Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1090 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1127 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1131 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1153 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2757 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2764 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /chroot/home/makework/fabiansebestyen.hu/html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2777 Akadálymentesített oldalAkadálymentesített oldal Rendeletek | Fábiánsebestyén

Archívum | Rendeletek

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(IX.29.)Ö. rendelete a temetőkről és temetkezésről

Írta 06 október 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11)2020. (IX.29.)Ö. rendelete

a temetőkről és temetkezésről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 2. § (1) Jelen rendelet hatálya Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának tulajdonában lévő temetőre és létesítményeire, valamint ennek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.
 3. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, működő temető az alábbi területen fekszik:
 • Fábiánsebestyén 080/2 helyrajzi számú temető 23.486 m2
 1. A temető fenntartója, mint tulajdonos Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.
 2. A temetőt a fenntartó üzemelteti.
 3. § (1) A temető fenntartásának költségeit az Önkormányzat biztosítja a melléklet szerinti temetkezési szolgáltatások nyújtásából befolyt díjakból és egyéb bevételekből.
 1. A temető használatának rendje
 2. § A temetőben világi és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.
 3. § (1) A temető nyitvatartási rendje:
 • március 1-től szeptember 30-ig: reggel 6 órától este 20 óráig
 • október 1-től március 1-ig: reggel 8 órától délután 16 óráig
 • október 28-tól november 4-ig: éjjel-nappal folyamatosan.
 1. A temetőben csak a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott nyitvatartási időben lehet tartózkodni.
 2. § (1) A vakvezető kutya és rendőrkutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos.
 1. A üzemeltető köteles a temetőben elhelyezhető síremlékek méretét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni.
 2. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad gyűjteni.
 3. A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.
 4. § (1) A látogatók gépjárműveiket csak a temetőn kívüli területen helyezhetik el.
 5. A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve
 • temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
 • a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet,
 • a mozgásában korlátozott személyt szállító járművet.
 1. § (1) A temetések időpontját az üzemeltetővel történt egyeztetés után lehet kijelölni.
 1. § (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének 5 nappal a munkavégzés
 • 2 –

megkezdése előtt be kell jelenteni.

 1. Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyre lehet.
 2. Építőanyagot a temetőbe beszállítani, síremlék építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
 3. A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének megfizetni az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat.
 4. A temetőn belül sír-és sírhelynyitással kapcsolatos feladatok kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetőek.
 5. § (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató kötelessége.
 1. A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.
 2. A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet.
 3. A temető bejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
 4. A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést.
 5. A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.
 1. A temető üzemeltetése
 1. § Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.
 2. § (1) A temető területe és létesítményei feletti rendelkezési jog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.
 1. A temető korlátozott használatú közterületnek minősül.
 2. A temető fenntartására irányuló tevékenységet csak az Önkormányzat végezhet.
 1. § Az üzemeltetőt a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenysége ellátásáért (nyilvántartás vezetése, sírkijelölés, felügyelet stb.) valamint a létesítmények és eszközök biztosításáért – a szolgáltatást igénybe vevőktől – üzemeltetői közreműködői díj illeti meg. Ennek mértékét a melléklet tartalmazza.
 2. A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai
 3. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja.
 1. Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez – de az üzemeltetőnek be kell jelenteni – a sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél.
 2. Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani és a temetőben szemetelni tilos.
 • 3 –
 1. § (1) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.
 1. A sírhely gondozása, illetve egyéb munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt munkavégzéssel összefüggő hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
 2. A sírhely gondozása során keletkező hulladékot, nyesedéket az üzemeltető által kijelölt helyen kell tárolni.
 3. Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
 4. A temetkezési helyek kialakításának szabályai
 5. § (1) A sírhelyek (sírgödrök) mérete:
 • egyes sír esetén 2,0 méter hosszú, 1,0 méter széles
 • kettős sír esetén 2,0 méter hosszú, 2,0 méter széles
 • kétkoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2 méter széles
 • négykoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2,5 méter széles.
 1. A sírok egymástól való távolsága 1,0 méter. A régi sírok esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. A sírgödröt a talajban nem lebomló anyaggal kifalazni tilos.
 2. A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 30 x 45 centiméteres belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
 3. Urna földbe temetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 centiméter, mélysége legalább 1 méter.
 4. A díszsírhely hossza 2,5 méter, szélessége 1 méter.
 5. § (1) A díszsírhelyek a temetőkben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A Képviselő-testület díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról esetenként határoz. A díszsírhelyek mentesülnek a megváltási és újraváltási díj alól.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő elhunyt személy házastársa rátemetéssel a díszsírhelybe temethető.

 1. § (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.
 1. A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
 2. A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
 3. A temetkezési helyek használati ideje és díja
 4. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
 • koporsós betemetés esetén a temetés napjától számított 25 év
 • kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.
 • rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
 • urnafülke és urnasírhely esetén 25 év
 • sírbolthely (kripta) esetén 60 év
 • urnafal esetén 20 év
 1. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogért fizetendő megváltási díjakat a melléklet tartalmazza. A díjakat a Képviselő-testület két évente felülvizsgálja.
 2. A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az eltemettető vagy az általa megbízott személy, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.
 • 4 –
 1. Amennyiben kettes sírhelybe az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, úgy a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, kivéve akkor, ha az arra jogosult a sírhelyet ismételten megváltja.
 2. Ha a temetési hely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik temetőben lévő új sírba helyezi el, az új temetési hely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási díjának időarányos összegével csökken.
 3. A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha a sírokat nem váltja meg újra senki. Az üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé.
 4. A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
 1. A temető lezárása, megszüntetése
 1. § Ha a temetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az üzemeltető határozhatja el, a tulajdonos Önkormányzat egyidejű értesítése mellett.
 2. § (1) Ha a temető (temetőrész, sírhelytábla, sor) lezárásától a jelen rendelet szerinti sírhelyhasználati idő eltelt, az újabb temetések lehetővé tétele céljából az Önkormányzat dönthet a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetéséről.

(2) A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetését megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal a helyi és országos sajtóban, és helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az első közzététel a megszüntetését megelőzően hat hónappal, a továbbiakban pedig két havonként történjenek. A hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapun, a ravatalozón, és az érintett temetőrészen ki kell függeszteni.

 1. § A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető tulajdonosának (üzemeltetőjének) a birtokába.
 2. § (1) Ha a sírjel, síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik a síremléket a temető fenntartója értékesítheti. A síremlékért kapott összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható.

(2) Ha valamely urnafülke, illetőleg urnasírhely használati ideje lejár, a temető üzemeltetője hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben az urnafülkét tartalmazó építmény, illetőleg urnasírhely- tábla jól látható helyén és a temető kapuján kell hat hónap időtartamra kifüggeszteni.

 1. § (1) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő síremléket, továbbá az ország, vagy Fábiánsebestyén község életében jelentős szerepet játszó személyiségek, sírhelyét (urnáját), síremlékét lebontani, felszámolni nem lehet, azok fenntartásáról, esetleges áthelyezéséről a Képviselő-testület gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti sírhely (urna), illetve síremlék megőrzésére javaslatot a település bármely polgára tehet. A döntés a Képviselő-testület hatáskörbe tartozik.

 1. A temetésre vonatkozó szabályok
 2. § (1) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3 órával, de legalább 1 órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni.
 3. A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig a belső ravatalozó
 • 5 –

helyiségben lehet nyitva tartani. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.

 1. A temetést végző temetkezési vállalkozó köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni és betartani.
 2. § (1) Sírhelyre maximum 4 urna helyezhető.
 1. Urnasírhelybe maximum 4 urna helyezhető.
 2. Urnafülkébe egy urna helyezhető.
 1. § A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre egy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető.
 2. § (1) Az elhunytakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető üzemeltetője ettől eltérhet. (2) Az elhunyt hamvait tartalmazó urna a lezárt temetőben levő sírban is elhelyezhető, ezért külön megváltási díjat fizetni nem kell.
 3. § (1) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem zárták le. A később eltemettetett részére sírhely esetén 25 év, urnasírhely esetén 15 év nyugvási idő biztosítható.

(2) Rátemetés csak a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett végezhető.

 1. Temető fenntartási hozzájárulás
 2. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást végző, stb.) a temető használata után a melléklet szerinti temető fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni a temető üzemeltetőjének.

(2) A vállalkozó a temető fenntartási hozzájárulási díjat minden olyan megkezdett nap után köteles a temető üzemeltetőjének megfizetni, amelyen a temetőben vállalkozási tevékenységet folytat.

 1. A temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díja
 2. § (1) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtő, közmű, stb.), valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a mellékletben meghatározott díjak fejében veheti igénybe, melyet az üzemeltető részére – az igénybevételt megelőzően – köteles megfizetni.
 1. A temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata esetén legalább az igénybevételt megelőző 24 órával.
 2. Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet.
 3. Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől – a más vállalkozó részéről történt korábbi lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.
 4. A létesítmények igénybevételének indokolatlan megtagadása esetén a vállalkozó az esetet követő három napon belül benyújtott írásos panasszal élhet az Önkormányzat felé. Az esetet az illetékes haladéktalanul kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedést.
 5. Záró rendelkezések
 6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 7. Európai Unió jogának való megfelelés
 8. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.
 • 6 –
 1. Hatályon kívül helyező rendelkezés
 2. § Hatályát veszti a temetőkről és temetkezésekről szóló 9/2014. (IX.29.) Ö számú rendelete.

Fábiánsebestyén, 2020. szeptember 28.

            Dr. Kós György                                                                     Gyurisné Székely Erika

            polgármester                                                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve:

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 29.

                                                                                                          Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                          jegyző

 • 7 –
 1. Melléklet a 11/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési szolgáltatások díjai

A.B.
SzolgáltatásFizetendő szolgáltatási díj (Ft)
1.HűtésAlapdíj (48 óra) 4.000,- Ft+ÁFA
Továbbiakban 1.000,- Ft+ÁFA/nap
2.Temető fenntartási hozzájárulástemetőben vállalkozást végzők által fizetendő (kőfaragó, sírgondozó, stb.)1.000,-Ft /nap/sírhely
3.1 férőhelyes sírhely (használati idő 25 év)1000,- Ft
4.2 férőhelyes sírhely (használati idő 25 év)2000,- Ft
5.Sírbolthely sírhelyenként (használati idő 60 év)1000,- Ft
6.Urna sírhely földbe mélyített 1 férőhelyes (használati idő 25 év)1000,- Ft
7.Urna sírhely földbe mélyített 2 férőhelyes (használati idő 25 év)2000,- Ft
8.Urna földbe helyezés meglévő sírhelyen1.000,- Ft
9.Urna sírhely föld feletti maximum 4 férőhely férőhelyes (használati idő 25 év)1.000,- Ft/urnahely
10.Urnafalban való urna elhelyezés 1 férőhelyes ( használati idő  20 év)   40.000,- Ft  Ft/urnahely
11.Urnafalban való urna elhelyezés 2 férőhelyes ( használati idő 20 év)

80.000,- Ft/urnahely

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(IX.29.)Ö. rendelete a temetőkrő1.81 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10)2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Írta 29 július 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

10)2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről a következő rendeletet alkotja

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – a továbbiakban: Szt. – és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban Gyvt. – hatálya alá tartozó személyekre.

 A hatáskör gyakorlásának szabályai

2. §

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben az IV. fejezet 19.§-ban meghatározott jogosult dönteni.

 Általános eljárási rendelkezések

3. §

(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalában – a továbbiakban Hivatal – terjeszthető elő személyesen.

(2) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(3) A 6. §-ban foglalt ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a Hivatalt.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére – az Szt. 17.§-ában foglaltak szerint – a hatáskört gyakorló jogosult.

II. Fejezet

 Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

Rendkívüli települési támogatás

4. §

Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli és természetbeni ellátásként

 • települési támogatás
 • rendkívüli települési támogatás

állapítható meg.

5. §

1.) Települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez

2.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás az alábbi költségek kifizetésére nyújthatók:

a) villanyáram díj

b) víz- és csatornadíj

c) szemétszállítás díj

e) gázdíj

f) egyéb tüzelő vásárlás

3.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át ( 57.000.-Ft) , a gyermekét egyedül nevelők esetében az öregségi nyugdíj 300%-át (85.500.-Ft)

4.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000,.Ft/hó-5.000 Ft/hó között  állapítható meg, a fizetendő összegtől függően.

5.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a befizetést igazoló bizonylatot be kell mutatni.

6.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft)

7.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 4 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000.-Ft/hó-5.000 Ft/ hó között állapítható meg, az orvos által igazolt gyógyszerek kiváltásához. Közgyógyellátásra jogosult személy nem igényelheti a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást.

8.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a gyógyszertári nyugtát be kell mutatni.

9.) A települési támogatás évente egyszer igényelhető. Azon személyek támogatási igénye elutasítható, aki az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

6.§

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) élelmiszerre,

b) ruhaneműre,

c) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,

d) tüzelőre,

e) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre

f) tanév kezdéshez

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft)

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft)

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

 A támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől 30 napon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának jövedelemigazolásait.

(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, tüzelőre.

Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére háztartásonként 3.000 – 10.000.- Ft között.

Háztartásonként legfeljebb 7.000.-Ft értékű tartós élelmiszer biztosítható.

Háztartásonként legfeljebb 3 q tűzifa biztosítható.

(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el kell számoltatni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb segélykérelmét el lehet utasítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500.-Ft)

(7) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb kettő alkalommal nyújtható.

(8) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a temetkezési szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével – egyszeri 15.000 Ft.

(9 ) A (2)-(3), valamint (8) bekezdésben meghatározottaktól méltánylást érdemlő esetekben el lehet térni, különösen:

a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,

b) nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető, és önhibán kívüli kiadások

c) elemi károsultság,

d) baleset,

e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás.

(10) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező, illetve a családja nem részesül települési támogatás keretében lakhatást célzó támogatásban.

(11) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha kérelmező nem részesül települési támogatás keretében gyógyszer támogatásban.

 Köztemetés

7. §

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( továbbiakban Szt.) 48.§-ában szabályozott köztemetés ügyben a polgármester jár el.

 Gyermekszületési támogatás

8. §

(1) A polgármester gyermekszületési támogatást állapít meg a legalább két éve fábiánsebestyéni állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Fábiánsebestyénben élő családnak – ha legalább a szülők egyikére fennáll a követelmény -, egyedül álló szülőnek, aki gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal igazolja.

(2) A támogatás összege gyermekenként 100.000.- Ft.

(3) A polgármester gyermekszületési támogatást a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása után hivatalból, kérelem benyújtását követően állapítja meg az aktuális évben született gyermekek szülei számára.

(4) Gyermekszületési támogatás nem állapítható meg annak a családnak, egyedül álló szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba vették.

(5) A támogatás évente egy alkalommal (jellemzően december hónapban) kerül átadásra ünnepélyes keretek között.

(6) Az a szülő, aki az átadást követő 90 napon belül nem igényli a támogatást, a továbbiakban a támogatásra nem jogosult.

III. Fejezet

 Szociális szolgáltatások

9. §

(1)Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat alapszolgáltatási központ (Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ) keretében az alábbi ellátásokat biztosítja alapellátás és szakosított ellátás keretében:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • bölcsődei szolgáltatás
 • támogató szolgálat
 • idősek otthona ( bentlakásos ellátás)
 • tanyagondnoki szolgálat.

(2) Az intézményvezető külön eljárás – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – nélkül köteles ellátást nyújtani családsegítés, tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásai esetén. Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani ha a kérelmező életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető, és másként el nem hárítható élethelyzetbe került.

(3) Külön eljárás keretében – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek otthona biztosítható.

(4) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj csökkenthető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy jövedelme nem éri el a személyi térítési díj összegét, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(5) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj elengedhető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy sem vagyonnal, sem jövedelemmel nem rendelkezik, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(6) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről az intézményvezető dönt a személyes gondoskodást igénybe vevő személy kérelme alapján. Az intézményvezető a döntését az Szt. 119/C. § szerinti jövedelemvizsgálat alapján hozza meg.

Az önkormányzat a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás és szakosított ellátási formákat biztosítja:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • bölcsődei szolgáltatás
 • támogató szolgálat
 • idősek otthona
 • tanyagondnoki szolgálat.

Az önkormányzat ezen szociális alapszolgáltatásokat a  kötött megállapodás alapján látja el.

Étkeztetés

10. §

(1) A szociálisan rászorultak étkeztetése az Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ útján történik.

(2)Szociálisan rászorult, [Szt. 62. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján]

 • életkoránál fogva, aki a 62. életévét betöltötte;
 • tartós, vagy átmeneti jelleggel fennálló olyan betegsége van, amely a mozgási képesség elnehezülésével jár (mozgása súlyosan nehezített, vagy mozgásra képtelen);
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg, és rendszeres pszichiátriai gondozásban részesül, vagy szenvedélybeteg és rendszeres addiktológiai gondozásban vesz rész, feltéve, ha nincs eltartásra köteles közeli hozzátartozója;
 • hajléktalan.

feltéve, hogy a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

(3) A fennálló betegségekről, a mozgási képesség elnehezüléséről, pszichiátriai, addiktológiai gondozás tényéről orvosi igazolást kell csatolni.

(4) A szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat e rendelet 2. számú mellékeltében határozza meg, az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja a normatív hozzájárulás összegével csökkentett önköltség egy ellátottra jutó napi összegének (a továbbiakban: élelmezési térítés) 80%-a.

Házi segítségnyújtás

11. §

A Szt. 86. §. (1) bekezdés c pontjában meghatározottak alapján kötelező feladatként látja el a feladatot az Önkormányzat az intézményén keresztül. A házi segítségnyújtás óradíját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

12. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a családsegítést Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A családsegítés ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Bölcsődei szolgáltatás

13. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a bölcsődei szolgáltatást Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A bölcsődei szolgáltatás ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Idősek Otthona

14. §

(1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ Erzsébet Otthonában, mint az ápolást, gondozást nyújtó intézményben gondoskodik Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.

(2) Az idősek otthona ellátásáért havonta fizetendő gondozási díjat e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza.

(3) Az önkormányzat belépési hozzájárulást kér az Otthonba beköltöző személyektől, akik

 2 ágyas, mellékhelyiséggel ellátott szobát kérnek.

(4) A belépési hozzájárulás a beköltözéskor fizetendő egyszeri 200.000.-Ft/fő összeg. Kérésre részletfizetés engedélyezhető.

(5) A belépési hozzájárulás elszámolása a Sztv. 117/C §. (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.

Támogató Szolgáltatás

15. §

(1) A támogató szolgáltatás

 • személyi segítésének óradíját e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza.
 • a szállítási szolgáltatás [Ford Tranzit] térítési díját e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza. A Gondozási Központ vezetője a Támogató Szolgálat szállítási szolgáltatás térítési díját, gyermekkorú vagy középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos ellátottak esetén kérelemre elengedi.

Tanyagondnoki Szolgáltatás

16.§

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(2) A Tanyagondnoki Szolgálat közreműködik a szociális étkeztetés biztosításában, így különösen a készétel szállításában. A szolgáltatásban résztvevő gépjárművek a Nissan Primastar és a Renault Trafic.

Térítési díjak

17. §

A térítési díjjal kapcsolatban az Szt. 114. § – 119/B §-aiban foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

 Szociálpolitikai Kerekasztal

18. §

(1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője, védőnő, Gyermekjóléti Szolgáltatást végző önálló családgondozó, községi háziorvos, körzeti megbízott, iskolai, óvodai gyermekvédelmi felelős, a polgármester.

IV. Fejezet

 Eljárási szabályok

19. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli települési támogatás megállapítását krízishelyzet esetén, valamint a köztemetés megállapítását a polgármester hatáskörébe utalja.

V. Fejezet

 Záró rendelkezések

20. §

(1) E rendelet 2020.08.01-jén lép hatályba.

(2) A hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 3/2019. (I.23.) Ö rendelete hatályát veszti.

Fábiánsebestyén, 2020. július 16.

                         Dr. Kós György                                                     Gyurisné Székely Erika

                           polgármester                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:           

Fábiánsebestyén, 2020. július 16.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                     Jegyző

1. számú melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

települési támogatás igényléshez

1. A települési támogatás az alábbi okok alapján kérem megállapítani:

1.1. létfenntartást veszélyeztető, egyedi élethelyzet,

1.2. gyermekvédelmi támogatás,

1.3. betegség,

1.4. haláleset,

1.5. elemi kár elhárítása,

1.6. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

1.7. iskoláztatás,

1.8. gyermek fogadásának előkészítése,

1.9. a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,

1.10. a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

1.11. a gyermek hátrányos helyzete miatt,

1.12. rendkívüli gyógyszersegély, gyógyászati segédeszköz beszerzése.

(A megfelelő aláhúzandó.)

1.2. Indokaim: ………………………………………………………………………………………….…….……….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

2. Személyi adatok

2.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

2.1.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.1.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.1.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………………..

2.1.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.1.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).

2.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.1.10. Családi állapota:………………………………………………………………………………………………

2.1.11. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

2.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

2.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy

2.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy

2.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

2.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni):……………………………………………………………

2.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok

2.2.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.2.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.2.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):

2.2.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.2.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.2.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.2.9. Családi állapota:…………………………………………………………………………………………………

2.2.10. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni): …………………………………………

3. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok

ABCDE
3.1.NévAnyja neveSzületési helye, ideje(év, hó, nap)Családi kapcsolat megnevezéseTAJ szám
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4. Az elhunytra vonatkozó adatok

(Megjegyzés: a 4. pontban megjelölt adatokat elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás esetén kell kitölteni.)

4.1. Neve: ……………………………………………………………………………….

4.2. Születési neve: ………………………………………………………………………

4.3. Anyja neve: …………………………………………………………………………

4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………..

4.5. Lakóhelye: ………………………………………………………………………….

4.6. Rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………..

4.7. Elhalálozás helye, ideje: ……………………………………………………………

5. Nyilatkozatok

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Fábiánsebestyén, 202… ………………………

                                                                                                  ………………………….

                                                     k é r e l m e z ő

6. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok

 1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
 2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
 3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék
 4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás jogerős megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
 5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
 6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,
 7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
 8. iskolalátogatási igazolás,
 9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
 10. a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,

7. Rendkívüli gyógyszerköltség miatt igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

7.1. gyógyszerköltség-igazolás a kérelmező egyhavi gyógyszerköltségéről,

 7.2. gyógyászati segédeszköz igénylése esetén a szakorvos részletes egy hónapnál nem régebbi igazolása és a forgalmazók által kiállított egy hónapnál nem régebbi számla a költségekről,

8. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

8.1. a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti számla a temetés költségéről,

8.2. a halotti anyakönyvi kivonat másolata

2. számú melléklet a  10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Önköltség számítás 2020. év

2020. augusztus 1-től alkalmazandó térítési díjak

MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltség(a/b/c)Megállapított térítési díjMegállapított térítési díj
Szociális étkeztetés
4.086.280.-

1.437.920.-

2.648.360.-

22

251

480-Ft/fő/nap

480.-Ft/nap
MegnevezésHázi segítségnyújtásKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Éves munkaóra ( c)Önköltség=a/cMegállapított térítési díj
Szociális segítés165.200.-50.000.-115.200.-2480240.-Ft/óra240.-Ft/óra
Személyi gondozás
6.188.800.-

4.950.000.-

1.238.800.-

15

2530

490.-Ft/óra

240.-Ft/óra
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségÉves munkaóra  ( b)Futott km( c )ÖnköltségMegállapított térítési díj
Támogató szolgáltatás
16.369.000.-

10.500.000.-

5.869.000.-
Személyi segítés1404536.-Ft/óra120.-Ft/óra
Személyi segítés szociális rászorultság nélkül300.-Ft/óra
Szállítási díj12224216.-Ft/km15.-Ft/km
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltséga/b/cMegállapított intézményi térítési díjMegállapított térítési díj

Idősek Otthona

136.458.720.-

69.444.720.-

67.014.000.-

72

365

2.550.-Ft/nap

2.550.-Ft/nap

2.550.- Ft/nap
Ebből:
Reggeli220.-Ft/nap
Tízórai110.-Ft/nap
Ebéd340.-Ft/nap
Uzsonna110.-Ft/nap
Vacsora220.-Ft/nap
Gondozási díj1550.-Ft/nap
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbségEllátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltséga/b/cMegállapított intézményi térítési díjMegállapított térítési díj
Bölcsőde16.703.000.-10.535.000.-6.168.000.-82303.352.-0.-Ft

Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                                                                 jegyző

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS

2020. év Gondozási Központ részére

Szociális étkeztetés:

Vásárolt élelmezés:                  2.650.560.-Ft

Bér 1 fő:                                  1.221.720.-Ft

Szoc.hj.adó                                214.000.-Ft

Összesen:                                4.086.280.-Ft : 22 fő = 185.740.-Ft/fő/év : 251 nap = 740.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:              1.437.920.-Ft : 22 fő =   65.360.-Ft/fő/év : 251 nap = 260.-Ft/fő/nap

Különbség:                              2.648.360.-Ft : 22 fő : 251 nap = 480.- Ft/fő/nap  önköltség

Házi segítségnyújtás:

Szociális segítés

Bér:                                  148.000.-Ft 

Szoc.hj.adó:                        17.200.-Ft

Összesen:                         165.200.-Ft : 2 fő : 251 nap = 329.- Ft/fő/nap

Feladatfinanszírozás            50.000.-Ft : 2 fő : 251nap = 100.- Ft/fő/nap  

Különbség:                       115.200.-Ft : 2 fő : 251 nap = 229.-Ft/fő/nap

Órában:

Összes költség:              165.200.-Ft : 480 óra =344.-Ft/óra

Feladatfinanszírozás:        50.000.-Ft : 480 óra =104.-Ft/óra

Különbség:                    115.200.-Ft : 480 óra =240.-Ft/ óra önköltség

Személyi gondozás

Bér:                               5.155.000.-Ft 

Szoc.hj.adó:                      910.800.-Ft

Dologi:                             123.000.-Ft                

Összesen:                      6.188.800.-Ft : 15 fő : 251 nap = 1.644.- Ft/fő/nap önköltség

Feladat finanszírozás:     4.950.000.-Ft : 15 fő : 251 nap = 1.315.- Ft/fő/nap 

Különbség:                    1.238.800.-Ft : 15 fő : 251 nap =   329.-Ft/fő/nap

Órában:

Összes költség:              6.188.800.-Ft : 2530 óra = 2.447.-Ft/óra

Feladat finanszírozás:     4.950.000.-Ft : 2530 óra = 1.957.-Ft/óra

Különbség:                      1.238.800.-Ft : 2530 óra =    490.-Ft/óra

Támogató szolgálat:

Bér:                                11.412.000.-Ft  

Szoc.hj.adó:                     1.997.000.-Ft

Dologi:                             2.960.000.-Ft

Összesen:                       16.369.000.-Ft

Feladat finanszírozás:     10.500.000.-Ft

Különbség:                      5.869.000.-Ft   

16.369.000.-Ft : 3.000 feladategység = 5.456.-Ft/feladategység önköltség

10.500.000.-Ft : 3.000 feladategység = 3.500.-Ft/feladategység állami hozzájárulás

Különbség:                                         1.956.-Ft/ feladategység

Támogató szolgálati óradíj:      536.-Ft/óra személyi segítés

Szállítási kilométerdíj:             536 : 5 = 107 Ft/km

Futott kilométer alapján 5.297.000.-Ft : 12.224 km = 433 Ft/ km / 2= 216.-Ft- nál nem lehet több.

Idősek Otthona:

Bér:                               82.119.000.- Ft

Szoc. hj. adó:                 14.415.720.- Ft

Dologi:                          39.924.000.- Ft

Összesen:                             136.458.720.- Ft költség : 72 fő = 1.895.260.-Ft/fő/év : 365 = 5.192.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:           69.444.720.- Ft bevétel : 72 fő =   964.510.-Ft/fő/év : 365 = 2.642.-Ft/fő/nap

Különbség:                      67.014.000.- Ft : 72 fő =930.750.-Ft/fő/év : 365 = 2.550.-Ft/fő/nap

Bölcsőde:

Bér:                              13.564.000.-Ft

Szocho                          2.373.000.-Ft

Dologi:                              766.000.-Ft

Összesen:                     16.703.000.-Ft: 8 fő : 230 nap  =  9.077.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:   10.535.000.-Ft : 8 fő : 230 nap =   5.725.-Ft/fő/nap

Különbség:                    6.168.000.-Ft : 8 fő : 230 nap =    3.352.-Ft/fő/nap

Fábiánsebestyén, 2020.július 16.

   Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                         jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10)2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről3.42 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 9)2020.( VI.10.) Ö. számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról

Írta 12 június 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

 • önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6. cím, 1-6-ig alcím;

2. §

 A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §  A Polgármester az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének

            a) kiadási főösszegét                                      653.288 ezer forintban

            b) bevételi főösszegét                                    653.288 ezer forintban állapítja meg.

3. §

A Rendelet 6.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a polgármester a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezése Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:Ebből:516.074
személyi jellegű kiadások:291.175
szociális hozzájárulási adó:50.831
dologi jellegű kiadások:174.068
  Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:Ebből:264.844
 Intézményi támogatás:254.434
                    Egyéb szervek támogatása:500
                    Nonprofit Kft támogatása0
Önkormányzat által folyósított ellátások:3000
ellátottak pénzbeli juttatásai:210     
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:0
Normatíva visszafizetés6.700
Finanszírozási kiadás120.000

4. §

A Rendelet 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 6.804 ezer forint.

Megnevezése Ft
Felhalmozási kiadások összesen:Ebből:6.804
Intézményi beruházások:4.073
Felújítási kiadások2.286
Tárgyi eszköz vásárlás445

5. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2020. június 8.

            Dr. Kós György                                                                     Gyurisné Székely Erika

            polgármester                                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2020. június 11.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                      jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 9)2020.( VI.10.) Ö. számú rendelete az Önkormá3.73 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 8)2020.(VI.10.)önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Írta 12 június 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1)  A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

(2) A beszámoló az államháztartási törvény alapján megállapított címrend szerint épül fel.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, illetve alcímet az alábbiak szerint:

 •  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-17 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6. cím, 1-6-ig alcím;
 • Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Polgármester Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a módosított 4/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet végrehajtását 1.191.249 e Ft bevétellel, 1.187.175 e Ft kiadással,  és 4.073.210 Ft kötelezettségvállalással terhelt  maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) A Polgármester a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2019. éves beszámolóját jóváhagyja, a rendelet:

 • 1 sz. melléklete cím előirányzat csoportonként tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
 • A 2.sz.melléklet COFOG bontásban tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
 • A 3. sz. melléklet a 2019. évi eredmény kimutatást mutatja be;
 • A 4. sz. melléklet a maradvány alakulását mutatja;
 • Az 5. sz. melléklet a 2019. december 31-i mérleget tartalmazza;
 • A 6. sz. melléklet az önkormányzat vagyonleltárát tükrözi;
 • A 7. sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be;
 • A 8. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban tartalmazza;
 • A 9. sz. melléklet a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza;

(2) Közvetett támogatások közül adóelengedések, adókedvezmények érvényesítésével az önkormányzat nem élt 2019. évben.

(3) Támogatásokat az alábbi non-profit szervezeteknek nyújtott:

 • Polgárőr Egyesület 340.135.-Ft
 • Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület 667.030.-Ft

                                                                   összesen         1.007.165.-Ft.

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek 2019. évi teljesítése

4. § (1) A 2. §-ban  elfogadott bevételek teljesítése 1. melléklet szerint:

I.Működési bevételek209.759.000.-Ft
II.Támogatások769.613.000.-Ft
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek4.515.000.-Ft
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök209.370.000.-Ft
V.Támogatási kölcsön visszatérülés0.-Ft
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek16.975.000.-Ft
VII.Finanszírozási bevétel190.387.000.-Ft
Önkormányzat összesen1.400.619.000.-Ft
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-209.370.000.-Ft
Költségvetési bevétel1.191.249.000.-Ft

Önkormányzati költségvetés kiadásainak 2019. évi teljesítése

5. § (1) A 2. §-ban elfogadott költségvetési kiadások teljesítése az 1. melléklet szerint:

I.Működési kiadások494.213.000.-Ft
II.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás231.929.000.-Ft
III.Felhalmozási kiadások481.433.000.-Ft
IV.Tartalék0.-Ft
V.Finanszírozási kiadások188.970.000.-Ft
Önkormányzat összesen:1.396.545.000.-Ft
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-209.370.000.-Ft
Költségvetési kiadások1.187.175.000.-Ft

6. § (1) Az önkormányzat önálló működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási teljesítése a 2. számú melléklet alapján.

a) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

aa) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat önálló intézmény 1. cím 1-17. alcímig

Bevételek teljesítése                    1.013.698 e Ft

Kiadások teljesítése                     1.012.909 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 31 fő. 

      ab) Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím 1-4 alcímig

                  Bevétel teljesítése                          62.214 e Ft

                  Kiadások teljesítése                        62.200 e Ft

       Foglalkoztatottak száma: 14 fő

b) Önállóan működő intézmények:

ba) Gondozási Központ: 3 cím 1-9. alcímig

      Bevételek teljesítése:                   165.520 e Ft

Kiadások teljesítése:                    162.516 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 47 fő.

bb) Községi Étkezde 4. cím 1-5. alcímig

                 Bevételek teljesítése                       105.165 e Ft

                 Kiadások teljesítése                        105.029 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 13 fő.

     bc) Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet  5. cím 1-2 alcímig

                  Bevételek teljesítése                       11.867 e Ft

                  Kiadások teljesítése                       11.820 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 4 fő.

      bd) Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím

             1-6 alcímig

                  Bevételek teljesítése                      42.155 e Ft

                  Kiadások teljesítése                       42.071 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 10 fő.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2020. június 09.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:           

Fábiánsebestyén, 2020. június 11.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                      jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 8)2020.(VI.10.) önkormányzati rendelete Fá11.22 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 7)2020.( VI.10.) Ö. számú rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.07.) rendeletének módosításáról

Írta 12 június 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.07.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

 •      önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-17 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6. cím, 1-6-ig alcím;

2. §

 A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §  A Polgármester az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének

            a) kiadási főösszegét                                      1.268.285 ezer forintban

            b) bevételi főösszegét                                    1.268.285 ezer forintban állapítja meg.

3. §

A Rendelet 6.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a polgármester a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezése Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:Ebből:571.439
személyi jellegű kiadások:288.775
szociális hozzájárulási adó:52.562
dologi jellegű kiadások:230.102
  Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:Ebből:259.943
 Intézményi támogatás:233.573
                    Egyéb szervek támogatása:1.007
                    Nonprofit Kft támogatása0
Önkormányzat által folyósított ellátások:4.180
ellátottak pénzbeli juttatásai:150     
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:1.000
Normatíva visszafizetés20.033
Finanszírozási kiadás188.970

4. §

A Rendelet 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 481.506 ezer forint.

Megnevezése Ft
Felhalmozási kiadások összesen:Ebből:481.506
Intézményi beruházások:2.679
Felújítási kiadások478.827

5. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2020. június 8.

            Dr. Kós György                                                                     Gyurisné Székely Erika

            polgármester                                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2020. június 11.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                      jegyző            

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 7)2020.( VI.10.) Ö. számú rendelete az Önkormá3.28 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2020.(III.25.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat működéséről és mezőőri járulékról

Írta 28 május 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

 1. A rendelet hatálya
 1. §
 • A rendelet területi hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre.
 • A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti termőföldet használó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre. ha ez ismeretlen a tulajdonosra.  [2]

2. Értelmező rendelkezés

2. §

 E rendelet alkalmazásában:

1. Termőföld: az a földrészlet, amely Fábiánsebestyén Község közigazgatási területén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas művelési ágban van nyilvántartva.

3. A mezei őrszolgálat

3. §

(1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata a község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére és védelmére 1 § (1) bekezdésében megjelölt területek őrzésére és védelmére három (3) fő önkormányzati rendész közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazásával mezei őrszolgálatot biztosít.

 (2) A mezei őrszolgálat feladatait a Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: Rendészet) látja el.

 (3) A mezei őrszolgálat együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a működési területén lévő vadásztársaságokkal, hivatásos vadászokkal és munkája során a polgárokkal és civil egyesületekkel jó kapcsolatot alakít ki.

(4) A mezőőr feladatait az 1997. évi CLIX. törvény  23. §-ában, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, továbbá a működési és szolgálati szabályzatban, és a munkaköri leírásában, és az e rendeletben foglaltak szerint látja el.

4. A mezőőri járulék nyilvántartása, megfizetése és mértéke

4. §

(1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a termőföldet használó természetes személyt, jogi személyt és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetet. ha ez ismeretlen a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a termőföld a tárgyév január hó 1. napján a használatában van.[3]

(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett 1. melléklet szerinti tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik.

(3) A fizetendő mezőőri járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző állapítja meg.

(4) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév június hó 30. napjáig, valamint tárgyév december 10. napjáig kell 50%-50%-ban megfizetnie az önkormányzat elkülönítetten kezelt mezei őrszolgálat alszámlájára.

 (5) A nem határidőben megfizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

5. §

(1) A mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét befolyásoló adatok változását – különösen a tulajdonjogában történt változást, a módosult térmértéket, a megváltozott művelési ágat – az ezt igazoló okirat bemutatása mellett 15 napon belül köteles a kötelezett bejelenteni.

(2) A tulajdonos köteles legelőször 2020. június 15. napjáig bevallást benyújtani.

Az (1) bekezdés szerinti változást és a 4. § (2) bekezdése szerinti föld tulajdonjogának változására vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb a tárgyév január 31-éig kell bejelenteni.

 (3) A művelési ágat és a térmértéket az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kell meghatározni.

 (4) Amennyiben a kötelezett a művelési ágtól eltérően használja a földterületet, akkor az illetékes földhivatalnál a tulajdonosnak kérelmeznie kell a művelési ág megváltoztatása iránti eljárás lefolytatását.

 (5) A jegyző és a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartja a mezei őrszolgálat működési területén nyilvántartott termőföldek 1 sz. melléklet szerinti adatokat.

6. §

 (1) a) A mezőőri járulék mértéke 150 Ft/ak/év[4]

       b) [ 5 ]

(2) A mezőőri járulékot a kötelezett valamennyi földrészletének művelési áganként összevont területe négyzetméter pontosságú térmértéke és az (1) bekezdésben foglalt művelési ágankénti éves díjtétel szorzata alapján kell kivetni.

 (3) A (2) bekezdés alkalmazása során a közös tulajdonban lévő termőföld esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadára jutó területmértéket kell figyelembe venni.

5. Mentesség a mezőőri járulék megfizetése alól

7. §

Mentes a mezőőri járulék megfizetése alól

a) az a kötelezett, akinek tulajdonában lévő valamennyi termőföld után az adott tárgyévre fizetendő mezőőri járulék nem éri el az 1000 Ft összeget,

 b) [ 6 ]

6. Záró rendelkezések

8. §

(1) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el a közigazgatási

 hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és e rendeletben foglalt

 eljárási szabályok alapján.

(2)  A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a járulék mértékének megállapítása

 történhet:

a) az 1.melléklet szerinti nyomtatványokon benyújtott önbevallással,

b) önbevallás hiányában ingatlan-nyilvántartási adatok alapján történő kivetéssel

(3) E rendelet 4.§ (1) bekezdésének 2020. április 01-jétől május 27-áig hatályos szövege a tulajdonos tekintetében nem alkalmazható azokban az esetekben, amikor ismert a földhasználó.[7]

9. §

(1) Ez a rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő Testületének 26/2004. /IX.13./ Ö rendelete a mezei őrszolgálatról.[8]

Fábiánsebestyén, 2020.március 17.

Dr. Kós György                                                         Gyurisné Székely Erika

   polgármester                                                                       jegyző

Kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2020. március 25.

                                                                                   Gyurisné Székely Erika

                                                                                               jegyző

 1. melléklet a 5/2020. (III.25.) önkormányzati rendelethez

FÖLDTULAJDONOSI BEVALLÁS

A termőföld adatairól 1

A mezei őrszolgálatról szóló 5/2020. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján

1./

A földtulajdonos neve:_________________________________________________________

Lakcíme:____________________________________________________________________

Születési helye:__________________________________ideje:________________________

Anyja neve:_________________________________________________________________

Adóazonosító jele:____________________________adószáma:________________________

Az 1./ pontban rögzített személy tulajdonában és használatában lévő külterületi termőföld/termőföldek adatai:

 Helyrajzi számTulajdoni hányadAranykorona értékA termőföld nagyságaMűvelési ág
HektárbanNégyzetméterben
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

1 Figyelem: Fábiánsebestyén közigazgatási területén lévő termőföldek adatait kell rögzíteni.

 Helyrajzi számTulajdoni hányadAranykorona értékA termőföld nagyságaMűvelési ág
HektárbanNégyzetméterben
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Fábiánsebestyén,202…… év___________hó__________nap.

…………………………..

földtulajdonos

Hivatal tölti ki!

Érkezett:_____év________hó_______nap

Átvevő ügyintéző:__________________

Iktató szám:_______________________

Azonosítószám:____________________

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2020.(V.27.) önkormányzati rendelete a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat működéséről és mezőőri járulékról szóló 5 /2020.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Írta 28 május 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterétől

6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.

tel:63/366-555

email:polghivfabian@tanet.hu

Fs/………/2020.

POLGÁRMESTERI  DÖNTÉS   

A Kormány a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) számú kormányrendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. E rendelkezések alapján a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester a 6/2020.(V.27.)Ö számú rendeletét a mezei őrszolgálat működéséről és mezőőri járulékról szóló 5 /2020.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról megalkottam.

Dr. Kós György polgármester úgy döntök, hogy a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 5/2020.(III.25.)Ö számú rendeletét a mezei őrszolgálat működéséről és mezőőri járulékról, a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 6/2020.(V.27.)Ö számú rendeletével módosítom az alábbiak szerint:

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6 /2020.(V.27.) önkormányzati rendelete

a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a mezei őrszolgálat működéséről és mezőőri járulékról szóló

5 /2020.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében,  a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A Rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul:

„Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 • §

A Rendelet 1 §  (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„ (2)A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti termőföldet használó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre. ha ez ismeretlen a tulajdonosra.” 

 • §

A Rendelet 4 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a termőföldet használó természetes személyt, jogi személyt és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetet. ha ez ismeretlen a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a termőföld a tárgyév január hó 1. napján a használatában van.”

 • §

A Rendelet 6.§ (1) a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A mezőőri járulék mértéke 150 Ft/AK/év”

5. §

A Rendelet 6.§ (1) b) bekezdése hatályát veszti.

6. §

A Rendelet 7.§ (b) bekezdés hatályát veszti.

7. §

A Rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet 4.§ (1) bekezdésének 2020. április 01-jétől május 27-éig hatályos szövege a tulajdonos tekintetében nem alkalmazható azokban az esetekben, amikor ismert a földhasználó.”

8. §

A Rendelet 9. § szövegezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő Testületének 26/2004. /IX.13./ Ö rendelete a mezei őrszolgálatról”

9. §

Ez a rendelet 2020. május 28. napján lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2020.május 27.

Dr. Kós György                                                         Gyurisné Székely Erika

   polgármester                                                                       jegyző

Kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2020. május 27.

                                                                                   Gyurisné Székely Erika

                                                                                               jegyző           

FELHÍVÁS – Mezőőri járulék bevallási, fizetési kötelezettségről

Írta 11 május 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (III.25.) önkormányzati rendelete alapján mezőőri járulék fizetendő minden Fábiánsebestyén Község közigazgatási területéhez tartozó földterület tulajdonosnak.

Az évi kötelezettség az adott év január 1-i állapotnak megfelelően történik.

A bevallásokat először 2020. június 15. napjáig köteles benyújtani, a melléklet bevallás nyomtatványon.  

A jelenlegi helyzetre tekintettel, hogy a bevallásokat postán, elektronikusan, illetve a hivatal postaládájába kérjük.

A mezőőri járulék mértéke 200,- Ft/AK/év.

Az iparűzési adót fizetők esetében a fenti számított összeg és a tárgyévet megelőző naptári évben befizetett iparűzési adó különbözete.

A járulék megfizetése két részletben, tárgyév június 30.  és december 10. a Fábiánsebestyén Önkormányzat Takarékbank Zrt-nél vezetett Mezőőri járulék számlára: 50469312-10004287 utalással vagy a mellékelt csekken.

Tulajdonos változás esetén az ezt igazoló okirat (tulajdoni lap) bemutatása 15 napon belül kötelező.

Amennyiben kérdése van forduljon Molnár Beatrix ügyintézőhöz.

Kérjük a fentiek figyelembevételét és a határidő pontos betartását.

Fábiánsebestyén, 2020. május 5.

                                                                                   Gyurisné Székely Erika

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(III.25.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat működéséről és mezőőri járulékról

Írta 26 március 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

 1. A rendelet területi hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre.
 2.  A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti termőföld tulajdonosára.

2. Értelmező rendelkezés

2. §

 E rendelet alkalmazásában:

1. Termőföld: az a földrészlet, amely Fábiánsebestyén Község közigazgatási területén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas művelési ágban van nyilvántartva.

3. A mezei őrszolgálat

3. §

(1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata a község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére és védelmére 1 § (1) bekezdésében megjelölt területek őrzésére és védelmére három (3) fő önkormányzati rendész közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazásával mezei őrszolgálatot biztosít.

 (2) A mezei őrszolgálat feladatait a Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet  (a továbbiakban: Rendészet) látja el.

 (3) A mezei őrszolgálat együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a működési területén lévő vadásztársaságokkal, hivatásos vadászokkal és munkája során a polgárokkal és civil egyesületekkel jó kapcsolatot alakít ki.

(4) A mezőőr feladatait az 1997. évi CLIX. törvény  23. §-ában, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, továbbá a működési és szolgálati szabályzatban, és a munkaköri leírásában, és az e rendeletben foglaltak szerint látja el.

4. A mezőőri járulék nyilvántartása, megfizetése és mértéke

4. §

(1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a termőföld a tárgyév január hó 1. napján a tulajdonában van.

(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett 1. melléklet szerinti tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik.

(3) A fizetendő mezőőri járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző állapítja meg.

(4) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév június hó 30. napjáig, valamint tárgyév december 10. napjáig kell 50%-50%-ban megfizetnie az önkormányzat elkülönítetten kezelt mezei őrszolgálat alszámlájára.

 (5) A nem határidőben megfizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

5. §

(1) A mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét befolyásoló adatok változását – különösen a tulajdonjogában történt változást, a módosult térmértéket, a megváltozott művelési ágat – az ezt igazoló okirat bemutatása mellett 15 napon belül köteles a kötelezett bejelenteni.

(2) A tulajdonos köteles legelőször 2020. június 15. napjáig bevallást benyújtani.

Az (1) bekezdés szerinti változást és a 4. § (2) bekezdése szerinti föld tulajdonjogának változására vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb a tárgyév január 31-éig kell bejelenteni.

 (3) A művelési ágat és a térmértéket az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kell meghatározni.

 (4) Amennyiben a kötelezett a művelési ágtól eltérően használja a földterületet, akkor az illetékes földhivatalnál a tulajdonosnak kérelmeznie kell a művelési ág megváltoztatása iránti eljárás lefolytatását.

 (5) A jegyző és a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartja a mezei őrszolgálat működési területén nyilvántartott termőföldek 1 sz. melléklet szerinti adatokat.

6. §

 (1) a) A mezőőri járulék mértéke 200 Ft/ak/év

       b) az iparűzési adót fizetők esetében az a) pont szerint számított összeg és a tárgyévet megelőző naptári évben befizetett iparűzési adó különbözete.

(2) A mezőőri járulékot a kötelezett valamennyi földrészletének művelési áganként összevont területe négyzetméter pontosságú térmértéke és az (1) bekezdésben foglalt művelési ágankénti éves díjtétel szorzata alapján kell kivetni.

 (3) A (2) bekezdés alkalmazása során a közös tulajdonban lévő termőföld esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadára jutó területmértéket kell figyelembe venni.

5. Mentesség a mezőőri járulék megfizetése alól

7. §

Mentes a mezőőri járulék megfizetése alól

a) az a kötelezett, akinek tulajdonában lévő valamennyi termőföld után az adott tárgyévre fizetendő mezőőri járulék nem éri el az 1000 Ft összeget,

 b) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

6. Záró rendelkezések

8. §

(1) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el a közigazgatási

 hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és e rendeletben foglalt

 eljárási szabályok alapján.

(2)  A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a járulék mértékének megállapítása

 történhet:

a) az 1.melléklet szerinti nyomtatványokon benyújtott önbevallással,

b) önbevallás hiányában ingatlan-nyilvántartási adatok alapján történő kivetéssel

9. §

.

Ez a rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2020.március 17.

Dr. Kós György                                                         Gyurisné Székely Erika

   polgármester                                                                       jegyző

Kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2020. március 25.

                                                                                   Gyurisné Székely Erika

                                                                                               jegyző

 1. melléklet a 5/2020. (III.25.) önkormányzati rendelethez

FÖLDTULAJDONOSI BEVALLÁS

A termőföld adatairól 1

A mezei őrszolgálatról szóló ……/2020. (III…..) önkormányzati rendelet alapján

1./

A földtulajdonos neve:_________________________________________________________

Lakcíme:____________________________________________________________________

Születési helye:__________________________________ideje:________________________

Anyja neve:_________________________________________________________________

Adóazonosító jele:____________________________adószáma:________________________

Az 1./ pontban rögzített személy tulajdonában és használatában lévő külterületi termőföld/termőföldek adatai:


Helyrajzi számTulajdoni hányadAranykorona értékA termőföld nagyságaMűvelési ág
HektárbanNégyzetméterben
1

2

3

4

5

6

7

8

Figyelem: Fábiánsebestyén közigazgatási területén lévő termőföldek adatait kell rögzíteni.


Helyrajzi számTulajdoni hányadAranykorona értékA termőföld nagyságaMűvelési ág
HektárbanNégyzetméterben
9

10

11

12

13

14

15

16

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Fábiánsebestyén,202…… év___________hó__________nap.

…………………………..

földtulajdonos

Hivatal tölti ki!

Érkezett:_____év________hó_______nap

Átvevő ügyintéző:__________________

Iktató szám:_______________________

Azonosítószám:____________________

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(III.25.)Ö. rendelete a mezei őrs
942.01 KB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.25.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Írta 26 március 2020 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Elfogadva: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

4/2020. (III. 25.)Ö. rendeletével

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(III.25.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Szabályzatáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

 1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.

(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe:

 1. Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:

Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

 1. Az önkormányzat illetékességi területe:

Fábiánsebestyén község közigazgatási területe. A közigazgatási terület adatait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. § Az önkormányzat jelképei: a település címere, zászlója, pecsétje. Az önkormányzat

jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja

meg.

 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot.
 2. A települési önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati jogokat a település lakossága a megválasztott képviselőkből álló képviselő-testület útján gyakorolja.
 3. A képviselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt 7 fő. A képviselő-testület tagjaink

felsorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

A képviselő-testület szervei:

 • a polgármester
 • a Képviselő-testület bizottsága
 • a Képviselő-testület hivatala: Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat feladata, hatásköre

 1.   Az Önkormányzat feladat- és hatáskörei a Képviselő-testületet illetik. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei (bizottság, polgármester, jegyző, közös önkormányzati hivatal) látják el.
 2. (l) Az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladatokat.

      (2) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait költségvetési szervein, és nonprofit                         

   szervezetén keresztül látja el.

     (3) A Képviselő-testület által alapított és fenntartott költségvetési szervek, továbbá az

   általa alapított nonprofit társaság listáját a 2 függelék tartalmazza.

 1. A képviselő-testület átruházott hatáskörei:

(1) A Képviselő-testület által a polgármesterre és a szerveire átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 7. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat.

A képviselő-testület működése
A képviselő-testület üléseinek száma

 1. A képviselő-testület alakuló ülést, rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.
 1. § (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani.

(2) A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő- testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatervben az (1) bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni.

(3)A munkatervet minden év február 28-áig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatokat is figyelembe véve a jegyző állít össze.

(4)A munkaterv tartalmazza

 • az ülések időpontját,
 • az ülések tervezett időpontjait,
 • az előterjesztő megnevezését,
 • a meghívottak megnevezését,
 1. § Rendkívüli ülést kell összehívni
 • ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,
 •  Rendkívüli ülést kell tartani a polgármester, vagy a képviselők egynegyedének, vagy valamely bizottságának az indítványára. Az indítványban meg kell jelölni és indokolni az ülés napirendjét, valamint javaslatot kell tenni az ülés időpontjára. Indítvány esetén az abban megjelölt időpontra kell összehívni az ülést.

A képviselő-testületi ülések összehívása

 1. (1) A képviselő-testületi ülést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásainak megfelelően hívják össze.
 1. A képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére kell összehívni.
 2. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni. A székhelyen kívüli településre összehívott ülésről a lakosságot tájékoztatni kell a 18. §-ban meghatározott módon, és ebben az esetben is biztosítani kell az ülés nyilvánosságát.
 3. A képviselő-testület ülését a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze.
 1. A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.
 2. § A képviselő-testület rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult személy hívja össze.
 3. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.
 4. A meghívónak tartalmaznia kell
 • az ülés helyét,
 • az ülés időpontját,
 • a tervezett napirendeket,
 • a napirendek előadóit,
 • a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését, aláírását.
 1. A meghívóhoz mellékelni kell a jegyző által jogszerűségi szempontból megvizsgált előterjesztéseket.
 2. Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester szükség esetén korlátozhatja.
 3. Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonhatja a Hivatal tárgy szerinti illetékes dolgozóit, valamint külső szakértőt.
 4. A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 3 munkanappal ki kell küldeni. A jegyző a Hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, az érintettekhez való eljuttatásáról.
 5. A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni
 • a polgármesternek,
 • a jegyzőnek,
 • a nem állandó meghívottaknak

e)  az előterjesztőknek és

f)   akiket az ülés összehívója megjelöl.

 1. A (7) bekezdés e) pontjában megjelöltek számára a meghívóban meg kell jelölni azt, illetve azokat a napirendi pontokat, amelyre, amelyekre a meghívásuk történik.
 2. (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik.
 3. Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására
 • telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,
 • elektronikus levélben (e-mailben),
 • egyéb szóbeli meghívással.
 1. A szóbeli meghívás és az elektronikus levélben meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.
 2. A rendkívüli ülés esetekben el lehet tekintetni a 15. § (6) bekezdés szerinti határidőtől az előterjesztések a testületi ülés megkezdése előtt is átadhatók.
 3. (1) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan
 • a jegyzőt,
 • az illetékes országgyűlési képviselőt,
 • a könyvvizsgálót.
 1. Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül
 • az önkormányzat intézményének vezetőjét,
 • azt, akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.
 1. (1) A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái:
 • a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára,
 1. Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívók küldésével egy időben kell teljesíteni.

A képviselő-testület ülésének vezetése

 1.  A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:
 • a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,
 • a napirend előterjesztése,
 • a napirend elfogadtatása,
 • az ülés jellegének (nyílt/zárt) bejelentése, a zárt ülés tényének bejelentése,

ea) a vita levezetése, a hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

eb) a vita összefoglalása,

ec) az indítványok szavazásra való feltevése,

ed) a rendelet tervezetek, határozati javaslatok szavaztatása (az ülés vezetőjének pontosan meg kell fogalmaznia a szavazásra feltett döntési javaslat tartalmát)

ee) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

ef) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

 • a rend fenntartása,
 • az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás számszerű eredményének kihirdetése,
 • az időszerű kérdésekről tájékoztatás,
 • tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,
 • az ülés bezárása.
 1. (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 4 fő jelen van.
 1. Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell újra mellékelni a meghívóhoz.
 2. A képviselő-testület ülését a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti.
 3. (1) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülésre szóló meghívót postai úton vagy a hivatalsegéddel kell kiküldeni. Emellett még elektronikus levélben is elküldhető az érintetteknek.
 4. Amennyiben az önkormányzati képviselő egymást követő három alkalommal úgy marad távol a képviselő-testület üléséről, hogy arról előzetesen nem tájékoztatja az önkormányzat polgármesterét, akkor a tiszteletdíjának 25%-a megvonható maximum 6 hónapig. Erről a Képviselő-testület határozatban dönt.
 5. (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, az előterjesztett egyes napirendi pontok törlésére.
 6. A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatallal dönt.
 7. § (1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.
 1. A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, külön határozathozatal nélkül dönt az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretről, egy-egy hozzászólás maximális időtartamáról, és az ismételt hozzászólások számának korlátozásáról, akkor, ha azt valamely képviselő a napirend megtárgyalása során kezdeményezi.
 2. A zárt ülésen csak azok a személyek vehetnek részt, akiknek a fent említett törvény megengedi.
 3. (1) Előterjesztés nélkül napirendi pontot nem lehet tárgyalni. Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő napirendet.
 1. Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, illetve a rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat az indoklással.
 2. A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek.
 3. Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, akkor, ha a tárgyalandó téma fontossága miatt soron kívül összehívott ülésre nincs elég idő elkészíteni az írásbeli előterjesztést. Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést is szóbeli előterjesztésként kell kezelni.
 4. Az előterjesztések tartalmi elemei:
 • az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,
 • a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,
 • a téma ismertetése,
 • a jogszabályi háttér bemutatása,
 • érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,
 • döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek ismertetése,
 • anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,
 • egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,
 • határozati javaslat, vagy határozati javaslatok,
 • rendelettervezet, rendelet tervezet indoklása,
 1. (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre van lehetőség. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.

(2) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak az előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia.

 1. (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni.

(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.

 1. Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati javaslatot, illetve rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület határozatképességét.
 2. (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben, vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.

(2) A határozati javaslat részei

 • a határozat szövege,
 • a végrehajtást igénylő döntéseknél

ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,

bb) a határozat végrehajtásának időpontja.

(3) A rendelet-tervezet a rendelet szövegét tartalmazza.

 1. A jegyző legkésőbb a vita lezárását követően köteles jelezni a Képviselő-testületnek, ha a meghozni kívánt határozatot vagy a megalkotni kívánt rendeletet jogszabálysértőnek tartja. A jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
 2. A képviselő-testület a döntéseit az ülésen egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza.
 3. (1) Minősített többség – azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) – egybehangzó szavazata szükséges azon döntések meghozatalához, amelyről az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény 50.§ így rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nem él azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban, saját hatáskörben további, minősített többséget igénylő ügyeket határozzon meg.

A képviselő-testület döntései

 1. (1) A képviselő-testület döntései
 • a határozat,
 • a rendelet.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, számozott határozattal dönt

 • az ügyrendi kérdésekről.
 1. § (1) A képviselő-testület a 33. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit
 • nem név szerinti nyílt szavazással
 • név szerinti nyílt szavazással,
 • titkos szavazással hozza.
 1. A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először az ülés vezetője az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra. Az egyes szavazatfajtákat külön-külön rögzíti. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevő képviselők számával.
 2. Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:

a.) azt a törvény írja elő,

b.) azt bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület indítványozza,

c.) azt a polgármester indítványozza,

d) az önkormányzati vagyon megterhelésénél, elidegenítésénél,

e.) hitelfelvételnél (kivéve: munkabérhitel),

 1. Az Önkormányzat nem él azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben további, név szerinti szavazást igénylő ügyeket határozzon meg.
 2. A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a tagok nevét, s azok a nevük felolvasásakor igennel, vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak.

 (6) Titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott ügyekben.

(7)A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott 3 fős Szavazatszámláló Bizottság gondoskodik. A Bizottság tagjaira az ülés vezetője tesz javaslatot. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, és csak adott alkalomra vonatkozik.

(8)A titkos szavazás során a képviselők az önkormányzat pecsétjével ellátott szavazólapon a számukra megfelelő válaszlehetőség (igen, nem, tartózkodom) aláhúzásával jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen a képviselő egy válaszlehetőséget sem-, vagy egynél több válaszlehetőséget jelölt meg.

(9)A titkos szavazás eredményéről a 3 fős Szavazatszámláló Bizottság külön jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, a döntési javaslatot, és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye (mennyi az igen, a nem, és tartózkodom szavazat). A Szavazatszámláló Bizottság tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

 1. Az ülés vezetője a meghatározottak alapján megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozati javaslatot, vagy a rendelet tervezetet elfogadta, vagy elutasította.
 2. § A képviselő-testület elfogadott határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő,

egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hónap, nap megjelöléssel).

A határozatok jelölése a következő formában történik:

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./…… (    )

önkormányzati határozata a …………………………………   -ról.

 1. A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, (és, ha a döntési javaslat tartalmazta) a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.
 2. (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
 1. A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
 2. Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 3. Helyben szokásos módnak minősül:
 • a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés,
 • az önkormányzat honlapján történő közzététel 3. mellékleten szereplő címen
 1. Az önkormányzati rendeletet a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint kell aláírni és kihirdetni.
 2. Az önkormányzati rendelet helyesbítésére vonatkozó szabályokat a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza.
 3. A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját /év (arab számmal) hónap (római számmal), nap (arab számmal) megjelöléssel/.

A rendeletek jelölése a következő formában történik:

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……./……..(……….)

önkormányzati rendelete a ………………………..       -ról.

(8) A normatív határozatok közzététele a helyben szokásos módon kerül sor.

 1. A képviselő-testület döntéshozatalából való kizárását a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény szabályozza.
 1. § Amennyiben a képviselő az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a képviselő-testület külön határozattal dönt a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról.
 2. (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért.
 1. Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelzik.
 2. A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal.
 3. A hozzászólást a 23. § (2) bekezdés szerint korlátozni lehet.
 4. Amennyiben a képviselő nem tartja be a (2)-(3) bekezdés szerinti hozzászólási rendet, és hozzászólási jog nélkül szól hozzá, az ülés vezetője a képviselőt felhívja az érintett szabályok betartására. A hozzászólási jog ismételt megsértése esetén az ülés vezetőjejavasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselőnek – az ülés rendjének betartására való kötelezettségének megszegése miatt – 2 hónapra 25 %-kal csökkentsék a tiszteletdíját. A képviselő-testület az ügyben képviselő-testületi határozatot hoz.
 5. (1) A polgármester hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésén megjelent azon személynek, akinek nincs tanácskozási joga. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát.
 1. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja.
 2. Amennyiben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés rendjét hozzászólásával megzavarja, az ülés vezetője felhívja e magatartás megszüntetésére.
 3. Az ülés elhagyására kötelezheti azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét ismételten megzavarja.
 4. Az ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.
 1. . A képviselői felvilágosítás-kérésnek az a kérdés-, illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely önkormányzati irányítás alatt álló szervezet tevékenységi körével.
 2. (1) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül is tájékoztatást kell adni az időszerű kérdésekről. A tájékoztatást végezheti az ülés vezetője, illetve az egyébként előterjesztésre jogosult személy.
 3. Az ülés napirendjére tűzött napirendi pontok megtárgyalását követően, (vagy ha az ülés annak levezetése közben határozatképtelenné vált) továbbá a jelenlévő, tanácskozási joggal rendelkező személyeknek további kérdése, hozzászólása nincs, az ülés vezetője az ülést bezárja.

A jegyzőkönyv

 1. (1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény alapján közokiratnak minősül.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott tartalmi elemeket, valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja.

 1. (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontokként meg kell adni az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott pontokat.
 1. A tárgyalt napirendeknél az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az ülés levezetője által szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát rögzíteni kell a jegyzőkönyvbe. A képviselő-testület valamely tagja kérésére a képviselő által elmondottakat szó szerint kell a jegyzőkönyvbe rögzíteni.
 2. A jegyzőkönyvben a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben szabályozásoknak való megfelelésként a szavazás számszerű eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.
 3. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, terjedelmesebb rendeletek esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.
 4. Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.
 5. A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni.
 • egy példányt a jegyző által megbízott dolgozó kezel (ez a képviselő-testületi példány),
 • NJT-ben rögzíteni kell az elkészült jegyzőkönyveket digitális módon,
 • a mellékletek nélküli nyílt ülés jegyzőkönyvét közzé kell tenni az önkormányzat

 honlapján digitális módon.

 1. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell
 • a meghívót,
 • a jelenléti ívet,
 • az írásos előterjesztéseket,
 • a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, vagy
 • a képviselők kérése alapján

ea) a képviselői indítványokat,

eb) a képviselői hozzászólásokat,

 1. § (1) A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.
 1. A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.
 2. A zárt ülésen szereplő adatokra vonatkozóan a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben megfogalmazottak szerint kell eljárni.

IV. Fejezet

A közmeghallgatás, a helyi fórumok és az Önszerveződő közösségek

 1. (1) Általános közmeghallgatást kell tartani a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint.
 1. A közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselő-testület tagja, a jegyző, valamint a jegyző által kijelölt hivatali dolgozók.
 2. A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.
 3. A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 1. A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 2. (1) A képviselő-testület közmeghallgatásán az ülés vezetője először ismerteti a napirendi pontokat.
 1. A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először a képviselő-testületi ülésen előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak.
 2. A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat.
 3. A hozzászólási jog megadása a képviselő-testületi ülésen történő hozzászólási jog megadásával egyezik meg.
 1. § Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.
 2. (1) Az itt elhangzott kérdésekre, javaslatokra a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott időn belül választ kell adni. Ennek érdekében a levezető elnöknek rögzíteni kell a kérdést feltevő, hozzászóló nevét, lakcímét, és az elhangzott észrevételt, feltett kérdést.

(2) A közmeghallgatásról a jegyző a Képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok betartásával jegyzőkönyvet készít.

 1. (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából évente egy alkalommal falugyűlést, illetve esetenként (fontosabb döntései tárgykörében) lakossági fórumot (későbbiekben együtt: fórumot) tarthat.
 1. A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fórum levezetésére a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester) jogosult.
 2. A falugyűlés és az eseti jelleggel megtartott fórum olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel, és javaslatot tehetnek.
 3. A fórumon elhangzottakról a jegyző, vagy az általa kijelölt hivatali dolgozó jegyzőkönyvet készít a közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározott szabályok szerint.

V.  Fejezet

Az önkormányzati képviselő

 1. § (1) Az önkormányzati képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata.

(2) Az önkormányzati képviselők névsorát, megbízatását a rendelet 4. számú melléklet tartalmazza.

 1. (1) Az önkormányzati képviselő köteles
 • kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről,
 • köteles előre bejelenteni a polgármesternek, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,
 • képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,
 • a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

(2) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg:

 • a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,
 • a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,
 • a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott a testületi ülésen meghatározott hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.
 1. (1) A települési képviselők járandóságait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben határozza meg.
 2. A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos szabályokat a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza.

VI.      Fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

 1. § A képviselő-testület szervei:
 • a polgármester (alpolgármester),
 • a képviselő-testület bizottsága,
 • a jegyző,
 • a Közös Önkormányzati Hivatal,

A polgármester és az alpolgármester

 1. (1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat polgármestere a feladatát társadalmi megbízásban látja el.

(2) A polgármesteri tisztség Összeférhetetlenségi szabályait, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek szabályait a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza.

 1. (1)A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek.
 2. § (1) A polgármester a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feladatokon túli további feladatai
 • segíti a Képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,
 • meghatározza a jegyzőnek a Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos feladatait,
 • kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,
 • fogadóórát tart,
 • nyilatkozik a sajtónak.
 1. A polgármester fogadóóráit a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
 2. A polgármester a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény külön utasításban szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.
 3. A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerült, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő Önkormányzati ügyekben:
 • az önkormányzat költségvetési rendelete alapján meghatározott eredeti előirányzati főösszeg 2 %-át elérő kiadás megtakarítást, vagy bevételszerzést eredményező új kötelezettségvállalás esetén,
 • az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni.
 1. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladatellátásra egy társadalmi megbízatású alpolgármestert a tagjai közül választ.
 2. Az alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.
 3. Az alpolgármester fogadóórája:

– minden héten szerdán 14.00 – 15.00 óra között a Hivatal tanácskozótermében.

A képviselő-testület bizottságai

 1. A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre.
 2. A képviselő-testület állandó bizottsága
 • a pénzügyi bizottság,
 1. Az önkormányzat bizottságainak létszámát, a bizottságok feladatait, hatáskörét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
 2. A pénzügyi bizottság tagjainak száma 3 fő.
 3. A bizottság tagjaira vonatkozó szabályokat a Magyarország Helyi Önkormányzatairól

        szóló törvény határozza meg.

 1. (1) A bizottságra, a bizottság működésének szabályaira a Magyarország Helyi

        Önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

 1. A bizottság a létrehozását követően 60 napon belül ülést tart, ahol – az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével – határozattal elfogadják a bizottság részletes működési szabályait tartalmazó bizottsági ügyrendet.
 2. A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatala látja el.

A jegyző

 1. (1) A jegyző jogállására a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) A jegyzőnek a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai:

 • tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,
 • tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,
 • gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzésének megszervezéséről,
 • az érintettek részére megküldi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatokat,
 • a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet­-nyilvántartás formájában,
 • rendszeresen áttekinti az képviselő-testületi rendeletek felsőbbrendű jogszabályokkal való harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoztatja a polgármestert, illetve rendeletmódosítást kezdeményez,
 • gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.
 1. (1) A határozat-nyilvántartás formái

a)  határozatok nyilvántartása sorszám szerint,

(2) A rendelet-nyilvántartás formái:

 • rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével, valamint a rendeletet módosító rendeletekre való hivatkozással,
 • rendeletek sorszám szerint, növekvő sorrendben,
 1. § A jegyző kinevezését a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakat kell alkalmazni.
 2. § (1) A jegyzőre vonatkozó egyéb szabályokat a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben határozzák meg.

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a pénzügyi előadó I. munkakört betöltő köztisztviselő látja el.

 1. (1) A képviselő-testület a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény alapján Árpádhalom Község képviselő-testületével Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre.
 2. Az (1) bekezdésben meghatározott Hivatal neve:

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal.

 1. A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatait a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény alapján polgármester is meghatározhatja. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Hivatal szervezeti és működési szabályzata (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ) tartalmazza.
 2. A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét tartalmazó Közös Önkormányzati Hivatali SZMSZ-t – a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény figyelembe vételével – a képviselő-testületek határozattal fogadják el.
 3. A Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének folyamatos (jogszabályokhoz igazodó) aktualizálása a jegyző feladata.

Társulás

 1. (1) A képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulása:

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzata jelenleg nem tagja egyetlen társulásnak sem.

(2) A Társulásra egyebekben a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

VII. Fejezet

A képviselő-testület gazdasági programja

 1. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program

alapján működik.

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

VIII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása, finanszírozása

 1. (1)Az önkormányzat gazdálkodására a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló

törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben szabályozza a felelősöket az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért, és annak biztonságáért.

IX. Fejezet

 Záró rendelkezések

 1. § (l) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezi a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2020.(II.14.) önkormányzati rendeletét.

Fábiánsebestyén, 2020.március 24.

Dr. Kós György                                                         Gyurisné Székely Erika

   polgármester                                                                       jegyző

Kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2020.március 25.

                                                                                   Gyurisné Székely Erika

                                                                                               jegyző

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2020.(III.25.) Ö. rendelet

 1. számú melléklet

A település közigazgatási területének adatai:

Az igazgatási terület nagysága:         7173 ha 4400 m2

A belterület nagysága:                       165 ha 2000 m2                     

Zöld terület nagysága:                        3 ha 7300 m2

Mezőgazdasági terület nagysága:      6554 ha 7900 m2

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2020.(III.25.) Ö rendelet

 1. számú melléklet

Az őket érintő napirendi pontoknál tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek

Megnevezése                                                                         Székhelye

Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület          Fábiánsebestyén, Köztársaság utca 8.

Szent Erzsébet Segítő Szolgálat                                Fábiánsebestyén, Szabadság u 2/a

Fábiánsebestyén Községi Sport Club                        Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.

Fábiánsebestyén Polgárőr Egyesület                         Fábiánsebestyén, Fő u 15.

Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány              Fábiánsebestyén, Iskola tér 3.

Fábiánsebestyéni Mosolygó Óvodásokért Alapítvány          Fábiánsebestyén, Iskola tér 1.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2020.(III.25.) Ö. rendelet

 1. számú melléklet

Az önkormányzat hivatalos lapjára, weboldalára vonatkozó adatok

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat hivatalos weboldala elérhető: fabiansebestyen.hu

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2020.(III.25.) Ö. rendelet

 1. számú melléklet

A polgármester és a települési képviselők névsora, megbízatásuk

A képviselő neveKépviselői minősége(polgármester, alpolgármester, képviselő)
Dr. Kós Györgypolgármester
Faragó M. Ferencalpolgármester
Jancsóné Molnár Erikaképviselő, pénzügyi bizottság elnöke,
Víghné Csentes Ildikóképviselő
Kürti-Szabóné Géczi Évaképviselő, pénzügyi bizottsági tag
Hékédiné Kun Beátaképviselő,
Lévai Norbertképviselő, pénzügyi bizottsági tag,

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2020.(III.25.)Ö. rendelet

 1. számú melléklet

A polgármester fogadóórái:

Hétfő:                         14,00 -15,00

Kedd:                         14,00 -15,00

Szerda:                       14,00 -15,00

Csütörtök:                 14,00 -15,00

Péntek:                       nincs

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4 /2020.(III.25.) Ö. rendelet

 1. számú melléklet

Az állandó bizottság létszáma, a bizottság feladata, hatásköre

 Pénzügyi Bizottság

A bizottság létszáma: 3 fő.

A bizottság feladat- és hatásköre:

 • véleményezi az éves költségvetési javaslatot,
 • véleményt alkot az éves költségvetési rendelet módosításáról
 • az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet véleményezése
 • észrevételt tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival

            kapcsolatban, javaslatot tehet az abban foglaltak módosítására,

 • javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására,
 • részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben,
 • az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyában

            javaslatokat tehet.

 • részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben,
 • ellenőrzi a beruházások végrehajtását,
 • ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerűségét,

A bizottság feladat– és hatásköre a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, és a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatban:

 • képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,
 • a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
 • a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,
 • a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron

            következő ülésén való tájékoztatás

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait, külön részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét. A pénzügyi bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal résztvevőket, valamint költségvetési koncepció, költségvetési tervezés, és beszámolás témakörök esetében az önkormányzat intézmények képviselőjét.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4 /2020.(III.25.) Ö.  rendelet

 1. számú melléklet

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke

 1. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli települési támogatás megállapítást krízishelyzet esetén, valamint a köztemetés megállapítását a polgármester hatáskörébe utalja.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2020.(III.25.) Ö. rendelet

 1. számú függelék

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat alaptevékenységére vonatkozó kormányzati

funkciók


Kormányzati funkció
számamegnevezése

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013210Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013320Köztemető-fenntartás és- működtetés

013350Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

022010Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

031030     Közterület rendjének fenntartása

032020Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236Országos közfoglalkoztatási program

041237Közfoglalkoztatási mintaprogram

045120Út, autópálya építése

045160Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

062020Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063080Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010Közvilágítás

066010Zöldterület-kezelés

066020Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111Háziorvosi alapellátás

072112Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311Fogorvosi alapellátás

074031Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032Ifjúság- egészségügyi gondozás

074040Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

081030Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044Könyvtári szolgáltatások

082091Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101222Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

102023Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

104031Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

104037Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

106020Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052Házi segítségnyújtás

107055Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2020.(III.25.) Ö. rendelet

 1. számú függelék

Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított és fenntartott költségvetési szervek, továbbá az általa alapított nonprofit társaság listája

Fábiánsebestyén Községi Étkezde6625 Fábiánsebestyén, Iskola tér 3.
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ6625 Fábiánsebestyén, Szabadság utca 1.
Fábiánsebestyéni Arany János Közművelődési Intézmény és Könyvtár6625 Fábiánsebestyén, Iskola tér 1.
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft6625 Fábiánsebestyén, Köztársaság u. 8.
Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5.34 MB

DKMO 1

Pályázataink

Leader

Fábiáni Objektív Megtekintése

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár