Akadálymentesített oldalAkadálymentesített oldal Fábiánsebestyén | Category Archive | Rendeletek

Archívum | Rendeletek

A HVI vezetőjének 1/2019 (VIII.08.) sz. közleménye

Írta 08 augusztus 2019 by admin

A 2019. évi Önkormányzati választásokhoz:

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(VII.04.)Ö. rendelete Fábiánsebestyén Község településképének védelméről

Írta 23 július 2019 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(VII.04.)Ö. rendelete Fábiánsebestyén Község településképének védelméről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019. (VII.04.)

Önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Község településképének védelméről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
 • Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész;
 • Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.

      Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

 • Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága
 • a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása

E rendelet célja Fábiánsebestyén Község sajátos településképének, jellegzetes arculatának megőrzése, védelme és alakítása érdekében a helyi épített és természeti örökség meghatározása, a védetté nyilvánítás és védelem megszüntetés szabályozása, a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények megállapítása és a településkép – érvényesítési eszközök szabályozása.

 1. Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

1. Természetvédelemmel érintett terület: magasabb szintű jogszabály által meghatározott, kihirdetett terület, ahol a természet védelme, a természeti környezet megőrzése elsődleges.

 • Fejezet

A helyi védelem

 1. A helyi védelem célja
 1. Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti, képzőművészeti és természeti értékeket helyi védelem alá helyezi.
 2. A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, község- és utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.
 3. A helyi védelem fajtái
 1. A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
 2. A helyi területi védelem a helyi kialakult, a településképet meghatározó valamely
 • közterületekkel határolt településszerkezetre
 • közterületekkel határolt településrészre terjedhet ki.
 1. Az önkormányzat helyi területi védelem alá nem helyez területet.
 2. A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely
 • építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,
 • táj – és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
 • szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
 • az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjedhet ki.
 1. Az önkormányzat helyi egyedi védelem alá e rendeletben nem von ingatlanokat, művi értékek, műalkotásokat, területet és természeti értékeket.
 2. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai
 1. A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.
 2. A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez be kell szerezni egy megbízott főépítész véleményét.
 3. Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy természetes személy, településrendezési terv keretében vagy önállóan készített örökségvédelmi hatástanulmány és önállóan készített értékvizsgálat is javaslatot tehet, melyet a jegyzőnél kell benyújtani. A javaslatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • a javasolt vagy érintett érték megnevezése,
 • a javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám, helyrajzi szám), egyértelműsítés érdekében szükség esetén helyszínrajzi ábrázolással,
 • a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak képviselőjének megnevezése, elérhetősége,
 • a javasolt vagy érintett érték fotódokumentációja, leírása, ismertetése,
 • a védelem fajtája,
 • a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat indoklása.
 1. A védetté nyilvánított helyi értéket táblával meg kell jelölni. A tábla elhelyezéséről az önkormányzat a jegyző útján gondoskodik, azt a tulajdonos és a használó tűrni köteles.
 2. A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított helyi érték
 • életveszélyessé válik, és az eredeti állapotba történő visszaállítása aránytalanul magas költséggel járna, illetve növény-egészségügyi szempontból állapota visszafordíthatatlanul károsodik,
 • a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,
 • magasabb rendű jogszabály által védettséget (műemléki, természetvédelmi) kap.
 1. A védettség megszüntetésére irányuló kérelem melléklete az állapotrögzítő dokumentáció,

amely tartalmazza:

 • az érintett elem helyszínrajzát,
 • épület, vagy építmény esetén a felmérési tervet (alaprajz minden szintről, metszetek, homlokzatok, műszaki leírás),
 • természeti érték állapotát bemutató leírást, felmérési tervet
 • amennyiben szükséges – épület, vagy építmény esetén tartószerkezeti tervezési területen jogosultsággal rendelkező, természeti érték esetén rendelkező okleveles táj- és kertépítészmérnök, kertészmérnök által készített – szakvéleményt.
 1. A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 1. A helyi védett érték fenntartása
 1. A védetté nyilvánított helyi érték fenntartása a tulajdonos feladata, ő köteles az érték jó karbantartásáról gondoskodni. Felújítás, korszerűsítés esetén a jelen rendeletben foglalt részletes előírásokat be kell tartani.
 2. A fennmaradás feltétele az eredeti rendeltetésnek megfelelő használat. A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.
 3. A helyi védett érték tulajdonosa kérheti az önkormányzat támogatását a felújítás, helyreállítás és ezáltal az értékmegőrzés érdekében. A támogatás megítélésnek feltétele a rendeltetésszerű használat.
 4. A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a használóban történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon belül köteles írásban jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre önkormányzati támogatás nem adható.
 5. A közterületen álló védett fák esetenként szükséges növényvédelméről, rendszeres fenntartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni szakértő bevonásával.

A településképi szempontból meghatározó területek

 1. A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása

7.§

 1. A településképi szempontból meghatározó terület Fábiánsebestyén Község belterületén a Dózsa György utca – Jókai utca – Árpád utca – Köztársaság utca által határolt terület.

A településképi követelmények meghatározása

 1. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti

követelmények

 1. A beépítés telepítés módját a kialakult állapothoz, a környezeti adottságokhoz igazítottan kell meghatározni. Kötelezően alkalmazandó telepítési mód nem kerül meghatározásra.
 2. A szabályzat közterületi alakítási terv lehatárolására kötelező előírást nem állapít meg.
 3. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti

követelmények

 1. Kék és zöld színű fémlemez, cserepeslemez fedés nem alkalmazható.
 2. Rönkfából gerendaház nem építhető.
 3. Az építéssel érintett telken tervezett építési tevékenység a településképbe illesztés biztosításához igazodjon a környezetében lévő
 • tetőidomokhoz, azok formáihoz, tető főgerinc irányokhoz
 • kialakult párkánymagasságokhoz
 • tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz
 • Egyéb területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
 1. Belterületen épületek építése, meglévő épületek héjazatának cseréje során nem megengedett hullámpala, műanyag hullámlemez, cserepeslemez, trapézlemez, valamint a bitumenes hullám- és zsindelyfedés alkalmazása.
 2. Lakóépületeknél zöld és kék tetőszín nem megengedett.
 3. Tájidegen színezésnek minősülnek a rikító színek, a neon sárga, neon zöld, élénkpiros, lila, élénk kék színezések, ezért ezen színek használata mellőzendő.
 4. Külterületi majoroknál az épületek tetőfedése, homlokzati burkoló eleme nem készülhet tükröződő felülettel. Csak matt színezés, matt fémfelület alkalmazható.
 5. Egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezése
 1. A településkép szempontjából meghatározó területen a felszíni hírközlési sajátos új építmények (antenna tartó átjátszó torony) nem helyezhetők el.
 2. A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes igazgatási területe alkalmas.
 3. Ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő oszlopsoron vezethető, új oszlopsor csak ellátatlan területek esetén építhető.
 4. A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához szükséges közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, gáznyomás­szabályozó stb.) során takartan, közterületbe látványában kedvező megjelenéssel helyezendő el.
 5. Reklámvilágítással, magán és közterületi térvilágítással fényszennyezést, kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, és ez által a közlekedés biztonságát, az emberi egészséget veszélyeztetni, az ingatlanbiztonságos használatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el.
 6. Kültéri világító berendezések úgy alakítandók ki, hogy azok a fényt a talaj felé sugározzák. Egyéb ferde megvilágítás csak élet és vagyonbiztonsági okból alakítható ki.
 7. Talajszintbe épített fényverő berendezés csak akkor építhető, ha annak fénye a megvilágított építményen fény teljes mértékben elnyelődik.
 8. Természetvédelemmel érintett területeken
 • amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaellátást földkábellel kell biztosítani.
 • reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el.
 • kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem, stb.) esetén, teljesen ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetséges.
 1. Reklámok, reklámhordozók

12. §

 1. Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz az előkertben nem helyezhető el,
 2. Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület nem helyezhető el. Egyéb közműberendezésen legfeljebb 2 darab, A1-es méretet meg nem haladó méretű helyezhető el.
 3. Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag információs vagy más célú berendezés igénybevételével lehetséges.
 4. Információs vagy más célú berendezés kizárólag közterületen telepíthető.
 5. Információs vagy más célú berendezés közintézmények közhasználatra átadott területein,

a közintézmények telekhatárától mért 20,0 méteren belül közterületen telepíthető.

 1. Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.
 2. Egyéb műszaki berendezések

13.§

 1. Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket térszín alatti, illetve légkábeles formában szabad létesíteni.
 2. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.

Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

 1. Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere

14.§

Helyi védelemmel kapcsolatos támogatási rendszer e rendeletben nem kerül bevezetésre.

Településkép – érvényesítési eszközök

 1. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

15 .§

 1. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező minden olyan építési tevékenység esetén, mely a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá esik és helyi védett, vagy településképi szempontból meghatározó területen található.
 2. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációt kell kérni minden olyan építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén, melyet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete 1.-24. pontja tartalmaz.
 3. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció a települési főépítész, annak hiányában a polgármester feladata.
 4. A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti a főépítésznél, annak hiányában a polgármesternél.
 5. A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt legalább 8 nappal az építési tevékenység megkezdése előtt, illetve a kérelem benyújtását követő 8 napon belül le kell folytatni.
 6. A településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról a főépítész, illetve annak hiányában a polgármester emlékeztetőt készít, amelyben rögzített javaslatok és nyilatkozatok mindkét félre nézve kötelezőek.
 7. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció díjmentes.

16. A településképi bejelentési eljárás

16.§

 1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
 • a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket megelőzően,
 • meglévő építmények rendeltetésének részleges vagy teljes megváltoztatása, rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén,
 • közterületen vagy közhasználatú magánterületen információs vagy más célú berendezés elhelyezése, átalakítása, megváltoztatása esetén.
 1. Amennyiben az (1) bekezdés c) pontja szerinti információs vagy más célú berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület használatára szerződés csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével köthető.
 2. A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni.
 3. A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt munkarészeket kell tartalmaznia.
 4. A tevékenység a bejelentés alapján – a polgármester által kiadott igazolás birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével, vagy ha a polgármester mellőzi az ügy érdeméről szóló határozatit – megkezdhető, ha ahhoz egyéb hatósági engedély nem szükséges.
 5. A polgármester által kiadott igazolás érvényessége az igazolás kiállításának dátumától számítva:
 • állandó építmény esetén végleges,
 • legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén legfeljebb180 nap,
 • reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése – kivéve cégér – esetén legfeljebb 2 év,
 • cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén a működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 5 év,
 • útbaigazító hirdetmény esetén a működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 2 év.

17. A településképi kötelezés

17. §

(1) A településkép érvényesítési eszközök döntéseinek betartását a főépítész – alkalmazásának hiányában a polgármester – ellenőrzi.

A mulasztásokat, amennyiben tudomására jut, kivizsgálja, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az alapján jár el.

(2) A településkép érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása esetén, a képviselő-testület településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(3) A településkép érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása esetén az eljárás a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést tartalmazó felszólító levéllel indul. Amennyiben az elmulasztásról szóló tudomásszerzést követően 8 napon belül nem reagál az építtető a felszólításra, a képviselő-testület településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(4) A településképi bírság összege

a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, 100.000 forint,

b) egyéb településképi, és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem tartása esetén 50.000 forint,

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

18. §

 1. E rendelet a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.21.)Ö. rendelete Fábiánsebestyén Községtelepülésképének védelméről szóló rendelete.

Fábiánsebestyén, 2019. július 01.

                        Dr. Kós György                                                         Gyurisné Székely Erika

                           polgármester                                                                       jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. július hó 04. nap

                                                                                                          Gyurisné Székely Erika

                                                                                                 jegyző   

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(VII.04.)Ö. rendelete Fábiánsebes
2 MB

7/2019.(IV.26.)Ö. számú rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Írta 23 május 2019 by admin

7/2019.(IV.26.)Ö. számú  rendelete

 Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

2018. évi zárszámadásáról

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1)  A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

(2) A beszámoló az államháztartási törvény alapján megállapított címrend szerint épül fel.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, illetve alcímet az alábbiak szerint:

 •  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-21 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-4-ig alcím; Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6. cím, 1-6-ig alcím;
 • Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a módosított 1/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet végrehajtását 852.259 e Ft bevétellel, 835.284 e Ft kiadással,  és 16.975 e Ft kötelezettségvállalással terhelt  maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2018. éves beszámolóját jóváhagyja, a rendelet:

 • 1 sz. melléklete cím előirányzat csoportonként tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
 • A 2.sz.melléklet COFOG bontásban tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
 • A 3. sz. melléklet a 2018. évi eredmény kimutatást mutatja be;
 • A 4. sz. melléklet a maradvány alakulását mutatja;
 • Az 5. sz. melléklet a 2018. december 31-i mérleget tartalmazza;
 • A 6. sz. melléklet az önkormányzat vagyonleltárát tükrözi;
 • A 7. sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be;
 • A 8. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban tartalmazza;
 • A 9. sz. melléklet a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza;

(2) Közvetett támogatások közül adóelengedések, adókedvezmények érvényesítésével az önkormányzat nem élt 2018. évben.

(3) Támogatásokat az alábbi non-profit szervezeteknek nyújtott:

 • Polgárőr Egyesület299.225.-Ft
 • Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület400.260.-Ft
 • Magyar Légimentésért Alapítvány50.000.-Ft

                                                                                              összesen           749.485.-Ft.

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek 2018. évi teljesítése

4. § (1) A 2. §-ban  elfogadott bevételek teljesítése 1. melléklet szerint:

I.Működési bevételek229.576.000.-Ft
II.Támogatások288.692.000.-Ft
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek3.904.000.-Ft
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök206.047.000.-Ft
V.Támogatási kölcsön visszatérülés0.-Ft
VI.Pénzforgalom nélküli bevételek165.240.000.-Ft
VII.Finanszírozási bevétel150.444.000.-Ft

Önkormányzat összesen1.043.903.000.-Ft

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-191.644.000.-Ft

Költségvetési bevétel852.259.000.-Ft

Önkormányzati költségvetés kiadásainak 2018. évi teljesítése

5. § (1) A 2. §-ban elfogadott költségvetési kiadások teljesítése az 1. melléklet szerint:

I.Működési kiadások492.809.000.-Ft
II.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás198.548.000.-Ft
III.Felhalmozási kiadások176.891.000.-Ft
IV.Tartalék0.-Ft
V.Finanszírozási kiadások158.680.000.-Ft

Önkormányzat összesen:1.026.928.000.-Ft

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás-191.644.000.-Ft

Költségvetési kiadások835.284.000.-Ft

6. § (1) Az önkormányzat önálló működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási teljesítése a 2. számú melléklet alapján.

a) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

aa) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat önálló intézmény 1. cím 1-21. alcímig

Bevételek teljesítése                    685.080e Ft

Kiadások teljesítése                     674.615 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 40 fő. 

      ab) Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím 1-4 alcímig

                  Bevétel teljesítése                          53.927 e Ft

                  Kiadások teljesítése                        53.916 e Ft

       Foglalkoztatottak száma: 14 fő

b) Önállóan működő intézmények:

ba) Gondozási Központ: 3 cím 1-9. alcímig

      Bevételek teljesítése:                   159.283 e Ft

                  Kiadások teljesítése:                    155.086 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 48 fő.

bb) Községi Étkezde 4. cím 1-4. alcímig

                 Bevételek teljesítése                       96.420 e Ft

                 Kiadások teljesítése                        94.396 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 11 fő.

     bc) Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet  5. cím 1-2 alcímig

                  Bevételek teljesítése                       11.259 e Ft

                  Kiadások teljesítése                       11.220 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 4 fő.

      bd) Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím

             1-6 alcímig

                  Bevételek teljesítése                      37.934 e Ft

                  Kiadások teljesítése                       37.695 e Ft

      Foglalkoztatottak száma: 11 fő.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2019. április 25.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:           

Fábiánsebestyén, 2019. április 26.

                                                                                                        Gyurisné Székely Erika

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(IV.26.)Ö. rendelete Fábiánsebest
9.03 MB

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.( IV.26.) Ö. számú rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) Ö. rendeletének módosításáról

Írta 23 május 2019 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019.( IV.26.) Ö. számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

 1/2018. (II.13.) Ö. rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b ) pontjában, az Alaptörvény 32 cikk (1)a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján  – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény rendelkezéseit, Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

 •      önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-21 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-4-ig alcím; Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár6. cím, 1-6-ig alcím;

2. §

 A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §  A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének

            a) kiadási főösszegét                                      916.710 ezer forintban

            b) bevételi főösszegét                                    916.710 ezer forintban állapítja meg.

3. §

A Rendelet 6.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezés
e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:Ebből:558.867
személyi jellegű kiadások:287.576
szociális hozzájárulási adó:63.981
dologi jellegű kiadások:210.310
  Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:Ebből:222.583
 Intézményi támogatás:200.832
                    Egyéb szervek támogatása:949
                    Nonprofit Kft támogatása1.623
Önkormányzat által folyósított ellátások:4.375
ellátottak pénzbeli juttatásai:150     
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:1.200
Normatíva visszafizetés13.454
Finanszírozási kiadás158.680

4. §

A Rendelet 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 177.412 ezer forint.

Megnevezése Ft
Felhalmozási kiadások összesen:Ebből:177.412
Intézményi beruházások:8.245
Tárgyi eszköz vásárlás0
Felújítási kiadások169.167

5. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2019. április 25.

            Dr. Kós György                                                                     Gyurisné Székely Erika

            polgármester                                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2019. április 26.

                                                                                                          Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                      jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(IV.26.)Ö. számú rendelete az Önk
3.63 MB

Településképvédelmi rendelet – tervezet

Írta 13 május 2019 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2019. (…….) Önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Község településképének védelméről ( T E R V E Z E T)

Jelen tervezet lakossági, civil és egyházi partnerségi egyeztetés célzatával került publikálásra a teleplülés honlapján. Amennyiben észrevétele van a rendelet tervezettel kapcsolatban, azt a tak@fabiansebestyen.hu emailcímre írt, vagy a kihírdetéstől (2019.05.13) számított 8. napig, a 6625 Fábiánsebestyén Szabadság tér 2. címre írt levéllel tegye meg!
A lakossági és civilszervezet fóruma 2019.06.07 péntek 15:00-kor a Polgármesteri Hivatlban!

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
 • Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter;
 • Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága
 • Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
 • a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. Fejezet

Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása

E rendelet célja Fábiánsebestyén Község sajátos településképének, jellegzetes arculatának megőrzése, védelme és alakítása érdekében a helyi épített és természeti örökség meghatározása, a védetté nyilvánítás és védelem megszüntetés szabályozása, a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények megállapítása és a településkép – érvényesítési eszközök szabályozása.

 • Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

1. Természetvédelemmel érintett terület: magasabb szintű jogszabály által meghatározott, kihirdetett terület, ahol a természet védelme, a természeti környezet megőrzése elsődleges.

 1. Fejezet

A helyi védelem

 • A helyi védelem célja
 • Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti, képzőművészeti és természeti értékeket helyi védelem alá helyezi.
 • A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, község- és utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.
 • A helyi védelem fajtái
 • A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
 • A helyi területi védelem a helyi kialakult, a településképet meghatározó valamely
 • közterületekkel határolt településszerkezetre
 • utcaképre
 • közterületekkel határolt településrészre terjedhet ki.
 • Az önkormányzat helyi területi védelem alá nem helyez területet.
 • A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely
 • építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,
 • táj – és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
 • szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
 • az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjedhet ki.
 • Az önkormányzat helyi egyedi védelem alá e rendeletben nem von ingatlanokat, művi értékek, műalkotásokat, területet és természeti értékeket.
 • A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai
 • A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.
 • A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez be kell szerezni egy megbízott főépítész véleményét.
 • Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy természetes személy, településrendezési terv keretében vagy önállóan készített örökségvédelmi hatástanulmány és önállóan készített értékvizsgálat is javaslatot tehet, melyet a jegyzőnél kell benyújtani. A javaslatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • a javasolt vagy érintett érték megnevezése,
 • a javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám, helyrajzi szám), egyértelműsítés érdekében szükség esetén helyszínrajzi ábrázolással,
 • a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak képviselőjének megnevezése, elérhetősége,
 • a javasolt vagy érintett érték fotódokumentációja, leírása, ismertetése,
 • a védelem fajtája,
 • a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat indoklása.
 • A védetté nyilvánított helyi értéket táblával meg kell jelölni. A tábla elhelyezéséről az önkormányzat a jegyző útján gondoskodik, azt a tulajdonos és a használó tűrni köteles.
 • A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított helyi érték
 • megsemmisül,
 • életveszélyessé válik, és az eredeti állapotba történő visszaállítása aránytalanul magas költséggel járna, illetve növény-egészségügyi szempontból állapota visszafordíthatatlanul károsodik,
 • a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,
 • magasabb rendű jogszabály által védettséget (műemléki, természetvédelmi) kap.
 • A védettség megszüntetésére irányuló kérelem melléklete az állapotrögzítő dokumentáció,

amely tartalmazza:

 1. az érintett elem helyszínrajzát,
 2. épület, vagy építmény esetén a felmérési tervet (alaprajz minden szintről, metszetek, homlokzatok, műszaki leírás),
 3. természeti érték állapotát bemutató leírást, felmérési tervet
 4. fotódokumentációt,
 5. amennyiben szükséges – épület, vagy építmény esetén tartószerkezeti tervezési területen jogosultsággal rendelkező, természeti érték esetén rendelkező okleveles táj- és kertépítészmérnök, kertészmérnök által készített – szakvéleményt.
 6. A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 • A helyi védett érték fenntartása
 • A védetté nyilvánított helyi érték fenntartása a tulajdonos feladata, ő köteles az érték jó karbantartásáról gondoskodni. Felújítás, korszerűsítés esetén a jelen rendeletben foglalt részletes előírásokat be kell tartani.
 • A fennmaradás feltétele az eredeti rendeltetésnek megfelelő használat. A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.
 • A helyi védett érték tulajdonosa kérheti az önkormányzat támogatását a felújítás, helyreállítás és ezáltal az értékmegőrzés érdekében. A támogatás megítélésnek feltétele a rendeltetésszerű használat.
 • A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a használóban történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon belül köteles írásban jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre önkormányzati támogatás nem adható.
 • A közterületen álló védett fák esetenként szükséges növényvédelméről, rendszeres fenntartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni szakértő bevonásával.
 • Fejezet

A településképi szempontból meghatározó területek

 • A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása

7.§

 • A településképi szempontból meghatározó terület Fábiánsebestyén Község belterületén a Dózsa György utca – Jókai utca – Árpád utca – Köztársaság utca által határolt terület.
 1. Fejezet

A településképi követelmények meghatározása

 • Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti

követelmények

 • A beépítés telepítés módját a kialakult állapothoz, a környezeti adottságokhoz igazítottan kell meghatározni. Kötelezően alkalmazandó telepítési mód nem kerül meghatározásra.
 • A szabályzat közterületi alakítási terv lehatárolására kötelező előírást nem állapít meg.
 • Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti

követelmények

 • Kék és zöld színű fémlemez, cserepeslemez fedés nem alkalmazható.
 • Rönkfából gerendaház nem építhető.
 • Az építéssel érintett telken tervezett építési tevékenység a településképbe illesztés biztosításához igazodjon a környezetében lévő
 • tetőidomokhoz, azok formáihoz, tető főgerinc irányokhoz
 • kialakult párkánymagasságokhoz
 • tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz
 1. Homlokzati arányokhoz, tömegarányokhoz. Egyéb, általános területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
 2. §
 3. Belterületen épületek építése, meglévő épületek héjazatának cseréje során nem megengedett hullámpala, műanyag hullámlemez, cserepeslemez, trapézlemez, valamint a bitumenes hullám- és zsindelyfedés alkalmazása.
 4. Lakóépületeknél zöld és kék tetőszín nem megengedett.
 5. Tájképvédelem érdekében az épületek, építmények szabadon álló, illetve majorszerűen csoportosított, tehát pavilonos rendszerű építési módban helyezendők el.
 6. A pavilonos elhelyezésen belüli épület összeépítések csak technológiával igazolt módon és esetben lehetséges.
 7. Külterületi majoroknál épületek homlokzata világos, pasztel színezésűek lehetnek. Tájidegen színezésnek minősülnek a rikító színek, a neon sárga, neon zöld, élénkpiros, lila, élénk kék színezések.
 8. Külterületi majoroknál az épületek tetőfedése, homlokzati burkoló eleme nem készülhet tükröződő felülettel. Csak matt színezés, matt fémfelület alkalmazható.
 9. Egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezése
 10. §
 11. A településkép szempontjából meghatározó területen a felszíni hírközlési sajátos építmények (antenna tartó átjátszó torony) nem helyezhetők el
 12. A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes igazgatási területe alkalmas.
 13. Ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő oszlopsoron vezethető, új oszlopsor csak ellátatlan területek esetén építhető.
 14. A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához szükséges közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, gáznyomás­szabályozó stb.) során takartan, közterületbe látványában kedvező megjelenéssel helyezendő el.
 15. Reklámvilágítással, magán és közterületi térvilágítással fényszennyezést, kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, és ez által a közlekedés biztonságát, az emberi egészséget veszélyeztetni, az ingatlanbiztonságos használatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el.
 16. Kültéri világító berendezések úgy alakítandók ki, hogy azok a fényt a talaj felé sugározzák. Egyéb ferde megvilágítás csak élet és vagyonbiztonsági okból alakítható ki.
 17. Talajszintbe épített fényverő berendezés csak akkor építhető, ha annak fénye a megvilágított építményen fény teljes mértékben elnyelődik.
 18. Természetvédelemmel érintett területeken
 19. amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaellátást földkábellel kell biztosítani.
 20. reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el.
 21. kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem, stb.) esetén, teljesen ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetséges.
 22. Reklámok, reklámhordozók

12. §

 • Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz az előkertben nem helyezhető el,
 • Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület nem helyezhető el. Egyéb közműberendezésen legfeljebb 2 darab, A1-es méretet meg nem haladó méretű helyezhető el.
 • Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag információs vagy más célú berendezés igénybevételével lehetséges.
 • Információs vagy más célú berendezés kizárólag közterületen telepíthető.
 • Információs vagy más célú berendezés közintézmények közhasználatra átadott területein,

a közintézmények telekhatárától mért 20,0 méteren belül közterületen telepíthető.

 • Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.
 • Egyéb műszaki berendezések

13.§

 • Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket térszín alatti, illetve légkábeles formában szabad létesíteni.
 • A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.
 • Fejezet

Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

 1. Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere

14.§

Helyi védelemmel kapcsolatos támogatási rendszer e rendeletben nem kerül bevezetésre.

 • Fejezet

Településkép – érvényesítési eszközök

 1. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

15 .§

 • A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező minden olyan építési tevékenység esetén, mely a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá esik és helyi védett, vagy településképi szempontból meghatározó területen található.
 • A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kérhető minden olyan építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén, melyet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete 1.-24. pontja tartalmaz.
 • A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció a települési főépítész, annak hiányában a polgármester feladata.
 • A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti a főépítésznél, annak hiányában a polgármesternél.
 • A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt legalább 8 nappal az építési tevékenység megkezdése előtt, illetve a kérelem benyújtását követő 8 napon belül le kell folytatni.
 • A településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról a főépítész, illetve annak hiányában a polgármester emlékeztetőt készít, amelyben rögzített javaslatok és nyilatkozatok mindkét félre nézve kötelezőek.
 • A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció díjmentes.

16. A településképi bejelentési eljárás

16.§

E rendeletben településkép véleményezési eljárás nem kerül bevezetésre.

17. A településképi bejelentési eljárás

17.§

 • Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
 • a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket megelőzően,
 • meglévő építmények rendeltetésének részleges vagy teljes megváltoztatása, rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén,
 • közterületen vagy közhasználatú magánterületen információs vagy más célú berendezés elhelyezése, átalakítása, megváltoztatása esetén.
 • Amennyiben az (1) bekezdés c) pontja szerinti információs vagy más célú berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület használatára szerződés csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével köthető.
 • A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.
 • A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt munkarészeket kell tartalmaznia.
 • A tevékenység a bejelentés alapján – a polgármester által kiadott igazolás birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz egyéb hatósági engedély nem szükséges.
 • A polgármester által kiadott igazolás érvényessége az igazolás kiállításának dátumától számítva:
 • állandó építmény esetén végleges,
 • legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén legfeljebb180 nap,
 • reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése – kivéve cégér – esetén legfeljebb 2 év,
 • cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén a működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 5 év,
 • útbaigazító hirdetmény esetén a működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 2 év.

18. A településképi kötelezés

18. §

(1) A településkép érvényesítési eszközök döntéseinek betartását a főépítész – alkalmazásának hiányában a polgármester – ellenőrzi.

A mulasztásokat, amennyiben tudomására jut, kivizsgálja, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján jár el.

(2) A településkép érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása esetén, a képviselő-testület településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(3) A településkép érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének elmulasztása esetén az eljárás a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést tartalmazó felszólító levéllel indul. Amennyiben az elmulasztásról szóló tudomásszerzést követően 8 napon belül nem reagál az építtető a felszólításra, a képviselő-testület településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(4) A településképi bírság összege

a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, 100.000 forint,

b) egyéb településképi, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem tartása esetén 50.000 forint,

c) kötelező településképi konzultáció elmulasztása esetén 20.000 forint.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

19. §

 • E rendelet 2019. július 01. napján lép hatályba. Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.21.) Önkormányzati rendelete.

Fábiánsebestyén, 2019. május 7.

                        Dr. Kós György                                                         Gyurisné Székely Erika

                           polgármester                                                                       jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019.                   hó                     nap.

                                                                                   Gyurisné Székely Erika

                                                                                    jegyző    

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5)2019.(II.28.)Ö.rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Írta 01 március 2019 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5)2019. (II.28.)Ö. rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése által adott felhatalmazás alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit meghatározva az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatra és az általa alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

2. §

1.) Az 1. § hatálya alá tartozó szervezeteknek a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

2.) Amennyiben a kiadás teljesítése az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, úgy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. §

1.) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében. A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére.

4. §

A költségvetési szerv házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 • bérjellegű kifizetések, személyi juttatások (K1)

 pl: 1. dolgozók, közfoglalkoztatottak személyi juttatása

      2. fizetési előleg

      3. alkalmazottak utazási költségtérítése

 • dologi kiadások (K3)

pl.: 1. szakmai anyag beszerzés

       2. üzemeltetési anyagok

       3. árubeszerzés

       4. informatikai szolgáltatások

       5. egyéb kommunikációs szolgáltatások

       6. közüzemi díjak

       7. vásárolt élelmezés

       8. bérleti és lízingdíjak

       9. karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

      10.közvetített szolgáltatások

      11. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

      12. egyéb szolgáltatások

      13. kiküldetések

      14. reklám- és propagandakiadások

      15.különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

 • ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

pl:  1. jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

 • egyéb működési célú kiadások (K5)
 • elszámolásra kiadott összegek
 • jogcímtől függetlenül bruttó 200.000 Ft összegig történő kifizetés.

5. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től alkalmazni kell.

Fábiánsebestyén, 2019. február 27.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 28.

                                                                                                          Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                        jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5)2019.(II.28.)Ö.rendelete a kiadások ké
323.92 KB

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(II.7.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4)2019.(II.07.)Ö. rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Írta 01 március 2019 by admin

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4)2019. ( II.07.)Ö. rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (2) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, – a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Első rész

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

 • önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-16 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati 2. cím, 1-4-ig alcím;
 • önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyén és Eperjes Közös Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-6-ig alcím

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklettartalmazza.

Második rész

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 612.217 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 612.217 ezer forintban állapítja meg.

 A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2019. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezés
e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:Ebből:544.710
személyi jellegű kiadások:279.011
szociális hozzájárulási adó:  53.947
dologi jellegű kiadások:211.752
  Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:Ebből:270.237
 Intézményi támogatás:250.747
                    Egyéb szervek támogatása:       800
                    Nonprofit Kft támogatása1.500
Önkormányzat által folyósított ellátások:3.500         
ellátottak pénzbeli juttatásai:       190
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:1.500
Normatíva visszafizetés12.000

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 20.017 ezer forint.

                          Megnevezés
e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:Ebből:20.017
Intézményi beruházások:            1.397
          Felújítási kiadások18.620

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. számú melléklet rögzíti.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

 • 127 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
 • 127 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Harmadik rész

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként két alkalommal – adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 100.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2019. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 100.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A 100.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019.01.01-től 53.700.- Ft-ban fogadja el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. rendelkezései szerint.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményekre vonatkozó szabályok

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente kétszer – adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

Negyedik rész

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fábiánsebestyén, 2019. február 05.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2019. február 07.                                                                 Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                            jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről,

2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételeiről forrásonként,

3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §-ához az önkormányzat költségvetési szervei – címenkénti – 2019. évi tervezett bevételeiről forrásonként,

4. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, 8 §-ához, 9 §-ához, az önkormányzat költségvetési szervei – címenkénti – 2019. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, bevételeiről

6. számú melléklet a költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdéséhez, a 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről,

7. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához az önkormányzat 2019. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban,

8. számú melléklet a költségvetési rendelet 21. §-ához, az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási terve,

9. számú melléklet az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek alakulását bemutató külön mérleg (gördülő költségvetés )

10. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait  mutatja kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában

11. számú melléklet Középtávú terv

Csatolmányok

Megnevezésméret
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4)2019.(II.07.)Ö. rendelete az Önkormányz
5.94 MB

HVI határozat

Írta 11 február 2019 by admin

A Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodájának határozatai a 2019. évi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő helyek számáról, valamint a szavazókörök felülvizsgálatáról!

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(I.23.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3)2019.(I.23.)Ö. rendelte a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Írta 25 január 2019 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(I.23.) Ö. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről a következő rendeletet alkotja

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – a továbbiakban: Szt. – és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban Gyvt. – hatálya alá tartozó személyekre.

 A hatáskör gyakorlásának szabályai

2. §

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben az IV. fejezet 19.§-ban meghatározott jogosult dönteni.

 Általános eljárási rendelkezések

3. §

(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalában – a továbbiakban Hivatal – terjeszthető elő személyesen.

(2) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(3) A 6. §-ban foglalt ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a Hivatalt.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére – az Szt. 17.§-ában foglaltak szerint – a hatáskört gyakorló jogosult.

II. Fejezet

 Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

Rendkívüli települési támogatás

4. §

Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli és természetbeni ellátásként

 • települési támogatás
 • rendkívüli települési támogatás

állapítható meg.

5. §

1.) Települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez

2.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás az alábbi költségek kifizetésére nyújthatók:

a) villanyáram díj

b) víz- és csatornadíj

c) szemétszállítás díj

e) gázdíj

f) egyéb tüzelő vásárlás

3.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át ( 57.000.-Ft) , a gyermekét egyedül nevelők esetében az öregségi nyugdíj 300%-át (85.500.-Ft)

4.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000,.Ft/hó-5.000 Ft/hó között  állapítható meg, a fizetendő összegtől függően.

5.) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a befizetést igazoló bizonylatot be kell mutatni.

6.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft)

7.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 4 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000.-Ft/hó-5.000 Ft/ hó között állapítható meg, az orvos által igazolt gyógyszerek kiváltásához. Közgyógyellátásra jogosult személy nem igényelheti a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást.

8.) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a gyógyszertári nyugtát be kell mutatni.

9.) A települési támogatás évente egyszer igényelhető. Azon személyek támogatási igénye elutasítható, aki az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

6.§

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) élelmiszerre,

b) ruhaneműre,

c) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,

d) tüzelőre,

e) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre

f) tanév kezdéshez

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft)

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft)

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

 A támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől 30 napon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának jövedelemigazolásait.

(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, tüzelőre.

Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére háztartásonként 3.000 – 10.000.- Ft között.

Háztartásonként legfeljebb 7.000.-Ft értékű tartós élelmiszer biztosítható.

Háztartásonként legfeljebb 3 q tűzifa biztosítható.

(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el kell számoltatni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb segélykérelmét el lehet utasítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500.-Ft)

(7) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb kettő alkalommal nyújtható.

(8) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a temetkezési szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével – egyszeri 15.000 Ft.

(9 ) A (2)-(3), valamint (8) bekezdésben meghatározottaktól méltánylást érdemlő esetekben el lehet térni, különösen:

a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,

b) nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető, és önhibán kívüli kiadások

c) elemi károsultság,

d) baleset,

e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás.

(10) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező, illetve a családja nem részesül települési támogatás keretében lakhatást célzó támogatásban.

(11) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha kérelmező nem részesül települési támogatás keretében gyógyszer támogatásban.

 Köztemetés

7. §

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( továbbiakban Szt.) 48.§-ában szabályozott köztemetés ügyben a polgármester jár el.

 Gyermekszületési támogatás

8. §

(1) A polgármester gyermekszületési támogatást állapít meg a legalább két éve fábiánsebestyéni állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Fábiánsebestyénben élő családnak – ha legalább a szülők egyikére fennáll a követelmény -, egyedül álló szülőnek, aki gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal igazolja.

(2) A támogatás összege gyermekenként 100.000.- Ft.

(3) A polgármester gyermekszületési támogatást a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása után hivatalból, kérelem benyújtását követően állapítja meg az aktuális évben született gyermekek szülei számára.

(4) Gyermekszületési támogatás nem állapítható meg annak a családnak, egyedül álló szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba vették.

(5) A támogatás évente egy alkalommal (jellemzően december hónapban) kerül átadásra ünnepélyes keretek között.

(6) Az a szülő, aki az átadást követő 90 napon belül nem igényli a támogatást, a továbbiakban a támogatásra nem jogosult.

III. Fejezet

 Szociális szolgáltatások

9. §

(1)Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat alapszolgáltatási központ (Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ) keretében az alábbi ellátásokat biztosítja alapellátás és szakosított ellátás keretében:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • bölcsődei szolgáltatás
 • támogató szolgálat
 • idősek otthona ( bentlakásos ellátás)
 • tanyagondnoki szolgálat.

(2) Az intézményvezető külön eljárás – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – nélkül köteles ellátást nyújtani családsegítés, tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásai esetén. Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani ha a kérelmező életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető, és másként el nem hárítható élethelyzetbe került.

(3) Külön eljárás keretében – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek otthona biztosítható.

(4) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj csökkenthető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy jövedelme nem éri el a személyi térítési díj összegét, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(5) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj elengedhető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy sem vagyonnal, sem jövedelemmel nem rendelkezik, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(6) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről az intézményvezető dönt a személyes gondoskodást igénybe vevő személy kérelme alapján. Az intézményvezető a döntését az Szt. 119/C. § szerinti jövedelemvizsgálat alapján hozza meg.

Az önkormányzat a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás formákat biztosítja:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • bölcsődei szolgáltatás
 • támogató szolgálat
 • idősek otthona
 • tanyagondnoki szolgálat.

Az önkormányzat ezen szociális alapszolgáltatásokat a  kötött megállapodás alapján látja el.

Étkeztetés

10. §

(1) A szociálisan rászorultak étkeztetése az Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ útján történik.

(2)Szociálisan rászorult, [Szt. 62. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján]

 • életkoránál fogva, aki a 62. életévét betöltötte;
 • tartós, vagy átmeneti jelleggel fennálló olyan betegsége van, amely a mozgási képesség elnehezülésével jár (mozgása súlyosan nehezített, vagy mozgásra képtelen);
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg, és rendszeres pszichiátriai gondozásban részesül, vagy szenvedélybeteg és rendszeres addiktológiai gondozásban vesz rész, feltéve, ha nincs eltartásra köteles közeli hozzátartozója;
 • hajléktalan.

feltéve, hogy a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

(3) A fennálló betegségekről, a mozgási képesség elnehezüléséről, pszichiátriai, addiktológiai gondozás tényéről orvosi igazolást kell csatolni.

(4) A szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat e rendelet 2. számú mellékeltében határozza meg, az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja a normatív hozzájárulás összegével csökkentett önköltség egy ellátottra jutó napi összegének (a továbbiakban: élelmezési térítés) 80%-a.

Házi segítségnyújtás

11. §

A Szt. 86. §. (1) bekezdés c pontjában meghatározottak alapján kötelező feladatként látja el a feladatot az Önkormányzat az intézményén keresztül. A házi segítségnyújtás óradíját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

12. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a családsegítést Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A családsegítés ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Bölcsődei szolgáltatás

13. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a bölcsődei szolgáltatást Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A bölcsődei szolgáltatás ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Idősek Otthona

14. §

(1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ Erzsébet Otthonában, mint az ápolást, gondozást nyújtó intézményben gondoskodik Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.

(2) Az idősek otthona ellátásáért havonta fizetendő gondozási díjat e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza.

(3) Az önkormányzat belépési hozzájárulást kér az Otthonba beköltöző személyektől, akik

 2 ágyas, mellékhelyiséggel ellátott szobát kérnek.

(4) A belépési hozzájárulás a beköltözéskor fizetendő egyszeri 200.000.-Ft/fő összeg. Kérésre részletfizetés engedélyezhető.

(5) A belépési hozzájárulás elszámolása a Sztv. 117/C §. (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.

Támogató Szolgáltatás

15. §

(1) A támogató szolgáltatás

 • személyi segítésének óradíját e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza.
 • a szállítási szolgáltatás [Opel Vivaro, Ford Tranzit] térítési díját e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza. A Gondozási Központ vezetője a Támogató Szolgálat szállítási szolgáltatás térítési díját, gyermekkorú vagy középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos ellátottak esetén kérelemre elengedi.

Tanyagondnoki Szolgáltatás

16.§

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(2) A Tanyagondnoki Szolgálat közreműködik a szociális étkeztetés biztosításában, így különösen a készétel szállításában. A szolgáltatásban résztvevő gépjárművek a Nissan Primastar és a Renault Trafic.

Térítési díjak

17. §

A térítési díjjal kapcsolatban az Szt. 114. § – 119/B §-aiban foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

 Szociálpolitikai Kerekasztal

18. §

(1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője, védőnő, Gyermekjóléti Szolgáltatást végző önálló családgondozó, községi háziorvos, körzeti megbízott, iskolai, óvodai gyermekvédelmi felelős, a polgármester.

IV. Fejezet

 Eljárási szabályok

19. §

(1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli települési támogatás megállapítását krízishelyzet esetén, valamint a köztemetés megállapítását a polgármester hatáskörébe utalja.

V. Fejezet

 Záró rendelkezések

20. §

(1) E rendelet 2019.03.01-jén lép hatályba.

(2) A hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 8/2017. (XII.01.) Ö rendelete hatályát veszti.

Fábiánsebestyén, 2019. január 22.

                         Dr. Kós György                                                     Gyurisné Székely Erika

                           polgármester                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:           

Fábiánsebestyén, 2019. január 23.                                                    Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                     Jegyző

1. számú melléklet a  3/2019. (I.23.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

települési támogatás igényléshez

1. A települési támogatás az alábbi okok alapján kérem megállapítani:

1.1. létfenntartást veszélyeztető, egyedi élethelyzet,

1.2. gyermekvédelmi támogatás,

1.3. betegség,

1.4. haláleset,

1.5. elemi kár elhárítása,

1.6. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

1.7. iskoláztatás,

1.8. gyermek fogadásának előkészítése,

1.9. a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,

1.10. a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

1.11. a gyermek hátrányos helyzete miatt,

1.12. rendkívüli gyógyszersegély, gyógyászati segédeszköz beszerzése.

(A megfelelő aláhúzandó.)

1.2. Indokaim: ………………………………………………………………………………………….…….……….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

2. Személyi adatok

2.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

2.1.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.1.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.1.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………………..

2.1.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.1.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).

2.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.1.10. Családi állapota:………………………………………………………………………………………………

2.1.11. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

2.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

2.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy

2.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy

2.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

2.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni):……………………………………………………………

2.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok

2.2.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.2.2. Születési neve:………………………………………………………………………………………………….

2.2.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………

2.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):

2.2.5. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………….

2.2.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………………………………….

2.2.7. Bejelentett tartózkodási helye: ………………………………………………………………………….

2.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c   c c c   c c c

2.2.9. Családi állapota:…………………………………………………………………………………………………

2.2.10. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………….

2.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni): …………………………………………

3. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok


ABCDE
3.1.NévAnyja neveSzületési helye, ideje(év, hó, nap)Családi kapcsolat megnevezéseTAJ szám
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4. Az elhunytra vonatkozó adatok

(Megjegyzés: a 4. pontban megjelölt adatokat elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás esetén kell kitölteni.)

4.1. Neve: ……………………………………………………………………………….

4.2. Születési neve: ………………………………………………………………………

4.3. Anyja neve: …………………………………………………………………………

4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………..

4.5. Lakóhelye: ………………………………………………………………………….

4.6. Rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………..

4.7. Elhalálozás helye, ideje: ……………………………………………………………

5. Nyilatkozatok

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Fábiánsebestyén, 2019. ………………………

                                                                                                  ………………………….

                                                     k é r e l m e z ő

6. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok

 1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
 2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
 3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék
 4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás jogerős megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
 5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
 6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,
 7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
 8. iskolalátogatási igazolás,
 9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
 10. a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,

7. Rendkívüli gyógyszerköltség miatt igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

7.1. gyógyszerköltség-igazolás a kérelmező egyhavi gyógyszerköltségéről,

 7.2. gyógyászati segédeszköz igénylése esetén a szakorvos részletes egy hónapnál nem régebbi igazolása és a forgalmazók által kiállított egy hónapnál nem régebbi számla a költségekről,

8. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

8.1. a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti számla a temetés költségéről,

8.2. a halotti anyakönyvi kivonat másolata

2. számú melléklet a 3/2019. (I.23.) önkormányzati rendelethez

Önköltség számítás 2019. év

2019. március 1-től alkalmazandó térítési díjak

MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozás
Különbség
Ellátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltség(a/b/c)Megállapított térítési díjMegállapított térítési díj
Szociális étkeztetés
4.044.000.-

1.273.280.-

2.770.720.-

23

251

480-Ft/fő/nap

480.-Ft/nap

MegnevezésHázi segítségnyújtásKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbség
Ellátotti létszám( b)Éves munkaóra ( c)Önköltség=a/cMegállapított térítési díj
Szociális segítés198.000.-75.000.-123.000.-3510241.-Ft/óra240.-Ft/óra
Személyi gondozás
5.786.000.-

4.950.000.-

836.000.-

15

2519

332.-Ft/óra

240.-Ft/óra

MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbség
Éves munkaóra  ( b)Futott km( c )Önköltség
Megállapított térítési díj
Támogató szolgáltatás
14.797.000.-

9.500.000.-

5.297.000.-

Személyi segítés


1404
536.-Ft/óra120.-Ft/óra
Személyi segítés szociális rászorultság nélkül

300.-Ft/óra

Szállítási díj12224216.-Ft/km15.-Ft/km
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbség
Ellátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltséga/b/cMegállapított intézményi térítési díjMegállapított térítési díj

Idősek Otthona

117.360.000.-

51.264.000.-

66.096.000.-

72

360

2.550.-Ft/nap

76.500.-Ft/hó

2.550.- Ft/nap
Ebből:Reggeli

220.-Ft/nap
Tízórai

110.-Ft/nap
Ebéd

340.-Ft/nap
Uzsonna

110.-Ft/nap
Vacsora

220.-Ft/nap
Gondozási díj

1550.-Ft/nap
MegnevezésKöltség(a)Feladatfinan-szírozásKülönbség
Ellátotti létszám( b)Ellátotti napok száma ( c)Önköltséga/b/cMegállapított intézményi térítési díjMegállapított térítési díj
Bölcsőde10.710.000.-10.708.000.-2.200.-82303.230.-0.-Ft

Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                                                                 jegyző

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS

2018. év Gondozási Központ részére

Szociális étkeztetés:

Vásárolt élelmezés:                  2.771.000.-Ft

Bér 1 fő:                                  1.065.000.-Ft

Szoc.hj.adó                                208.000.-Ft

Összesen:                                4.044.000.-Ft : 23 fő = 175.826.-Ft/fő/év : 251 nap = 701.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:              1.273.280.-Ft : 23 fő =   55.360.-Ft/fő/év : 251 nap = 221.-Ft/fő/nap

Különbség:                              2.770.720.-Ft : 23 fő : 251 nap = 480.- Ft/fő/nap  önköltség

Házi segítségnyújtás:

Szociális segítés

Bér:                                  166.000.-Ft 

Szoc.hj.adó:                        32.000.-Ft

Összesen:                         198.000.-Ft : 3 fő : 251 nap = 263.- Ft/fő/nap

Feladatfinanszírozás            75.000.-Ft : 3 fő : 251nap = 100.- Ft/fő/nap  

Különbség:                       123.000.-Ft : 3 fő : 251 nap = 163.-Ft/fő/nap

Órában:

Összes költség:              198.000.-Ft : 510 óra =388.-Ft/óra

Feladatfinanszírozás:        75.000.-Ft : 510 óra =147.-Ft/óra

Különbség:                    123.000.-Ft : 510 óra =241.-Ft/ óra önköltség

Személyi gondozás

Bér:                               4.758.000.-Ft 

Szoc.hj.adó:                      928.000.-Ft

Dologi:                             100.000.-Ft                

Összesen:                      5.786.000.-Ft : 15 fő : 251 nap = 1536.- Ft/fő/nap önköltség

Feladat finanszírozás:     4.950.000.-Ft : 15 fő : 251 nap = 1.314.- Ft/fő/nap 

Különbség:                       836.000.-Ft : 15 fő : 251 nap =   222.-Ft/fő/nap

Órában:

Összes költség:              5.786.000.-Ft : 2519 óra = 2.297.-Ft/óra

Feladat finanszírozás:     4.950.000.-Ft : 2519 óra = 1.965.-Ft/óra

Különbség:                         836.000.-Ft : 2519 óra =    332.-Ft/óra

Támogató szolgálat:

Bér:                                10.290.000.-Ft  

Szoc.hj.adó:                     2.007.000.-Ft

Dologi:                             2.500.000.-Ft

Összesen:                       14.797.000.-Ft

Feladat finanszírozás:       9.500.000.-Ft

Különbség:                      5.297.000.-Ft   

14.797.000.-Ft : 3.000 feladategység = 4.932.-Ft/feladategység önköltség

  9.500.000.-Ft : 3.000 feladategység = 3.167.-Ft/feladategység állami hozzájárulás

Különbség:                                         1.765.-Ft/ feladategység

Támogató szolgálati óradíj:      536.-Ft/óra személyi segítés

Szállítási kilométerdíj:             536 : 5 = 107 Ft/km

Futott kilométer alapján 5.297.000.-Ft : 12.224 km = 433 Ft/ km / 2= 216.-Ft- nál nem lehet több.

Idősek Otthona:

Bér:                               65.604.000.- Ft

Szoc. hj. adó:                 12.793.000.- Ft

Dologi:                          38.963.000.- Ft

Összesen:                             117.360.000.- Ft költség : 72 fő = 1.630.000.-Ft/fő/év : 12 = 135.833.-Ft/fő/hó : 30 nap= 4.527.-Ft/nap

Feladat finanszírozás:           51.264.000.- Ft bevétel : 72 fő =   712.000.-Ft/fő/év : 12 = 59.333.-Ft/fő/hó : 30 nap = 1.977.-Ft/nap

Különbség:                      66.096.000.- Ft : 72 fő =918.000.-Ft/fő/év : 12 = 76.500.-Ft/fő/hó : 30 = 2.550.-Ft/nap

76.500.-Ft/fő/hó: 30 = 2.550.-Ft/fő/nap

Bölcsőde:

Bér:                               8.544.000.-Ft

Szocho                          1.666.000.-Ft

Dologi:                              500.000.-Ft

Összesen:                     10.710.000.-Ft: 8 fő : 230 nap  =  5.821.-Ft/fő/nap

Feladat finanszírozás:   10.708.000.-Ft : 8 fő : 230 nap =  5.820.-Ft/fő/nap

Különbség:                           2.000.-Ft : 8 fő : 230 nap =         1.-Ft/fő/nap

Fábiánsebestyén, 2019. január 21.

   Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                                         jegyző

Fábiánsebestyén Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(I.23.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2)2019.(I.23.)Ö. rendelete az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

Írta 25 január 2019 by admin

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2)2019. (I.23.) Ö. rendelete az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja az élelmezési nyersanyagköltségről és az intézményi étkezési térítési díjának megállapításáról szóló rendeletét.

1. § (1) A Képviselő-testület az általa fenntartott, gyermekek napközben ellátását nyújtó intézményei Bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési nyersanyagköltségét (térítési díját) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) bölcsődében a napi (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 500.- Ft, azaz ötszáz forint, reggeli nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint, tízórai nyersanyagköltsége 70.- Ft, azaz hetven forint, az ebéd nyersanyagköltsége 170.- Ft, azaz egyszázhetven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint.

b) a napközi-otthonos óvodában a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 580- Ft, azaz ötszáznyolcvan forint, tízórai nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint, az ebéd nyersanyagköltsége 320.- Ft, azaz háromszázhúsz forint, uzsonna nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint;

c) az általános iskolai napköziben a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 580- Ft, azaz ötszáznyolcvan forint, tízórai nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint, az ebéd nyersanyagköltsége 320.- Ft, azaz háromszázhúsz forint, uzsonna nyersanyagköltsége 130.- Ft, azaz egyszázharminc forint;

(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összeg és az igénybe vett étkezések számának, valamint az igénybe vett normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési térítései:

 • Fábiánsebestyén Gondozási Központ Erzsébet Otthona részére a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora együttes élelmezési térítése: 1.000
 • Szociális étkeztetés keretében étkezők részére az ebéd bruttó élelmezési térítése:

 (2) A reggeli nyersanyag költsége nettó 130.-Ft azaz egyszázharminc forint. A tízórai nyersanyag költsége  nettó 70.-Ft azaz hetven forint. Az ebéd nyersanyagköltsége nettó 285.-Ft, azaz kettőszáz-nyolcvanöt forint. Az uzsonna nyersanyag költsége nettó 70.-Ft, azaz hetven forint. A vacsora nyersanyag költsége nettó 130.-Ft, azaz egyszázharminc forint.

3. § (1) Elhordásra a lakosság és más szervek, intézmények és az önkormányzati dolgozók (munkavállalók) részére az ebéd bruttó, (ÁFA-val számított) ára nagyadag esetén: 1.000,- Ft azaz egyezer forint; kisadag esetén: 600.-Ft azaz hatszáz forint. A nagyadag ebéd esetén a nyersanyag költség nettó 472.-Ft azaz négyszázhetvenkettő forint. Kisadag esetén az ebéd nyersanyagköltsége nettó 252.-Ft azaz kettőszázötvenkettő forint.

(2) Azon önkormányzati munkavállalók, közalkalmazottak részére, akik kötelező munkahelyi étkezésben vesznek részt (Babavár Bölcsőde, Fábiánsebestyéni Erzsébet Otthon, Fábiánsebestyén Községi Étkezde, Fábiánsebestyén Napköziotthonos Óvoda dolgozói) bruttó 320.- Ft azaz háromszázhúsz forint az ebéd ára.

4. § (1) E rendelet  2019. március 01-jén lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2017.(XII.01.) Ö. rendelete.

Fábiánsebestyén, 2019. január 22.

Dr. Kós György                                                                                Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:

A rendelet kihirdetve: 2019. január 23.

                                                                                                          Gyurisné Székely Erika

                                                                                                                        jegyző

Pályázataink

Leader

Fábiáni Objektív Megtekintése

Loading...

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat. (székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2, adószám: 15726755-2-06) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezár