.000

4. §

A Rendelet 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 6.804 ezer forint.

Megnevezése Ft
Felhalmozási kiadások összesen:Ebből:6.804
Intézményi beruházások:4.073
Felújítási kiadások2.286
Tárgyi eszköz vásárlás445

5. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2020. június 8.

            Dr. Kós György                                                                     Gyurisné Székely Erika

            polgármester                                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2020. június 11.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                      jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 9)2020.( VI.10.) Ö. számú rendelete az Önkormá3.73 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 8)2020.(VI.10.)önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 12 június 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1)  A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

(2) A beszámoló az államháztartási törvény alapján megállapított címrend szerint épül fel.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, illetve alcímet az alábbiak szerint:

 •  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-17 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6. cím, 1-6-ig alcím;
 • Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Polgármester Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a módosított 4/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet végrehajtását 1.191.249 e Ft bevétellel, 1.187.175 e Ft kiadással,  és 4.073.210 Ft kötelezettségvállalással terhelt  maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) A Polgármester a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2019. éves beszámolóját jóváhagyja, a rendelet:

 • 1 sz. melléklete cím előirányzat csoportonként tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
 • A 2.sz.melléklet COFOG bontásban tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
 • A 3. sz. melléklet a 2019. évi eredmény kimutatást mutatja be;
 • A 4. sz. melléklet a maradvány alakulását mutatja;
 • Az 5. sz. melléklet a 2019. december 31-i mérleget tartalmazza;
 • A 6. sz. melléklet az önkormányzat vagyonleltárát tükrözi;
 • A 7. sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be;
 • A 8. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban tartalmazza;
 • A 9. sz. melléklet a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza;

(2) Közvetett támogatások közül adóelengedések, adókedvezmények érvényesítésével az önkormányzat nem élt 2019. évben.

(3) Támogatásokat az alábbi non-profit szervezeteknek nyújtott:

 • Polgárőr Egyesület 340.135.-Ft
 • Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület 667.030.-Ft

                                                                   összesen         1.007.165.-Ft.

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek 2019. évi teljesítése

4. § (1) A 2. §-ban  elfogadott bevételek teljesítése 1. melléklet szerint:

I.Működési bevételek209.759.000.-Ft
II.Támogatások769.613.000.-Ft
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek4.515.000.-Ft
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök209.370.000.-Ft
V.Támogatási kölcsön visszatérülés0.-Ft
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek16.975.000.-Ft
VII.Finanszírozási bevétel190.387.000.-Ft
Önkormányzat összesen1.400.619.000.-Ft
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-209.370.000.-Ft
Költségvetési bevétel1.191.249.000.-Ft

Önkormányzati költségvetés kiadásainak 2019. évi teljesítése

5. § (1) A 2. §-ban elfogadott költségvetési kiadások teljesítése az 1. melléklet szerint:

I.Működési kiadások494.213.000.-Ft
II.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás231.929.000.-Ft
III.Felhalmozási kiadások481.433.000.-Ft
IV.Tartalék0.-Ft
V.Finanszírozási kiadások188.970.000.-Ft
Önkormányzat összesen:1.396.545.000.-Ft
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-209.370.000.-Ft
Költségvetési kiadások1.187.175.000.-Ft

6. § (1) Az önkormányzat önálló működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási teljesítése a 2. számú melléklet alapján.

a) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

aa) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat önálló intézmény 1. cím 1-17. alcímig

Bevételek teljesítése                    1.013.698 e Ft

Kiadások teljesítése                     1.012.909 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 31 fő. 

      ab) Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím 1-4 alcímig

                  Bevétel teljesítése                          62.214 e Ft

                  Kiadások teljesítése                        62.200 e Ft

       Foglalkoztatottak száma: 14 fő

b) Önállóan működő intézmények:

ba) Gondozási Központ: 3 cím 1-9. alcímig

      Bevételek teljesítése:                   165.520 e Ft

Kiadások teljesítése:                    162.516 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 47 fő.

bb) Községi Étkezde 4. cím 1-5. alcímig

                 Bevételek teljesítése                       105.165 e Ft

                 Kiadások teljesítése                        105.029 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 13 fő.

     bc) Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet  5. cím 1-2 alcímig

                  Bevételek teljesítése                       11.867 e Ft

                  Kiadások teljesítése                       11.820 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 4 fő.

      bd) Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím

             1-6 alcímig

                  Bevételek teljesítése                      42.155 e Ft

                  Kiadások teljesítése                       42.071 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 10 fő.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2020. június 09.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:           

Fábiánsebestyén, 2020. június 11.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                      jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 8)2020.(VI.10.) önkormányzati rendelete Fá11.22 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 7)2020.( VI.10.) Ö. számú rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.07.) rendeletének módosításáról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 12 június 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.07.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

 •      önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-17 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6. cím, 1-6-ig alcím;

2. §

 A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §  A Polgármester az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének

            a) kiadási főösszegét                                      1.268.285 ezer forintban

            b) bevételi főösszegét                                    1.268.285 ezer forintban állapítja meg.

3. §

A Rendelet 6.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a polgármester a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezése Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:Ebből:571.439
személyi jellegű kiadások:288.775
szociális hozzájárulási adó:52.562
dologi jellegű kiadások:230.102
  Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:Ebből:259.943
 Intézményi támogatás:233.573
                    Egyéb szervek támogatása:1.007
                    Nonprofit Kft támogatása0
Önkormányzat által folyósított ellátások:4.180
ellátottak pénzbeli juttatásai:150     
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:1.000
Normatíva visszafizetés20.033
Finanszírozási kiadás188.970

4. §

A Rendelet 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 481.506 ezer forint.

Megnevezése Ft
Felhalmozási kiadások összesen:Ebből:481.506
Intézményi beruházások:2.679
Felújítási kiadások478.827

5. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2020. június 8.

            Dr. Kós György                                                                     Gyurisné Székely Erika

            polgármester                                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2020. június 11.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                      jegyző            

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 7)2020.( VI.10.) Ö. számú rendelete az Önkormá3.28 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2020.(III.25.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat működéséről és mezőőri járulékról

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 Írta 28 május 2020 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 36 by admin

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/themes/premiumnews/archive.php on line 39

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

 1. A rendelet hatálya
 1. §
 • A rendelet területi hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre.
 • A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti termőföldet használó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre. ha ez ismeretlen a tulajdonosra.  [2]

2. Értelmező rendelkezés

2. §

 E rendelet alkalmazásában:

1. Termőföld: az a földrészlet, amely Fábiánsebestyén Község közigazgatási területén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas művelési ágban van nyilvántartva.

3. A mezei őrszolgálat

3. §

(1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata a község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére és védelmére 1 § (1) bekezdésében megjelölt területek őrzésére és védelmére három (3) fő önkormányzati rendész közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazásával mezei őrszolgálatot biztosít.

 (2) A mezei őrszolgálat feladatait a Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: Rendészet) látja el.

 (3) A mezei őrszolgálat együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a működési területén lévő vadásztársaságokkal, hivatásos vadászokkal és munkája során a polgárokkal és civil egyesületekkel jó kapcsolatot alakít ki.

(4) A mezőőr feladatait az 1997. évi CLIX. törvény  23. §-ában, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, továbbá a működési és szolgálati szabályzatban, és a munkaköri leírásában, és az e rendeletben foglaltak szerint látja el.

4. A mezőőri járulék nyilvántartása, megfizetése és mértéke

4. §

(1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a termőföldet használó természetes személyt, jogi személyt és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetet. ha ez ismeretlen a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a termőföld a tárgyév január hó 1. napján a használatában van.[3]

(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett 1. melléklet szerinti tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik.

(3) A fizetendő mezőőri járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző állapítja meg.

(4) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév június hó 30. napjáig, valamint tárgyév december 10. napjáig kell 50%-50%-ban megfizetnie az önkormányzat elkülönítetten kezelt mezei őrszolgálat alszámlájára.

 (5) A nem határidőben megfizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

5. §

(1) A mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét befolyásoló adatok változását – különösen a tulajdonjogában történt változást, a módosult térmértéket, a megváltozott művelési ágat – az ezt igazoló okirat bemutatása mellett 15 napon belül köteles a kötelezett bejelenteni.

(2) A tulajdonos köteles legelőször 2020. június 15. napjáig bevallást benyújtani.

Az (1) bekezdés szerinti változást és a 4. § (2) bekezdése szerinti föld tulajdonjogának változására vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb a tárgyév január 31-éig kell bejelenteni.

 (3) A művelési ágat és a térmértéket az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kell meghatározni.

 (4) Amennyiben a kötelezett a művelési ágtól eltérően használja a földterületet, akkor az illetékes földhivatalnál a tulajdonosnak kérelmeznie kell a művelési ág megváltoztatása iránti eljárás lefolytatását.

 (5) A jegyző és a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartja a mezei őrszolgálat működési területén nyilvántartott termőföldek 1 sz. melléklet szerinti adatokat.

6. §

 (1) a) A mezőőri járulék mértéke 150 Ft/ak/év[4]

       b) [ 5 ]

(2) A mezőőri járulékot a kötelezett valamennyi földrészletének művelési áganként összevont területe négyzetméter pontosságú térmértéke és az (1) bekezdésben foglalt művelési ágankénti éves díjtétel szorzata alapján kell kivetni.

 (3) A (2) bekezdés alkalmazása során a közös tulajdonban lévő termőföld esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadára jutó területmértéket kell figyelembe venni.

5. Mentesség a mezőőri járulék megfizetése alól

7. §

Mentes a mezőőri járulék megfizetése alól

a) az a kötelezett, akinek tulajdonában lévő valamennyi termőföld után az adott tárgyévre fizetendő mezőőri járulék nem éri el az 1000 Ft összeget,

 b) [ 6 ]

6. Záró rendelkezések

8. §

(1) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el a közigazgatási

 hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és e rendeletben foglalt

 eljárási szabályok alapján.

(2)  A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a járulék mértékének megállapítása

 történhet:

a) az 1.melléklet szerinti nyomtatványokon benyújtott önbevallással,

b) önbevallás hiányában ingatlan-nyilvántartási adatok alapján történő kivetéssel

(3) E rendelet 4.§ (1) bekezdésének 2020. április 01-jétől május 27-áig hatályos szövege a tulajdonos tekintetében nem alkalmazható azokban az esetekben, amikor ismert a földhasználó.[7]

9. §

(1) Ez a rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő Testületének 26/2004. /IX.13./ Ö rendelete a mezei őrszolgálatról.[8]

Fábiánsebestyén, 2020.március 17.

Dr. Kós György                                                         Gyurisné Székely Erika

   polgármester                                                                       jegyző

Kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2020. március 25.

                                                                                   Gyurisné Székely Erika

                                                                                               jegyző

 1. melléklet a 5/2020. (III.25.) önkormányzati rendelethez

FÖLDTULAJDONOSI BEVALLÁS

A termőföld adatairól 1

A mezei őrszolgálatról szóló 5/2020. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján

1./

A földtulajdonos neve:_________________________________________________________

Lakcíme:____________________________________________________________________

Születési helye:__________________________________ideje:________________________

Anyja neve:_________________________________________________________________

Adóazonosító jele:____________________________adószáma:________________________

Az 1./ pontban rögzített személy tulajdonában és használatában lévő külterületi termőföld/termőföldek adatai:

 Helyrajzi számTulajdoni hányadAranykorona értékA termőföld nagyságaMűvelési ág
HektárbanNégyzetméterben
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

1 Figyelem: Fábiánsebestyén közigazgatási területén lévő termőföldek adatait kell rögzíteni.

 Helyrajzi számTulajdoni hányadAranykorona értékA termőföld nagyságaMűvelési ág
HektárbanNégyzetméterben
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Fábiánsebestyén,202…… év___________hó__________nap.

…………………………..

földtulajdonos

Hivatal tölti ki!

Érkezett:_____év________hó_______nap

Átvevő ügyintéző:__________________

Iktató szám:_______________________

Azonosítószám:____________________

DKMO 1

Pályázataink

Leader

Fábiáni Objektív Megtekintése

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár